ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Programa d’actuació integrada de gestió indirecta sense document de planejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.80
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses Unitats d'Execució no incloses en el Centre Històric, de conformitat amb el planejament vigent, programant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn, per particulars que no siguen propietaris dels terrenys.

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars interessats a promoure un Programa d'Actuació Integrada, siguen o no propietaris, i que no reunisquen les condicions de l'art. 114 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana

Requisits

Qualsevol persona natural o jurídica, espanyola o estrangera que tinga plena capacitat d'obrar.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre que l'àmbit a programar dispose d'ordenació detallada.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Programa d’actuació integrada de gestió indirecta sense document de planejament:
  • Solicitut d´inici:

   El document d'inici ha de contindre la següent documentació de conformitat amb els articles 121.2 i 50 de la LOTUP:

   Esborrany de Programa:

   • Justificació de la idoneïtat de la delimitació que es proposa i definició de l'àmbit de les obres complementàries que garantisca la integració amb l'entorn.
   • Característiques del terreny afectat i del paisatge, identificant els seus elements preexistents més significatius i els seus principals característiques, com ara edificacions i les seues condicions tipològiques, camins, séquies, cultius, arbratge i instal·lacions de servicis.
   • Reportatge fotogràfic recent.
   • Garantia de subministrament dels servicis públics definint els punts de connexió amb les xarxes de servicis públics existents i justificació de la seua capacitat per a atendre la demanda generada en l'àmbit de programació, acreditat per mitjà d'informe favorable de les companyies subministradores de servicis (Iberdrola, Gas Natural, Telecomunicacions, Aigües…).
   • Estimació dels costos d'urbanització de l'actuació proposada.
   • Terminis que es proposen per a l'execució de l'actuació.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Cita prèvia opcional.

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent.

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuació del procediment una vegada s'ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l'Aprovació dels Programes d'Actuació Integrada en l'Ajuntament de València.

Alcalde resoldrà sobre l'admissió a tràmit de la sol·licitud en el termini d'1 mes.

El Ple seleccionarà l'alternativa tècnica de PAI.

La Junta de Govern designarà la condició d'urbanitzador.

Tot això integra un procediment bifàsic la duració del qual és superior a 6 mesos.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 121 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
Més de 6 mesos
Articles 121 a 127 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació

Guia de Procediments per a l'aprovació dels PAÍS en l'Ajuntament de València

https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/vDocumentosTituloAux/9D2F726E565F3F8AC12581D100368A07?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Furbanismo.nsf&idapoyo=&lang=1

 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa urbanística aplicable per motius temporals.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre.
On dirigir-se

Servei d'Assessorament Urbanístic i Programació
C/ Amadeo de Savoia, 11 (Antiga Fàbrica de Tabacs). Pati B, segona planta
Fax: 963539936
Telèfon: 963525478 Ext. 3416, 3442, 3446
De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina