ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Suspensió temporal de la ejecució del PAI
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.25
Descripció

Procediment per a suspendre els terminis d'execució d'un Programa d'Actuació Integrada quan causes justificades d'interés públic, o la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconsellen.

Qui ho pot sol·licitar?

L´agent urbanitzador d'un Programa d'Actuació Integrada.

Requisits

Els que fa referencia la Disposició Transitoria 18 del TRLOTUP aprovat per Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell

Quan sol·licitar-ho

Una vegada el Programa es trobe en execució després de la firma del Conveni de programació.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Suspensió temporal de la execució del PAI:
  • Memòria:

   Comprendrà el contingut assenyalat en la Disposició Transitòria 18ª del Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell

   a)     Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial, respecte de l'àmbit i desenrotllament de l'actuació.

   b)     Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.

   c)     Mesures a adoptar, si és el cas, en relació amb la conservació de les obres ja executades.

   d)     Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i tercers afectats.

   e)     Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització.

   f)      Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l'urbanitzador i els propietaris; així com, si és el cas, la modificació o ajust de la reparcel·lació.

   g)     Efectes de la suspensió en relació amb l'empresari constructor.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Cita prèvia (opcional).
 • Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Lleiy 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Arrticle 24.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació

- Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

On dirigir-se

En el Registre Electrònic de l'Ajuntament, per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina