ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa actuació aïllada per persones propietàries d'immobles sotmesos al règim d'edificació o rehabilitació forçosa sense dec.incump. del deure d'edificar o rehabilitar en C.Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.140
Descripció

Edificació de solars o rehabilitació d’edificis sotmessos al règim d’edificació o rehabilitació forçosa sense declaració d’incompliment del deure d’edificar o rehabilitar en Ciutat Vella, a través d’actuacions aïllades que es desenvolupen mitjançant programa de gestió per persones propietàries quan no siga posible realitzar-les directament mitjançant llicència d’obres (article 73.3 i 115.4 TRLOTUP), en règim d’excepció licitatòria en aplicación de l’article 120.3 TRLOTUP.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, física o jurídica, que siga propietària de l’inmoble, en tot o en part amb un mínim del 10%, que acredite dispossar de plena capacitat d’obrar.

Requisits

- Tindre plena capacitat d’obrar.

- Ser persona propietària de l’inmoble subjecte al règim d’edificació o rehabilitació forçosa i que s’haja adherit al règim concertat mitjançant la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de València, amb un mínim del 10% de la propietat.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol momento, transcorreguts 3 messos des de la subscripció de la signatura del conveni d’adhesió al règim concertat establit en l’article 194.5.c TRLOTUP, sense que l’alcaldía haja convocat d’ofici o a instancia de persona particular interessada, concurs per a l’aprovació d’un programa d’actuació aïllada y la selecció de la persona adjudicatària, i sense que l’Ajuntament de València haja iniciat el procediment de venda forçosa de l’immoble.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Presentació de la sol·licitud d'inici acompanyada de la documentació corresponent establida en l'article 127.2 TRLOTUP (Document de sol·licitud d'inici del procediment), i després de l'admissió a tràmit es presentarà la documentació establida en l'article 175 TRLOTUP (Alternativa tècnica, Proposta de conveni urbanístic a subscriure entre la persona adjudicatària i l'administració actuant i Proposició jurídic-econòmica).

Documentació per a tots els casos:
 • 1a FASE - Document de sol·licitud d’inici del procediment (article 127.2 TRLOTUP):

  - Objectius del PAA.

  - Alcanç, àmbit i contingut de la alternativa que proposa.

  - Desenvolupament previsible del PAA.

  - Descripció del territorio abans de l’aplicació del pla en l’àmbit afectat.

  - Efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre elements estratègics del territorio.

  - Incidència en els instruments de planificació urbanística i sectorial existents.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • 2a FASE - Alternativa tècnica (article 175 TRLOTUP):

  - Avantprojecte d’edificació o rehabilitació, acompanyat, en el seu cas, de projecte d’urbanització per a completar les obres necessàries per a atorgar als terrenys la condició de solar.

  - En cas que resultara necessari modificar el planejament urbanístic, s’acompanyarà del corresponent instrument urbanístic que ho modifique.

 • 2a FASE - Proposta de conveni urbanístic a subscriure entre l'adjudicatària i l’administració actuant (article 175 TRLOTUP):

  en el qual consten els compromisos, terminis, garanties i penalitzacions que regularan l'adjudicació.

 • 2a FASE - Proposició jurídic-econòmica (article 175 TRLOTUP):

  - Desenvolupament de les relacions entre la persona adjudicataria i la propietat de la finca, expresant, en el seu casa, els eventuals acords ja alcançats i les disposicions relatives al mode de finançament de l’actuació i retribució de la persona adjudicatària.

  - Estimació de la totalitat dels costos d’execució de l’actuació.

  - Avanç de l’equidistribució de beneficis i càrregues. En el cas de règim d’edificació o rehabilitació forçosa o en substitució per la persona propietària, es formularà una proposta de preu d’adquisició de l’inmoble, a títol de persona o entitat beneficiària privada de l’expropiació forçosa, o proposta de pagament de la totalitat dels costos d’execució, per mitjà de l’atribució a la persona adjudicatària, en règim de reparcel.lació forçosa, de parts determinades de l’edificació resultant, de valor equivalent a aquells, formalitzades en règim de propietat horitzontal.

  - Estudi de viabilitat económica i estudi de sostenibilitat económica de l’actuació.

  - Pla de reallotjament i retorn, si és el cas.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Cita prèvia opcional.

Presentació de la sol.licitud d’inici acompanyada de la documentació corresponent establida a l’article 127.2 TRLOTUP, i després de l’admissió a tràmit es presentarà la documentació establida a l’article 175 TRLOTUP.

Informació Complementària

El procediment es tramita en dues fases diferenciades:

1ª) Presentació de la sol.licitud d’inici del procediment, amb la documentació establida en l’article 127.2 del TRLOTUP. La resolución de l’admissió a tràmit és competencia de l’Alcaldía.

2ª) Després de l’admissió a tràmit del document d’inici del procediment, es presentarà la documentació establida a l’article 175 TRLOTUP:

a) Alternativa técnica.

b) Proposta de conveni urbanístic entre la persona adjudicatària i l’Ajuntament de València.

c) Proposició jurídicoeconòmica.

L’aprovació definitiva del Programa d’Actuació Aïllada és competencia de la Junta de Govern Local de la Corporació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions publiques. Es tracta d’operacions de transformació de sòl.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Articles 124, 127 i següents del TRLOTUP.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 963525478 Ext. 3629 i 3362

Legislació

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aproba el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, de Normes complementàries al Reglament per a l’Execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.

Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s’aproba el Text Refós de la Llei d’Ordenació del territorio, urbanisme i paisatge.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del sector públic.

Guía de procediments per a l’aprovació dels PAI a l’Ajuntament de València.

Acord Plenari de data 25 de febrer de 2021, pel qual s’aprova l’actualització dels criteris de política de foment de l’edificació i actualització del procediment d’inclusió d’immobles en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRICAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3336.
Anar a inici de pàgina