ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Adopció de mesures precautòries de seguretat en edificis amb deficiències en la conservació.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.90
Descripció

Presentació de la comunicació prèvia a l'adopció de mesures precautòries en un immoble amb deficiències constructives, tant interiors com en façanes que donen a la via pública, amb la finalitat de mantindre'l en les degudes condicions de seguretat i estabilitat fins a la seua reparació definitiva, ja siga a iniciativa de direcció facultativa competent o derivada d'un requeriment previ del Servici de Disciplina Urbanística.Estes mesures precautòries consitirán en apuntalaments, estructures estabilitzadores que no donen a la via pública, instal·lació de lones de malla o marquesines de protecció en façanes,sanejat d'elements amb el risc de caiguda imminent a la via pública i atres anàlogues. En cap cas habilitaran l'execució d'obres, i especialment les de reparació, conservació, demolició, o consolidació estructural (en el cas que estes es duguen a terme, serien objecte d'un procediment de restauració de la legalitat urbanística i, si és el cas, d'un procediment sancionador posterior).- Rebuda la comunicació prèvia, es donarà trasllat a Policia Local i Bombers perquè tinguen coneixement de les accions a adoptar per la declarant i les seues implicacions en la via pública.- Una vegada adoptades les mesures precautòries, la comunicant presentarà en un termini màxim de 5 dies un certificat tècnic signat per la direcció facultativa d'estes, que acredite que després de realitzar-les l'immoble reunix les degudes condicions d'estabilitat i seguretat, fins que es duga a terme la reparació posterior en virtut de llicència, declaració responsable o orde d'execució d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, comunitats de propietaris i altres entitats sense personalitat jurídica que, a través de direcció facultativa competent, pretenguen executar mesures precautòries per a l'assegurament d'un immoble amb deficiències.

Requisits

a) La persona interessada haurà d'adjuntar un informe tècnic, emés per direcció facultativa titulada en arquitectura, arquitectura tècnica o enginyeria de l'edificació, en què es detallen les mesures a adoptar i es justifique que són necessàries per al manteniment de l'edifici en les mínimes condicions de seguretat i estabilitat, fins que este es repare d’acord amb la llicència o declaració responsable d'obres.b) En tractar-se de mesures puntuals que han d'adoptar-se de forma immediata, el termini màxim per a realitzar-les no ha d’excedir de tres dies a comptar des de la presentació en el Registre de la comunicació prèvia, de manera que no s’admetrà cap mena de pròrroga.c) Si s'estima necessària l'ocupació de la via pública per a la col·locació d'elements auxiliars (tanques de protecció d'obra, plataforma elevadora de xicoteta grandària, tisora, operacions de càrrega i descàrrega…) s’haurà de fer constar en la comunicació i caldrà descriure els elements que s’utilitzaran, amb delimitació de la superfície a ocupar així com el temps de permanència previst (limitat, en tot cas, al termini màxim de tres dies anteriorment citat).L'habilitació per a l'ocupació de la via pública s'entendrà inclosa en la comunicación mateixa d'adopció de mesures precautòries, si bé en cas d'afectar la calçada, la persona comunicant prèviament haurà de sol·licitar l'assenyalament, remetent al Servei de Mobilitat Sostenible còpia de la comunicació de mesures precautòries presentada en el Registre General d'Entrada d'este Ajuntament, juntament amb la documentació tècnica que descriga la superfície a ocupar i el temps de permanència previst, mitjançant correu electrònic dirigit a senyalaments@valencia.es • L'ocupació de la via pública, derivada de la comunicació d'adopció de mesures precautòries, comporta el pagament de la taxa corresponent (model U 200), ha d’incloure tanques de protecció d'obra i s’ha d'ajustar als requisits següents:
 • L'espai màxim que pot ocupar-se amb la tanca de protecció estarà en proporció amb l'amplària de la vorera del carrer, sense que en cap cas puga comprendre més de 3 metres comptats des de la línia de la façana, ni sobrepassar els dos terços de la vorera, ni deixar espai lliure d'obstacles inferior a 1,20 metres.
 • En aquells casos en què l'amplària de la vorera no permeta deixar espai lliure de 1,20 metres, podrà excepcionalment autoritzar-se la instal·lació de la tanca amb les condicions de garantia que determinen els servicis tècnics municipals.
 • En cap cas es permetrà que les vies públiques es vegen afectades per la instal·lació d'elements auxiliars per a l'execució de les mesures precautòries que no es troben en el perímetre del tancament de protecció d'esta.
 • En qualsevol dels tancaments de protecció d'obres ha de garantir-se un sistema de fixació que permeta assegurar l'estabilitat i la seguretat.
 • En cap cas, la instal·lació de la tanca ha de dificultar la visibilitat de la senyalització de trànsit en general, com ara els semàfors, plaques i senyals informatius, ni pot impedir l'accés a elements de control del trànsit mateix, com ara armaris, reguladors, detectors o als mateixos semàfors.
 • Una vegada retirades les tanques d'obra, s’ha de reposar el paviment afectat en la via pública en anàlogues condicions a les que es trobava abans de la instal·lació d'estes.

