ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Pograma d’actuació integrada de gestió indirecta amb documents de planejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.70
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses Unitats d'Execució no previstes en el planejament vigent planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn per particulars que no siguen propietaris dels terrenys.

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars interessats a promoure un Programa d'Actuació Integrada, siguen o no propietaris, i que no reunisquen les condicions de l’art. 120 Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

Requisits

Qualsevol persona natural o jurídica, espanyola o estrangera que tinga plena capacitat d'obrar.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Pograma d’actuació integrada de gestió indirecta amb documents de planejament:
  • Document d´inici:

   S'haurà de presentar la documentació requerida en els procediments de gestíó pública indirecta amb planejament assenyalats en la Guia de Procediment per a l'aprovació dels PAIS de l'Ajuntament de València.

  • Esborrany del Pla:

   1.1.- Esborrany del Pla

   a) Memòria Justificativa

   b) Pla de Situació actual

   c) Pla d'Ordenació Proposada.

   L'esborrany de l'instrument de planejament ha de trobar-se sempre grafiado sobre les línies oficials emeses per la Secció de Cartografia Informàtica Municipal, presentant la documentació en versió Interlocutòria CAD 2004.

   La documentació tècnica que es presente adjunta a la sol·licitud d'inici del procediment ambiental (DIE i Esborrany del Pla) haurà d'aportar una còpia en suport paper i una altra en suport CD en formats PDF i DWG.

   La versió en format pdf serà una còpia fidel de l'edició impresa entregada en paper.

   Quan la grandària del pdf complet siga superior a 13MB, el document serà fraccionat en el mínim número de pdfs de grandària inferior a 13MB (sent esta la grandària màxima d'arxiu per a la seua inserció en la Plataforma Integrada d'Administració Electrònica de l'Ajuntament, PIAE) . Cada document pdf haurà d'integrar els marcadors que definisquen el seu contingut.

  • Document inicial estratègic (DIE):

   amb el contingut següent:

   a) Els objectius de la planificació i descripció de la problemàtica sobre la qual actua.

   b) L'abast, àmbit i possible contingut de les alternatives del pla que es proposa.

   c) El desenvolupament previsible del pla.

   d) Un diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de l'aplicació del pla en l'àmbit afectat.

   e) Els seus efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territori, prenent en consideració el canvi climàtic.

   f) La seua inclusió en l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la seua incidència en altres instruments de la planificació territorial o sectorial.

   g) Quan l'òrgan promotor considere d'aplicació el procediment simplificat d'EATE, en els supòsits de l'art. 46.3 LOTUP, haurà d'incloure's a més (art. 50.2 LOTUP):

   • Motivació de l'aplicació del procediment simplificat.
   • Mesures previstes per a previndre, reduir i compensar efectes negatius en el medi ambient i en el territori per l'aplicació del pla.

   Descripció de les mesures per al seguiment ambiental del pla.

  • Esborrany de Programa:

   a) Justificació de la idoneïtat de la delimitació que es proposa i definició de l'àmbit de les obres complementàries que garantisca la integració amb l'entorn.

   b) Característiques del terreny afectat i del paisatge, identificant els seus elements preexistents més significatius i els seus principals característiques, com ara edificacions i les seues condicions tipològiques, camins, séquies, cultius, arbratge i instal·lacions de servicis.

   c) Reportatge fotogràfic recent.

   d) Garantia de subministrament dels servicis públics definint els punts de connexió amb les xarxes de servicis públics existents i justificació de la seua capacitat per a atendre la demanda generada en l'àmbit de programació, acreditat per mitjà d'informe favorable de les companyies subministradores de servicis (Iberdrola, Gas Natural, Telecomunicacions, Aigües…).

   e) Estimació dels costos d'urbanització de l'actuació proposada.

   f) Terminis que es proposen per a l'execució de l'actuació.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Cita prèvia recomanable.

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació correspone

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuació del procediment una vegada s'ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l'Aprovació dels Programes d'Actuació Integrada en l'Ajuntament de València.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L’article 127 del del Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
Més de 6 mesos
Articles 127 a 133 del Text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
 • Guia de Procediments per a l'aprovació dels PAÍS en l'Ajuntament de València.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina