ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes destinades a la reforma de vivendes incorporades al PROGRAMA REVIURE
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.AY.35
Descripció

Sol·licitar ajudes per a la reforma de vivendes incorporades al Programa municipal de reforma i lloguer PROGRAMA REVIURE.

Per a l'atenció presencial a fi de resoldre dubtes en relació a aquesta subvenció serà necessari sol·licitar cita prèvia en el següent telèfon:

900 929 010

PUBLICAT EDICTE LLISTES PROVISIONALS AJUDA PROGRAMA "REVIURE" EL DIA 21/07/2021 CONCEDINT UN TERMINI DE DEU DIES HÀBILS COMPTATS DES DE L'ENDEMÀ AL DE LA PUBLICACIÓ DE L'ANUNCI EN EL TAULER D'EDICTES ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT (www.valencia.es), perquè les persones sol·licitants esmenen la falta de documentació i/o al·leguen el que consideren convenient. Podrà realitzar-ho a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques privades que hagen incorporat el seu habitatge buit al programa municipal de reforma i lloguer d'habitatges “Reviure” i vulguen sol·licitar aquesta subvenció.

Requisits

La vivenda haurà de reunir els següents requisits:

a) Estar situada al terme municipal de València.

b) No estar sotmesa a cap limitació que impedisca la cessió d’ús, ni tindre càrregues inscrites que puguen comportar la pèrdua de l’habitatge per execució forçosa. S’exceptuen d’este requisit els habitatges dels quals, tot i tindre alguna càrrega hipotecària, s’acredite el pagament de totes i cadascuna de les quotes mitjançant un certificat emés per l’entitat financera.

c) Haver estat buida com a mínim UN ANY a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció. En el cas de vivendes protegides, han de tindre autorització per al lloguer de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

d) Presentar un bon estat quant a neteja, salubritat i higiene.

e) Estar proveïdes de cuina i de bany.

f) Incorporar-se al "Programa Reviure" i que la persona sol·licitant accepte tots i cadascun dels requisits que s’establixen en el citat programa.

Requisits i obligacions de la persona propietària

Poden sol·licitar les subvencions regulades en esta convocatòria les persones físiques i jurídiques privades propietàries de vivendes buides que en el termini de presentació de la sol·licitud, complisquen els requisits següents:

a) Ser propietària del 100 % de la vivenda.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en els termes establits en la legislació vigent.

c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, en els termes establits en la legislació vigent.

d) No tindre cap deute tributari pendent amb l’Ajuntament de València.

e) No estar incursa en cap de les prohibicions per a ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb el que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) No tindre pendents de justificació subvencions concedides per l’Ajuntament de València o els seus organismes públics ni expedients de reintegrament incoats.

g) No tindre deutes amb la comunitat de propietaris.

Tots els requisits s’han de complir en el moment de presentació de la sol·licitud i s’han de mantindre durant tot el període subvencionable.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatoria en el BOP.

Publicació en BOP: Dijous, 20 de Maig de 2021 - Núm. 95.

AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de juny de 2021).
Per tant, "el termini per a la presentació de sol·licituds serà de 45 dies naturals des de l'endemà a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província", finalitzant el mateix el dia 5 de juliol de 2021.

Termini de sol·licitud: del dia 21/05/2021 fins al 05/07/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / NIE /CIF de la persona sol·licitant.
 • Annex I. Autoritzacions:

  Que es pot descarregar de l'apartat “impresos”. En el cas de realitzar el tràmit per seu electrònica, una vegada emplenada i signada haurà d'aportar-se com a documentació adjunta a la sol·licitud.

 • Memòria Tècnica Valorada:

  Subscrita per tècnic competent, que continga, com a mínim, la descripció de les obres, el termini d'execució d'aquestes, plans de l'estat actual i reformat amb quadre de superfícies útils i construïdes i valoració econòmica segons base de preus IVE 2020.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentada la sol·licitud amb la documentació complementària, i revisades les memòries tècniques presentades, personal tècnic del Servici de Vivenda es personarà en les vivendes, en el dia i hora acordades amb les persones sol·licitants, a fi d'elaborar un informe tècnic en el qual es farà constar: l'estat de l'habitatge, la seua idoneïtat per a la seua inclusió en el Programa, si les obres detallades en la memòria técnica s’ajusten a les actuacions subvencionables i el lloguer mensual.

Revisades i informades les memòries tècniques presentades i comprovat el compliment dels requisits, pel Sevici de Vivenda s’elaboraran les llistes provisonals que seran publicades en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de València, atorgant un termini de 10 dies hàbils, a contar des de l’endemà al de la publicació, per a esmenar la falta de documentació o presentar al·legacions.

Finalitzat el termini d’esmena, s’elevarà proposta d’acord en la qual s’acordarà: la inclusió de la vivenda en el “Programa REVIURE” i l'atorgament de la condició de beneficiàries a les pesones sol·licitants així com l’import de la subvenció que li correspon.

Una vegada realitzades les obres i a l'efecte del pagament de la subvenció i la justificació de les obres realitzades, haurà de presentar les factures pagades així com el document acreditatiu del pagament, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula tretzena de la Convocatòria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i el seus Organismes Públics. Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a realitzar consultes sobre el tràmit o obtindre més informació, telefonar a:

Línea 900 929 010

De 9 a 14 hores.

Legislació
 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les admintraciones públiques.
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • Convocatòria d'ajudes destinades a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al programa municipal de reforma i lloguer d'habitatge buit “Programa Reviure” 2021, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2021.
 • Programa municipal de reforma i lloguer d'habitatges buits “Programa Reviure”, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de setembre de 2020, modificat per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2021.
 • Acord J.G.L. (11/06/2021), pel qual s'aprova l'ampliació per a la presentació de sol·licituds de les ajudes per a la reforma i lloguer de l'habitatges incorporats al "Programa Reviure".
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Per a qualsevol consulta, la mateixa es realitzarà a través del telèfon 900 929 010

Oficines de presentació:

Registre General. Seu electrònica.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina