ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Inscripció d'una agrupació d'interés urbanístic en el registre municipal de programes, agrupacions d’interés urbanístic i entitats urbanístiques col.laboradores.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.30
Descripció

Procediment per a inscriure Programes d'Actuació Integrada, Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores en el Registre municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Les Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores que tinguen com a objecte concórrer al concurs per a l'adjudicació d'un programa d'actuació integrada o aïllada o col·laborar amb l'urbanitzador de forma convinguda amb ell, o qualsevol altra finalitat relacionada amb la programació i execució de l'actuació.

Requisits

En el cas d'Agrupacions d'Interés Urbanístic, haver-se constituït en escriptura pública que protocol·litze els seus estatuts i complir amb la resta de requisits establits en l'article 177 del TRLOTUP.

Quan sol·licitar-ho

En el cas d'Agrupacions d'Interés Urbanístic, de forma prèvia a la sol.licitud de gestió d'un programa d'actuació integrada.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Inscripcio en el registre de programes, agrupacions d’interés urbanístics i entitats urbanistiques col.laboradore.s:
  • Escriptura de constitució de l'Agrupació o Entitat, dels seus estatuts
  • Planol de l'àmbit territorial de l'actuació integrada:

   Amb la identificació catastral i registral de les parcel·les que formen part de l'agrupació.

  • Nota simple:

   Expedida pel Registre de la Propietat de les parcel·les integrades en l'Agrupació acreditatiu de disponibilitat de més del 50% de la superfície afectada pel Programa.

  • Fulla Excel que reflectisca el contingut del pla anterior així com totes aquelles superfícies que justifiquen el percentatge necessari per a la constitució de la AIU
  • Informes de les diferents administracions justifiicatives de la superfície de domini públic que descompta
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Cita prèvia recomanable.
 • Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Article 24.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar "CIF" i introduir-ho, i emplenar el nom de l’Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació

- Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Acord plenari, del 17 de novembre de 2016, pel qual s'aprova la creació del Registre Municipal de Programes d'Actuació, Agrupacions d'Interés Urbanístic (AIU) i Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

On dirigir-se

En el Registre Electrònic de l'Ajuntament, per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina