ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració responsable d’obres en edifici protegit (actuacions puntual sense transcéndencia patrimonial i sense bastida en vía pública)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.200
Descripció

Recepció de declaracions responsables d'obres en edificis protegits, sempre que tinguen un abast puntual i mancats de transcendència patrimonial.

Es consideraran obres mancades de transcendència patrimonial:

 • Les intervencions a l'interior dels immobles que NO afecten ELEMENTS PROTEGITS assenyalats en la fitxa o pel seu nivell de protecció, com ara: vestíbul, escala, façana posterior en el seu cas… I NO afecten elements amb VALOR PATRIMONIAL interiors, com ara: portes d'accés als habitatges, revestiments o fusteries amb valor patrimonial (sòls de mosaic, talles, fusteries, serralleries, paviments hidràulics d'interés…).
 • Les intervencions que afecten l'envolupant exterior de l'edifici, NOMÉS quan les façanes i cobertes no tinguen alterats els seus buits ni els seus elements compositius i decoratius originals, sempre que no afecten la seua percepció exterior, i aquelles que es limiten a la conservació, reposició i manteniment d'elements existents, siguen reversibles i no comporten alteració de la situació anterior.

Així mateix, es consideraran mancats de transcendència patrimonial les substitucions de fusteria en buits de façanes protegides, quan els buits afectats no estiguen alterats ni els falten elements compositius i decoratius originals i complisquen:

 • En buits de plantes altes i buit d'accés a l'edifici, quan la substitució de la fusteria siga per idèntiques a les originals en tots els aspectes (composició, sistema d'obertura, material i color).
 • Es valoraren prèviament pels tècnics municipals els casos específics en els quals s'hagen de restaurar les portalades d'accés a l'edifici no permetent-se la seua substitució.Les intervencions que afecten Béns de Rellevància Local NO podran tramitar-se per declaracions responsables d'obres, hauran de tramitar-se sempre per Llicència d'obres.

Mitjans auxiliars:

 • En els casos de plataforma elevadora (o marquesina) amb ocupació de via pública es podran tramitar per declaració responsable d'obres. En el cas que el mitjà auxiliar ocupe part de la calçada serà preceptiu per a iniciar les obres de la façana autorització expressa del servei de *Mobilitat (autorització que es tramitara pel Servei de Llicències Urbanístiques).
 • Queden exceptuats de la tramitació per Declaració Responsable les intervencions en façana exterior que dona a via pública on s'empre bastida que es tramitaran per llicència d'obres.

Altres supòsits:

 • Per a casos específics d'actuacions que tinguen un abast puntual i mínima transcendència patrimonial es podrà tramitar per Declaració Responsable d'Obres en Edificis Protegits previ dictamen Favorable de la Comissió Municipal de Patrimoni (exemples: instal·lació d'ascensor en buit d'escala edificis d'habitatges on el vestíbul tinga transcendència patrimonial, modificacions puntuals de façana que donen a pati de poma, fusteries en reformes d'habitatges etc).
 • En qualsevol cas es podrà tramitar el procediment de consultes prèvies urbanístiques i en matèria de protecció patrimonial dirigides a la comissió municipal de patrimoni mitjançant procediment consulta a la Comissió Municipal de Patrimoni per a qualsevol tema patrimonial.

Qui ho pot sol·licitar?

Ciutadanía en general, que vullga realizar l’obra.

Requisits

No han de tindre cap condició especifica.

Quan sol·licitar-ho

S'ha d'aportar la documentació en seu electrònica, amb caràcter previ a l'inici de l'obra.
Persones fisiques en les oficines municipals

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es presenta presencialment: Instància general que anirà acompanyada de l'Imprés de sol·licitud (que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina) i de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

UNA VEGADA FINALITZADES LES OBRES ABANS DE COMENÇAR L'ACTIVITAT, S'APORTARÀ:

 • Certificat Final d'Obres (Visat si les obres porten projecte tècnic) o Comunicació de finalització de les obresDocumentació addicional necessària segons el cas:
 • Declaració responsable d’obres en edificio protegit :
  • Declaracio responsable en edifici protegit:

   veure apartat Impresos

  • Còpia DNI nova persona titular
  • Escriptura de constitució de la societat
  • Constitució de la comunitat de béns
  • Justificant taxa e ICIO
  • Documentació técnica :

   amb descripció de l'actuació

  • Anexe patrimonial :

   de l'edifici objecte de l'actuació que obligatòriament contindrà la següent documentació:

   1) Documentació fotogràfica exhaustiva a color de:

   - Fotografies generals de l'immoble afectat (façana, coberta en el seu cas).
   - Fotografies de l'àmbit on es localitzen les obres dins de l'immoble.
   - Fotografies generals de l'habitatge, fusteries, paviments.

   2) Memòria amb justificació que la intervenció no afecta a la configuració exterior de l'edifici, que la intervenció té caràcter reversible i que no altera, modifica o elimina cap element amb valor patrimonial.

   3) Fitxes de protecció individualitzada de l'edifici, si tinguera, i de l'àmbit on se situa l'edifici si fora àmbit protegit amb fitxa

Taxes
Taxa

1. Tasa de actuacions urbanístiques.

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.
Quantia: La detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra :

B.– TARIFES.
1)
a) Llicències de nova planta, reformes i rehabilitacions i, en general, les que no tinguen epígraf específic en aquest Annex-Tarifes:
segons Pressupost d'Execució de l'Obra (PEM):
Pressupost Tarifa / Euros

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà una quota fixa de 10.048,02 euros, a la qual se sumarà una quota variable resultant de dividir la part de la base imposable que excedisca de 601.012,10 euros en trams de 6.010,12 euros i, aplicant al resultat el coeficient 9,66; de manera que:

Cuota total = 10.048,02 € + [(B.I - 601.012,10 € ) x 9,66]

6.010,12 €

Siendo B.I. = Base lmponible.


2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la Delcaració Responsable..
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa i de l'impost es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

La declaració responsable fa efecte des de la seua presentació. No obstant això, si una vegada comprovada formalment la mateixa per l'Administració, la documentació resultara insuficient o inexacta, es requerirà a l'interessat perquè la complete, amb l'advertiment que l'obra no podrà executar-se fins a la seua esmena.


Una vegada finalitzades les obres abans de començar l'activitat, s'aportarà:

Certificat Final d'Obres (Visat si les obres porten projecte tècnic) o Comunicació de finalització de les obres

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Es recomana el mail consultaslicencias@valencia.es per qualsevol consulta.

Legislació

Artícles 213 i seguents de la Llei 5/2014, de 25 de juny, d’Ordenación del Territori, Urbanisme i Paisatge.

On dirigir-se

Es recomana la utilització del mail consultaslicencias@valencia.es per a qualsevol consulta en relació al present procediment.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina