ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes municipals al lloguer
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.AY.25
Descripció

Subvenció destinada a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

* * * * *

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (04/10/2021), LLISTES PROVISIONALS D'AJUDES MUNICIPALS Al LLOGUER 2021.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'aportarà la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria. Podrà fer-ho a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

El termini per a esmenar i/o presentar al·legacions finalitza el 19 d'octubre de 2021.

Consulta el llistat provisional per DNI/NIE

Llegenda llistats provisionals

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques arrendataries de contractes de lloguer de vivenda, situada en el terme municipal de València i destinada a residencia habitual i permanent.

Requisits
 • Ser persones físiques majors d'edat o emancipades residents en la ciutat de València i posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 • Estar empadronat en el municipi de València, amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
 • Ser titular, en concepte d'arrendatari, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció i destinar-la a residència habitual i permanent, ocupant-la efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronat en la mateixa almenys, des de la presentació de la sol·licitud.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència no superen el nombre de vegades I.p.r.em. indicat en la convocatòria.
 • No pagar un lloguer mensual de l'habitatge superior a l'assenyalat en la convocatòria.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i les obligacions amb la Seguretat Social establides en la legislació vigent.

Causes d'exclusió:

A més de l'incompliment de qualsevol dels requisits o obligacions establits en les normes de la convocatoria, les següets:

 • Tenir la persona arrendatària o qualsevol un altre membre de la unitat de convivència parentiu, vincle de matrimoni, o una altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Disposar la persona arrendatària o qualsevol un altre membre de la unitat de convivència d'un altre habitatge en propietat, o un altre dret real sobre la mateixa.
 • Que la Base imposable de l'estalvi que consta en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques siga superior al límit fixat en la convocatòria.
 • Tenir pendent de justificació subvenciones destinades a ajuda al lloguer atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
 • Constar com inhabilitades percebre l'ajuda en la Base de dades Nacional de Subvencions durant el període d'inhabilitació.
 • Haver-se esgotat el crèdit pressupostari destinat a la concessió de l’ajuda.

Quan sol·licitar-ho

Un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el BOP

Publicació BOP 03 de Juny de 2021 - Núm. 105

Termini de sol·licitud: del dia 04/06/2021 fins al 05/07/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (amb annex) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Sol·licitud segons model oficial normalitzat, acompanyada de la documentació indicada en les Bases.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes municipals al lloguer:
  • Documentació assenyalada en la norma huitena de la convocatòria:

   disponible per a la seua consulta i/o descàrrega en l'apartat "Legislació" d'aquest mateix tràmit.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Annex autorització acces dades altres organismes i entitats:

   Annex 1. Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit si es realitza mitjançant seu electrònica.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

– Presentació de la sol·licitud aportant la documentació exigida en les normes de convocatòria i, en el seu cas, esmenar les deficiències que presente aquella.

– Anexe per autoritzar l’accés a dades personals.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i els seus Organismes Públics ), 25 i 26 de la Llei 38/2003, i Llei 39/2015, d'1 d'octubre
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Apartat 4º de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon d'informació: 900 929 010

Legislació
 • Convocatòria d'ajudes municipals al lloguer 2021.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques
On dirigir-se

PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDA
Amadeu de Savoia, 11, planta baixa

PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN ELS SEGÜENTS TELÈFONS:

96 208 32 19, 96 208 3229 i 96 208 3233

Oficines d'informació
 • PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDAAmadeu de Savoia, 11, planta baixaTel.: 900 929 010De 9 a 14 hores. PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN ELS SEGÜENTS TELÈFONS: 96 208 32 19, 96 208 3228 i 96 208 3233
Anar a inici de pàgina