ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la Rehabilitació d'Edificis i Vivendes i Substitució Edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-El Canyamelar
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.AY.30
Descripció

Subvenció destinada a rehabilitació de vivendes i reedificació d'edificis en l'àmbit de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri El Cabanyal-Canyamelar.

Qui ho pot sol·licitar?

Propietaris únics d'edificis de vivendes, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris i els consorcis i ens associatius de gestió.

Requisits

Ser propietaris únics d'edificis de vivendes, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris i els consorcis i ens associatius de gestió.

No haver sigut beneficiari de les ajudes del programa de rehabilitació edificatòria.

No estar sotmés en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

Quan sol·licitar-ho

A partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Documentació a presentar

Sol•licitud segons model oficial normalitzat , acompanyada de la documentació indicada en les Bases.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol•licituds
Procediment de selecció, si és el cas, aplicant el barem definit en les Bases.
Comprovació de documentació i esmena.
Resolució d'admissió de sol•licituds i publicació i, si és el cas, noves sol•licituds.
Qualificació provisional expedida pel Servici Territorial de Vivenda.
Justificació de la realització de l'actuació subvencionable per mitjà de la Qualificació definitiva expedida pel Servici Territorial de Vivenda.
Pagament de la subvenció.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

Telèfon de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar: 963 567 579

Legislació
On dirigir-se

Societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A., sítia en el carrer Reina número 105, 46011 de València.

Anar a inici de pàgina