ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment per a l’aprovació del compte de liquidació definitiva d’una reparcel.lació/Elevació a definitiva del compte de liquidació provisional en Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.GU.156
Descripció

Procediment que tanca el procés de reparcel·lació i on es tindran en compte:

 • Les càrregues i despeses prorrateables entre els adjudicataris de finques resultants, que s'hagen produït amb posterioritat a l'acord d'aprovació de la reparcel·lació.
 • Els errors i omissions que s'hagen advertit amb posterioritat a aquest acord.
 • Les rectificacions imposades per resolucions administratives o judicials posteriors a aquest.
 • Les transmissions patrimonials i les noves càrregues i gravàmens que es produïsquen des de la inscripció en el registre de la propietat i l'aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva.

En cas de no existir cap ajust pendent, se sol·licitarà l'elevació a definitiva del compte de liquidació provisional.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica que tinga la condició d'agent urbanitzador.

Requisits

La liquidació definitiva de la reparcel·lació tindrà lloc quan es concloga la urbanització de l'actuació que forme part la unitat reparcel·lable, tindrà efectes exclusivament econòmics i no podrà afectar la titularitat real sobre els terrenys.

Quan sol·licitar-ho

Quan hagen finalitzat les obres d'urbanització de l'actuació i s'haja formalitzat l'acta de recepció definitiva d'aquestes.

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Acreditació d'haver procedit a la devolució dels avals o garanties a les persones propietàries (si escau)
 • Acta de recepció d'obres d'urbanització
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas d'existir modificació del compte de liquidació provisional, caldrà aportar:
  • Memòria del compte de liquidació definitiva amb la justificació de les modificacions i les conseqüències que es produïxen
  • Documents modificats conforme a la memòria
  • Fitxes de finques resultants
  • Taules de correspondències
  • Compte de liquidació final
  • Relació actualitzada de persones interessades
  • Documents adaptats a la LOPD:

   Tots els documents que continguen dades personals que s’hagen de protegir es presentaran en un document addicional amb este tipus de dades dissociades, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. Anomenar-les, per exemple, com DOC X-LOPD.

  • Altres:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Informació Complementària

Articles 96 i 170 del TRLOTUP.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 meses
Articles 96 y 170 TRLOTUP
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 96.352.54.78 Ext: 3629

Legislació
 • Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes

Servici de Gestió de Centre Històric

Edifici de Tabacalera

C/ Amadeu de Saboia, 11 – Segona planta – Pati B.

Anar a inici de pàgina