Quan sol·licitar-ho

La documentació s'ha de presentar en la seu electrònica o presencialment en el Registre General d'Entrada d'este Ajuntament amb anterioritat a l'adopció de les mesures precautòries.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Instància general:

  Instància general de sol·licitud signada per la persona interessada en la qual ha de constar un número de telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic, així com la identificació de l'immoble de manera que conste el número de policia i la referència cadastral.

  Si la comunicació es formula en nom d'una societat s'ha d'adjuntar una còpia de l'escriptura de constitució i poders de representació a favor de la persona que signa la instància En cas d'una comunitat de béns, han de subscriure la instància tots els comuners o qui ostente la representació legal.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sense ocupació de la via pública:
  • Informe tècnic:

   Subscrit per l'arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l'edificació que haja de supervisar l'adopció de les mesures precautòries, en el qual es descriguen estes i es justifique la seua necessitat per a mantindre la seguretat de l'immoble.

 • Amb ocupació de la via pública:
  • Informe tècnic:

   Subscrit per l'arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l'edificació que haja de supervisar l'adopció de les mesures precautòries, en el qual es descriguen estes i es justifique la seua necessitat per a mantindre la seguretat de l'immoble.

  • Plànol de planta amb la superfície a ocupar:

   Amb la delimitació dels amples de calçada i voreres, una representació gràfica del mobiliari urbà o qualsevol element que provoque l'estrenyiment del pas per als vianants.

  • Informe de seguretat de la instal·lació:

   Signat pel personal tècnic competent, on s’indiquen els mitjans auxiliars que s’han d’utilitzar, la superfície i el temps d'ocupació previst (màxim 3 dies).

  • Justificant del pagament de la taxa:

   Per ocupació de la via pública amb tanques de protecció i atres elements auxiliars (Model U 200)

Taxes
Taxa en cas d'ocupació de la via pública

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.

Gestor d'autoliquidacions: (www.valencia.es: Tràmits-Tributs municipals-Autoliquidació d’ impostos o Seu Electrònica: Materies-Pagaments i altres gestions-autoliquidació de tributs-via púbica) Model U200.


Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de l'imprés de sol·licitud general que continga la comunicación prèvia, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que s’ha de presentar”. Per a realitzar-ho de manera presencial en aquelles dependències municipals que compten amb Registre General d'Entrada, és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o cridant al Servici d'Atenció Municipal 010. En cas de gestionar-se telemàticament, no és necessària la cita prèvia.


Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, d’acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques als subjectes citats en este article. • Després de l'execució de les mesures precautòries, la comunicant ha de presentar en un màxim de 5 dies un certificat tècnic signat per la direcció facultativa que acredite que després de la seua adopció l'immoble reunix les degudes condicions d'estabilitat i seguretat, fins que es duga a terme la reparació posterior en virtut de llicència, declaració responsable o orde d'execució d'obres. Si esta es demora en el temps, la propietat haurà de remetre una actualització del certificat de seguretat, amb una periodicitat màxima de 6 mesos, mentre no finalitze la reparació definitiva de l'immoble.
Informació Complementària

Una vegada adoptades les mesures, o transcorregut el termini màxim de 3 dies des de la presentació de la comunicació prèvia, la via pública s’ha d'alliberar-se de l’ocupació dels elements auxiliars utilitzats si és el cas, i s’hauran de reparar els possibles desperfectes que es puguen haver ocasionat.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web
 • Cal realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital i prémer el botó “Iniciar tràmit” situat al principi d'esta pàgina. Ha d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en seu electrònica / sistemes de signatura.
  Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat “Documentació que s’ha de presentar”.
 • Emplene el formulari.
 • Adjunte la documentació requerida.
 • Presente i firme la sol·licitud.

Pot imprimir i guardar un justificant de presentació.

Posteriorment, en l'apartat Carpeta Ciutadana de la seu, podrà consultar i obtindre una còpia de les seues instàncies presentades i aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica
 • Tel. 010
 • Tel. 963 525 478. Extensions: 2243 (Secció Ordes Execució) - 2263 (Secció Ruïnes)

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Legislació

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

-Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 hores A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 09:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina