ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa d’actuació integrada de gestió per les persones propietaries amb documents de planejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.90
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses Unitats d'Execució no previstes en el planejament vigent planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn per les persones propietaries dels terrenys.

Qui ho pot sol·licitar?

Subjectes definits en l'art. 120 del Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell:

a) El propietari únic o els propietaris de la totalitat de l'àmbit del programa d'actuació integrada.

b) L'agrupació d'interés urbanístic que formule o assumisca l'execució del programa d'actuació integrada, sempre que, després de la reparcel·lació, tinguen la disponibilitat de la totalitat dels terrenys de l'àmbit de l'actuació necessària per a realitzar les obres d'urbanització.

c) Les entitats mercantils, o altres persones jurídiques, que compten amb més de la mitat de la propietat del sòl, sempre que, després de la reparcel·lació, tinguen la disponibilitat de la totalitat dels terrenys de l'àmbit de l'actuació necessària per a realitzar les obres d'urbanització.

d) En el cas d'actuacions sobre el medi urbà, els subjectes obligats als que es referixen les lletres a i b de l'article 17.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Requisits

Els requisits assenyalats en l'art. 120 Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Programa de actuación integrada de gestión por los propietarios con documentos de planeamiento:
  • Document d´inici:

   S'haurà de presentar la documentació requerida en els procediments de gestió per les persones propietàries amb planejament assenyalats en la Guia de Procediment per a l'aprovació dels PAIS de l'Ajuntament de València


  • Document inicial estratègic (DIE):

   a) Els objectius de la planificació i descripció de la problemàtica sobre la qual actua.

   b) L'abast, àmbit i possible contingut de les alternatives del pla que es proposa.

   c) El desenvolupament previsible del pla.

   d) Un diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de l'aplicació del pla en l'àmbit afectat.

   e) Els seus efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territori, prenent en consideració el canvi climàtic.

   f) La seua incardinació en l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la seua incidència en altres instruments de la planificació territorial o sectorial.

   g) Quan l'òrgan promotor considere d'aplicació el procediment simplificat d'EATE, en els supòstos e l'art. 46.3 LOTUP, haurà d'incloure's a més (art. 50.2 LOTUP):

   • Motivació de l'aplicació del procediment simplificat.
   • Mesures previstes per a previndre, reduir i compensar efectes negatius en el medi ambient i en el territori per l'aplicació del pla.
   • Descripció de les mesures per al seguiment ambiental del pla.

   h) Pla Participació Pública (si és el cas)

  • Acreditació legitimació:
   • En els supostos de l'article 114.1a), c) i d) de la LOTUP:

   Pla identificatiu de l'àmbit d'actuació sobre el qual es reflectisquen les parcel·les cadastrals afectades per l'actuació que acrediten la legitimació.

   Notes Simples de les finques registrals afectades per l'actuació, relacionades amb les parcel·les cadastrals corresponents, justificatives d'este règim.

   • En el supòst de l'article 114.1b), és a dir Agrupació d'Interés Urbanístic, es requerirà l'acreditació de la prèvia inscripció de la mateixa en el Registre d'Agrupacions d'Interés Urbanístic resultant, en conseqüència, innecessària la presentació de la documentació anterior.
  • Esborrany del Pla:

   a) Memòria Justificativa

   b) Pla de Situació actual

   c) Pla d'Ordenació Proposada.

   L'esborrany de l'instrument de planejament ha de trobar-se sempre grafiat sobre les línies oficials emeses per la Secció de Cartografia Informàtica Municipal, presentant la documentació en versió AUTOCAD 2004.

   La documentació tècnica que es presente adjunta a la sol·licitud d'inici del procediment ambiental (DIE i Esborrany del Pla) haurà d'aportar una còpia en suport paper i una altra en suport CD en formats PDF i DWG.

   La versió en format pdf serà una còpia fidel de l'edició impresa entregada en paper. Quan la grandària del pdf complet siga superior a 13MB, el document serà fraccionat en el mínim número de pdfs de grandària inferior a 13MB (sent esta la grandària màxima d'arxiu per a la seua inserció en la Plataforma Integrada d'Administració Electrònica de l'Ajuntament, PIAE). Cada document pdf haurà d'integrar els marcadors que definisquen el seu contingut.

  • Esborrany de Programa:
   • Justificació de la idoneïtat de la delimitació que es proposa i definició de l'àmbit de les obres complementàries que garantisca la integració amb l'entorn.
   • Característiques del terreny afectat i del paisatge, identificant els seus elements preexistents més significatius i els seus principals característiques, com ara edificacions i les seues condicions tipològiques, camins, séquies, cultius, arbratge i instal·lacions de servicis.
   • Reportatge fotogràfic recent.
   • Garantia de subministrament dels servicis públics definint els punts de connexió amb les xarxes de servicis públics existents i justificació de la seua capacitat per a atendre la demanda generada en l'àmbit de programació, acreditat per mitjà d'informe favorable de les companyies subministradores de servicis (Iberdrola, Gas Natural, Telecomunicacions, Aigües…).
   • Estimació dels costos d'urbanització de l'actuació proposada.
   • Terminis que es proposen per a l'execució de l'actuació
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Cita prèvia recomanable.

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuació del procediment una vegada s'ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l'Aprovació dels Programes d'Actuació Integrada en l'Ajuntament de València

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 127 del Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge aprovat per Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
L´Alcalde resoldrà sobre l'admissió a tràmit en el termini de 1 mes El Ple resoldrà sobre l'adjudicació del PAI en un procediment que dura més de 6 mesos
D'acord amb el que establix l'article 124 de la TRLOTUP, en relació al que preveu el capítol III, del Títol III del Llibre I de l'esmentada llei.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
 • Guia de Procediments per a l'aprovació dels PAÍS en l'Ajuntament de València.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina