ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Inscripció en el Registre de Demandants de Lloguer
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.AY.20
Descripció

Proporcionar informació al Servici de Vivenda sobre la demanda i necessitats de vivenda en la ciutat de València amb vista a resoldre la concessió de vivendes municipals en règim de lloguer així com la concessió d'ajudes o subvencions que puguen atorgar-se en matèria de vivenda.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que complisca els requisits

Requisits

1. Ser major d'edat o emancipat
2. Estar empadronat a Valéncia, o tindre la residència efectiva en el municipi , que es podrà acreditar de 3 formes:

 • Tindre assignada assistència mèdica en el municipi de València
 • O estar inscrita com a demandant d'ocupació en el municipi de València.
 • O tindre persones descendents escolaritzades en el municipi de València

3. Tindre necessitat de vivenda.
4. Tindre uns ingressos iguals o inferiors a:

 • 3’5 vegades el IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), amb caràcter general.
 • 4 vegades el IPREM, en el cas família nombrosa categoria general o de persones amb grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial inferior al 65%.
 • 5 vegades el IPREM, en el cas de família nombrosa categoria especial o persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.

S'entén per necessitat de vivenda els supòsits en què la persona no disposa de vivenda adequada en propietat, amb dret de superfície, o d'usdefruit o bé, disposant de patrimoni no se li permet disfrutar-ho

No es consideren vivendes adequades les següents:

 • Vivendes fora d'ordenació urbana amb sentència ferma de derrocament.
 • Vivendes declarades en estat de ruïna sobre les quals s'haja acordat la demolició.
 • Vivendes que no reunisquen les condicions mínimes d'habitabilitat establides en la normativa vigent aplicable, sempre que les deficiències no siguen corregibles per mitjà de solucions constructives que no afecten l'estructura de l'edifici.
 • Vivendes que, mediant processos de nul·litat, separació o divorci, o situacions anàlogues, hagen sigut designades judicialment com a domicili de l'altre cònjuge o parella sempre que el sol·licitant no dispose d'una altra vivenda adequada.
 • En els casos d'abandó del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments, denunciats formalment.
 • Les vivendes que no complisquen les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors, sempre que es donen les circumstàncies següents:
  • Que no resulte possible una solució raonable, acreditada per tècnic municipal competent.
  • Que algun membre de la UC acredite la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent, o que la UC incloga o estiga formada per persones majors de 65 anys.
 • Vivendes ocupades per un nombre de persones que supere el límit màxim d'ocupació establit per la normativa reguladora de les condicions mínimes d'habitabilitat.
 • Casos en què la persona propietària tinga iniciat un procediment judicial o notarial d'execució hipotecària que puga comportar la pèrdua de la seua vivenda.
 • Quan el sol·licitant acredite raons de mobilitat laboral, de dependència física, acaçament o qualsevol altra que justifique prou la necessitat de canvi de domicili.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

El Servici de Vivenda podrà sol·licitar tots els documents complementaris que crega necessaris per a comprovar les circumstàncies al·legades.

L'aportació de la documentació acreditativa per part de les persones sol·licitants podrà no ser necessària respecte de les dades obtinguts d'altres administracions, en virtut de les autoritzacions concedides respecte d'això per les persones sol·licitants.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI/NIE/NIF/passaport
 • Annex 1. Autorització per a la consulta telemàtica en el Padró Municipal:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Residència efectiva:

  Certificat que acredite que és demandant d'ocupació en el municipi de València
  Certificat que acredite que té persones descendents escolaritzades en el municipi de València
  Certificat que acredite tindre assignada assistència mèdica en el municipi de València.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida en els llocs indicats a este efecte.
Esmena, si és el cas, de la documentació en el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent a la notificació que a este efecte se li practique.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se

Punt d'Informació de Vivenda siti en la planta baixa de l'Ajuntament, carrer Amadeo de Savoia núm. 11..
En qualsevol registre municipal i en les Juntes Municipals

Oficines d'informació
 • PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDAAmadeu de Savoia, 11, planta baixaTel.: 900 929 010De 9 a 14 hores. PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN ELS SEGÜENTS TELÈFONS: 96 208 32 19, 96 208 3228 i 96 208 3233
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina