ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Pograma d’actuació integrada de gestió indirecta amb documents de planejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.70
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses Unitats d'Execució no previstes en el planejament vigent planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn per particulars que no siguen propietaris dels terrenys.

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars interessats a promoure un Programa d'Actuació Integrada, siguen o no propietaris, i que no reunisquen les condicions de l'art. 114 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Qualsevol persona natural o jurídica, espanyola o estrangera que tinga plena capacitat d'obrar.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Pograma d’actuació integrada de gestió indirecta amb documents de planejament:
  • Document d´inici:

   El escrit de sol·licitud ha d'integrar el Document d'Inici amb el contingut següent de conformitat amb els articles 121.2 i 50 de la LOTUP:

   1.1.- Esborrany del Pla

   1.2.- Document Inicial Estratègic

   1.3.-Esborrany de Programa

  • Esborrany del Pla:

   1.1.- Esborrany del Pla

   a) Memòria Justificativa

   b) Pla de Situació actual

   c) Pla d'Ordenació Proposada.

   L'esborrany de l'instrument de planejament ha de trobar-se sempre grafiado sobre les línies oficials emeses per la Secció de Cartografia Informàtica Municipal, presentant la documentació en versió Interlocutòria CAD 2004.

   La documentació tècnica que es presente adjunta a la sol·licitud d'inici del procediment ambiental (DIE i Esborrany del Pla) haurà d'aportar una còpia en suport paper i una altra en suport CD en formats PDF i DWG.

   La versió en format pdf serà una còpia fidel de l'edició impresa entregada en paper.

   Quan la grandària del pdf complet siga superior a 13MB, el document serà fraccionat en el mínim número de pdfs de grandària inferior a 13MB (sent esta la grandària màxima d'arxiu per a la seua inserció en la Plataforma Integrada d'Administració Electrònica de l'Ajuntament, PIAE) . Cada document pdf haurà d'integrar els marcadors que definisquen el seu contingut.

  • Document inicial estratègic (DIE):

   amb el contingut següent:

   a) Els objectius de la planificació i descripció de la problemàtica sobre la qual actua.

   b) L'abast, àmbit i possible contingut de les alternatives del pla que es proposa.

   c) El desenvolupament previsible del pla.

   d) Un diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de l'aplicació del pla en l'àmbit afectat.

   e) Els seus efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territori, prenent en consideració el canvi climàtic.

   f) La seua inclusió en l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la seua incidència en altres instruments de la planificació territorial o sectorial.

   g) Quan l'òrgan promotor considere d'aplicació el procediment simplificat d'EATE, en els supòsits de l'art. 46.3 LOTUP, haurà d'incloure's a més (art. 50.2 LOTUP):

   • Motivació de l'aplicació del procediment simplificat.
   • Mesures previstes per a previndre, reduir i compensar efectes negatius en el medi ambient i en el territori per l'aplicació del pla.

   Descripció de les mesures per al seguiment ambiental del pla.

  • Esborrany de Programa:

   a) Justificació de la idoneïtat de la delimitació que es proposa i definició de l'àmbit de les obres complementàries que garantisca la integració amb l'entorn.

   b) Característiques del terreny afectat i del paisatge, identificant els seus elements preexistents més significatius i els seus principals característiques, com ara edificacions i les seues condicions tipològiques, camins, séquies, cultius, arbratge i instal·lacions de servicis.

   c) Reportatge fotogràfic recent.

   d) Garantia de subministrament dels servicis públics definint els punts de connexió amb les xarxes de servicis públics existents i justificació de la seua capacitat per a atendre la demanda generada en l'àmbit de programació, acreditat per mitjà d'informe favorable de les companyies subministradores de servicis (Iberdrola, Gas Natural, Telecomunicacions, Aigües…).

   e) Estimació dels costos d'urbanització de l'actuació proposada.

   f) Terminis que es proposen per a l'execució de l'actuació.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Cita prèvia opcional.

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació correspone

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuació del procediment una vegada s'ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l'Aprovació dels Programes d'Actuació Integrada en l'Ajuntament de València.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 121 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
Més de 6 mesos
Articles 121 a 127 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa urbanística aplicable per motius temporals.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 • Guia de Procediments per a l'aprovació dels PAÍS en l'Ajuntament de València.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina