esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
VI.VI.140
Descripció

Procediment per a l'adjudicació, en règim de lloguer assequible, de les vivendes gestionats pel Servici de Vivenda de l'Ajuntament de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que requerisquen una vivenda en règim de lloguer assequible per destinar-la a residència habitual i permanent, que estiguen inscrites en el registre de demandants de lloguer de l'Ajuntament de València i que estiguen empadronats en el terme municipal de València.

Requisits

Podran ser sol·licitants de vivenda, amb caràcter general, les persones físiques, majors d'edat o menors emancipats, que no es troben incapacitats per a obligar-se contractualment, d'acord amb el que s'estableix per la legislació civil comuna, i reunisquen els següents requisits:

a) Estar empadronades o acreditar residència efectiva al terme municipal de València amb almenys un any d’antelació a la data de fi de termini de presentació de sol·licituds. Esta condició s’hau de mantindre en el moment de la signatura del contracte d’arrendament.
Estan exemptes d'aquest requisit les persones víctimes de violència de gènere i/o domèstica.
b) Estar inscrit en el Registre de Demandants de Lloguer de l'Ajuntament de València.
c) No tindre en ple domini o en usdefruit una vivenda, situada en el territori espanyol, ni la persona sol·licitant i ni cap membre de la unitat de convivència.
S'exceptuen d'aquest requisit els que siguen titulars d'un habitatge i acrediten documentalment la no disponibilitat d'aquesta.
d) La unitat de convivència haurà de comptar amb uns ingressos mínims suficients per al pagament de la renda. A aquest efecte, els ingressos mínims anuals hauran de ser iguals o superiors al 2 IPREM.
e) Els ingressos anuals de la unitat de convivència no podran ser superiors a 3’5 vegades el IPREM. No obstant això, En el cas que es tracte de família nombrosa categoria general o de persones amb grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades el IPREM, i de 5 IPREM quan es tracte de família nombrosa categoria especial o persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds será l’establit en la convocatoria.

Publicació BOP: Divendres, 02 d'Octubre de 2020 - Núm. 191


Termini de sol·licitud: del dia 03/10/2020 fins al 02/11/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible:
  • DNI, NIE o altres documents que permeten la seua acreditació:

   De la persona sol·licitant i de totes les persones integrants de la unitat de convivència.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Annex I. Autoritzacions:

   Que es pot descarregar de l'apartat “impresos”. En el cas de realitzar el tràmit per seu electrònica, una vegada emplenada i signada haurà d'aportar-se com a documentació adjunta a la sol·licitud.

  • Anexo II. Orden de preferència assignació vivenda:

   Que es pot descarregar de l'apartat “impresos”. En el cas de realitzar el tràmit per seu electrònica, una vegada emplenada i signada haurà d'aportar-se com a documentació adjunta a la sol·licitud.

  • Acreditació de residència efectiva (en cas de no estar empadronada en València):

   La residència efectiva s'ha d’acreditar mitjançant la presentació de qualsevol dels certificats següents:

   - Certificat del Servici Públic d'Ocupació que acredite que la persona sol·licitant és demandant d'ocupació en el municipi de València.

   - Certificat del Servici Valencià de Salut que acredite que la persona sol·licitant té assignada assistència mèdica en el municipi de València.

   - Certificat del centre escolar que acredite que la persona sol·licitant té persones descendents escolaritzades en el municipi de València.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos certificats com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Una vegada baremades les sol·licituds i prèviament al moment de l'adjudicació de les vivendes, a requeriment de l'Ajuntament, s'haurà de presentar la documentació que acredite el compliment dels requisits exigits i de les circumstàncies personals de la unitat de convivència, segons les normes 3ª, 4ª i 7a. En el cas haver autoritzat la consulta de dades econòmiques, cadastre i seguretat social, no serà necessari presentar aquesta documentació.

Informació Complementària

És un requisit necessari: estar inscrit en el Registre de Demandants de Lloguer

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedmiento Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Clausula Décima de las NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER ASEQUIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA,
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a realitzar consultes sobre el tràmit o obtindre més informació telefonar al: 900 929 010 de 9 a 14 hores.

Legislació
On dirigir-se

Per a qualsevol consulta, la mateixa es realitzarà a través del telèfon 96 208 1936, 96 208 1937, 96 208 2276

Oficines d'informació
 • PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDA
 • Amadeu de Savoia, 11, planta baixa
  Tel.: 900 929 010
  De 9 a 14 hores. PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN ELS SEGÜENTS TELÈFONS: 96 208 32 19, 96 208 3228 i 96 208 3233
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  El registre d'entrada de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha