ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment d’inscripció en el registre de demandants d’habitatge i adjudicació d’habitatges en règim de lloguer assequible. Renovació, alta i modificació en el registre.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.VI.145
Descripció

Procediment d’inscripció en el registre de demandants d’habitatge i adjudicació d’habitatges en règim de lloguer assequible (REDHA).

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física, major d'edat o menor emancipada, que no es trobe incapacitada per a obligar-se contractualment.

Requisits

a)Ser persona física, major d'edat o menor emancipada i no trobar-se incapacitada per a obligar-se contractualment, d'acord amb el que s'estableix per la legislació civil comuna.

b)Estar empadronada o acreditar residència efectiva en el terme municipal de València.

S'exceptua d'aquest requisit a les dones víctimes de violència de gènere i/o les persones víctimes de violència domèstica.

c) No tindre, en ple domini o en usdefruit, un habitatge situat en el territori espanyol. Aquest requisit ha de ser també d’aplicació a la totalitat de membres de la unitat de convivència. S’exceptuen d’este requisit els qui siguen titulars d’un habitatge i acrediten documentalment la no disponibilitat d’este.

d)La unitat de convivència haurà de comptar amb uns ingressos mínims suficients per al pagament de la renda. A aquest efecte, els ingressos mínims anuals hauran de ser iguals o superiors a 0 ,5 vegades l’iprem.

e) Els ingressos anuals de la unitat de convivència no podran ser superiors a 3,5 vegades l’IPREM. No obstant això, en el cas que es tracte de família nombrosa categoria general o de persones amb grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial inferior al 65%, el llindar serà de 4 vegades l’IPREM, i de 5 IPREM quan es tracte de família nombrosa categoria especial o persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.

Quan sol·licitar-ho

Alta y modificació: podrà presentar-se en qualsevol moment.


Renovació: Dos meses desde la publicació de les Bases en el BOP.

Publicació BOP: 13/01/2023

Termini de sol·licitud : del dia 13 de gener fins al 13 de març de 2023 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat del "l'Annex I. Autoritzacions" y de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà "l'Annex I. Autoritzacions" juntament amb la documentació que s'indica.


La sol·licitud contindrà una declaració responsable, que inclourà:

1. Manifestació de la veracitat de les dades i informacions que consten en la pròpia sol·licitud, referits a la seua unitat de convivència.

2. Declaració del compliment de tots i cadascun dels requisits establits en les presents Bases per a la inscripció en el Registre i adjudicació d'un habitatge, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, així com que no incorren en causa d'exclusió.

3. Els ingressos de la unitat de convivència, referits a l'últim període impositiu amb terme de presentació vençut.

4. Concurrència d'alguna situació d'especial vulnerabilitat que afecte la unitat de convivència.


En el cas que la persona sol·licitant no es trobe empadronada a València, haurà d'acreditar-se junt a la sol·licitud la residència efectiva, mitjançant qualsevol dels documents establits en la Base cinquena c).


Així mateix, la sol·licitud haurà de contindre el consentiment exprés a la consulta de les dades necessàries per a la comprovació del compliment dels requisits per a la inscripció en el Registre i per a l'adjudicació d'habitatge, tant de la persona sol·licitant com de tots els membres de la unitat de convivència. Així mateix haurà de autoritzar per a la cessió de dades a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en cas de resultar adjudicatària d'un habitatge municipal.


Documentació per a tots els casos:
 • DNI / NIE de la persona sol·licitant, i de totes les integrants de la unitat de convivència:

  no serà necessari el DNI / NIE de la persona sol·licitant si es realitza el tràmit a través de la seu electrònica per la mateixa persona sol·licitant.

 • Annex I. Autoritzacions:

  de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de no estar empadronada a València:
  • Acreditació de residència efectiva (en cas de no estar empadronada en València):

   La residència efectiva s'ha d’acreditar mitjançant la presentació de qualsevol dels certificats següents:

   - Certificat del Servici Públic d'Ocupació que acredite que la persona sol·licitant és demandant d'ocupació en el municipi de València.

   - Certificat del Servici Valencià de Salut que acredite que la persona sol·licitant té assignada assistència mèdica en el municipi de València.

   - Certificat del centre escolar que acredite que la persona sol·licitant té persones descendents escolaritzades en el municipi de València.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida en els llocs indicats a l’efecte.
 • La persona sol·licitant presentarà, a requeriment d'aquest Ajuntament i prèviament al moment de l'adjudicació dels habitatges en règim de lloguer, la documentació acreditativa del contingut de la declaració responsable.
Informació Complementària
 • La inscripció en el Registre de demandants tindrà un termini de vigència de tres anys, a comptar des de la data de notificació de l'alta de la inscripció.
 • Passats 3 anys des de la data d'inscripció, si es desitja continuar en el registre i es compleixen els requisits, s'haurà de presentar una nova sol·licitud per a la seua renovació. En cas contrari, es donarà de baixa en el registre.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Justificació legal:
Clàusula tretzena pto 10 Bases proc inscripció en el registre de demandants d'habitatge i proc d'adjudicació en règim de lloguer assequible al Ayto de València (Acord JGL 14 nov 2022).
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a realitzar consultes sobre el tràmit o obtindre més informació puc telefonar al:

Línia 900 929 010

De 9 a 14 hores.

Legislació
 • Reial decret llei 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.
 • Bases del procediment d'inscripció en el registre de demandants d'habitatge i del procediment d'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer assequible a l'Ajuntament de València, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2022 i modificades per acord de la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2023.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

per a qualsevol consulta, la mateixa es realitzarà en el Servei d'Habitatge a través dels telèfons 96 208 1227, 96 208 3200, 96 208 3233, 96 208 1936.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina