ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes municipals al lloguer
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.AY.25
Descripció

Subvenció destinada a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

* * * * *

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (04/10/2021), LLISTES PROVISIONALS D'AJUDES MUNICIPALS Al LLOGUER 2021.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'aportarà la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria. Podrà fer-ho a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

El termini per a esmenar i/o presentar al·legacions finalitza el 19 d'octubre de 2021.

Consulta el llistat provisional per DNI/NIE

Llegenda llistats provisionals

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques arrendataries de contractes de lloguer de vivenda, situada en el terme municipal de València i destinada a residencia habitual i permanent.

Requisits
 • Ser persones físiques majors d'edat o emancipades residents en la ciutat de València i posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 • Estar empadronat en el municipi de València, amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
 • Ser titular, en concepte d'arrendatari, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció i destinar-la a residència habitual i permanent, ocupant-la efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronat en la mateixa almenys, des de la presentació de la sol·licitud.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència no superen el nombre de vegades I.p.r.em. indicat en la convocatòria.
 • No pagar un lloguer mensual de l'habitatge superior a l'assenyalat en la convocatòria.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i les obligacions amb la Seguretat Social establides en la legislació vigent.

Causes d'exclusió:

A més de l'incompliment de qualsevol dels requisits o obligacions establits en les normes de la convocatoria, les següets:

 • Tenir la persona arrendatària o qualsevol un altre membre de la unitat de convivència parentiu, vincle de matrimoni, o una altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Disposar la persona arrendatària o qualsevol un altre membre de la unitat de convivència d'un altre habitatge en propietat, o un altre dret real sobre la mateixa.
 • Que la Base imposable de l'estalvi que consta en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques siga superior al límit fixat en la convocatòria.
 • Tenir pendent de justificació subvenciones destinades a ajuda al lloguer atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
 • Constar com inhabilitades percebre l'ajuda en la Base de dades Nacional de Subvencions durant el període d'inhabilitació.
 • Haver-se esgotat el crèdit pressupostari destinat a la concessió de l’ajuda.

Quan sol·licitar-ho

Un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el BOP

Publicació BOP 03 de Juny de 2021 - Núm. 105

Termini de sol·licitud: del dia 04/06/2021 fins al 05/07/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (amb annex) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Sol·licitud segons model oficial normalitzat, acompanyada de la documentació indicada en les Bases.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes municipals al lloguer:
  • Documentació assenyalada en la norma huitena de la convocatòria:

   disponible per a la seua consulta i/o descàrrega en l'apartat "Legislació" d'aquest mateix tràmit.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Annex autorització acces dades altres organismes i entitats:

   Annex 1. Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit si es realitza mitjançant seu electrònica.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

– Presentació de la sol·licitud aportant la documentació exigida en les normes de convocatòria i, en el seu cas, esmenar les deficiències que presente aquella.

– Anexe per autoritzar l’accés a dades personals.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i els seus Organismes Públics ), 25 i 26 de la Llei 38/2003, i Llei 39/2015, d'1 d'octubre
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Apartat 4º de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon d'informació: 900 929 010

Legislació
 • Convocatòria d'ajudes municipals al lloguer 2021.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques
On dirigir-se

PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDA
Amadeu de Savoia, 11, planta baixa

PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN ELS SEGÜENTS TELÈFONS:

96 208 32 19, 96 208 3229 i 96 208 3233

Oficines d'informació
 • PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDAAmadeu de Savoia, 11, planta baixaTel.: 900 929 010De 9 a 14 hores. PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN ELS SEGÜENTS TELÈFONS: 96 208 32 19, 96 208 3228 i 96 208 3233
Anar a inici de pàgina