ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació de deficiències d'un immoble
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.15
Descripció

Comunicar a l'Ajuntament les deficiències observades en un immoble, a fi d'evitar que es produïsquen danys en persones i béns.

El present tràmit es pot realitzar sense intervenció prèvia de l'Administració i sense perjuí del caràcter subsidiari d'esta.

En el supòsit d'existència d'imminent perill per a persones o béns, l'interessat haurà de comunicar-ho immediatament al Servici de Bombers.

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari de l'edifici o qualsevol persona que ostente un interés legítim.

Requisits

No se n’exigixen.

Quan sol·licitar-ho

No hi ha termini. Es pot sol·licitar davant de l'evidència de deficiències en l'immoble.

Documentació a presentar

 • Instància general: es farà constar, a més de les dades personals del sol·licitant (és important indicar núm. de telèfon), necessàriament indicació tan concreta com siga possible (carrer/plaça i número) de l’emplaçament de l’immoble objecte dels danys.
 • Escriptura de poder o document que ho acredite: esta documentació caldrà aportar-la quan s’actue per mitjà de representant
 • Acreditació de la titularitat de l’immoble: quan la titularitat de l’immoble no coincidisca amb les dades que figuren en la matrícula de l’impost de béns immobles, haurà de presentar escriptura de propietat o qualsevol altre document que ho acredite

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Comunicació de deficiències d’un immoble:
  • Documentació que acredite la titularitat del inmoble
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
Taxes
Taxa

Es podrà meritar la taxa quan es realitze per part d'esta Administració una inspecció urbanística, d'interés particular a sol·licitud de l'interessat, sobre patologia de l'edificació, o bé quan es dicte orde d'execució de naturalesa urbanística.
En ambdós supòsits, la taxa es demanarà després de la pertinent inspecció.

 • Taxa per prestació dels servicis relatius a actuacions urbanístiques.

Taula de quanties per a l'exercici vigent

- Inspeccions urbanístiques a sol·licitud del beneficiari …………….. 140,90 euros

- Ordenes d'execució …………………………………………….... 140,90 euros

 • La taxa es cobrarà a través de la corresponent liquidació d'ingrés notificat.

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar .
 • Després de dictar orde d’execució d’obres de reparació o realitzar la inspecció sol·licitada, si és procedent, es demanarà la taxa (vegeu l’apartat “Taxes”).
Informació Complementària

Els propietaris de terrenys, construccions i edificis hauran de mantindre en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els treballs i obres precises per a conservar o rehabilitar en ells les condicions imprescindibles d'habitabilitat o ús efectiu que permetrien obtindre la llicència administrativa d'ocupació per al destí que els siga propi.

Serà exigible este deure encara que no hi haguera normes específicament aplicables sobre protecció del medi ambient, patrimonis arquitectònics i arqueològics o sobre rehabilitació urbana. Si n'hi haguera, es complirà amb total respecte al sistema.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Legislació
 • Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprobació del text refundit de la Lleid’ordenació del territori, urbanisme y paisatje.
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLS).
 • Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (disposició transitòria segona, “Registre electrònic i arxivament electrònic únic”, i disposició transitòria tercera, “Règim transitori dels procediments”).
 • Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià i les seues modificacions, 1a Llei 7/2004 i 2a Llei 5/2007.
 • Codi Civil ( amb caràcter supletori).
On dirigir-se
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDES D’EXECUCIÓ

Amadeu de Savoia, 11, pati B, primera planta
Telèfon: 963 525 478, ext. 2243 - 2244
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Oficines d'informació
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDENES D'EXECUCIÓAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 2243 - 2244De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina