ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa d’actuació aïllada en substitució de la persona titular de la propietat en Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.135
Descripció

Programa d’actuació aïllada en substitució de la persona titular de la propietat després de la declaración d’incompliment del deure d’edificar o rehabilitar, o després de l’admissió del règim derivat de la subscripció del conveni establit en l’article 194.5.c del TRLOTUP. (ART. 196.TRLOTUP).

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que acredite plena capacitat d’obrar.

Requisits

- Tindre plena capacitat d’obrar, sempre que no estiga incursa en causa d’incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de la seua funció com a agent públic, de conformitat amb la normativa aplicable en materia de contractació del sector públic (Art. 121.2.a TRLOTUP)

- Acreditar la seua solvencia técnica i económica per a exercir les seues funcions, d’acord amb la legislació aplicable en materia de contractació del sector públic (Art. 121.2.b TRLOTUP).

Quan sol·licitar-ho

En el plaç de dos messos des de la publicació de la convocatoria de concurs de programa d’actuació aïllada en el DOGV.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Alternativa tècnica:

  - Avantprojecte d’edificació o rehabilitació, acompanyat, si és el cas, de projecte d’urbanització.

  - Instrument de planejament, en cas de ser necessari modificar el planejament urbanístic.

 • Proposta de conveni urbanístic a subscriure entre l'adjudicatària i l’administració actuant:

  es presentarà després d’haberse sel.leccionat una alternativa tècnica.

 • Proposició jurídic-econòmica:

  - Desenvolupament de les relacions entre la persona adjudicataria i la propietat de la finca.

  - Estimació de la totalitat dels costos d’execució de l’actuació.

  - Avanç de l’equidistribució de beneficis i càrregues.

  - Estudi de viabilitat econòmica i estudi de sostenibilitat económica de l’actuació.

  - Si és el cas, pla de reallotjament i retorn.

  Es presentarà conjuntament amb la proposta de conveni urbanístic després d’haberse sel.leccionat una alternativa tècnica.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1º) Presentació de la sol.licitud acompañada de la documentació corresponent a l’alternativa técnica (art. 175 TRLOTUP) en plica oberta, en un plaç de dos messos des de la publicació de la convocatoria de concurs de programa d’actuació aïllada en el DOGV.

2º) Després de la sel.lecció de l’alternativa tècnica, en el plaç de dos messos, es presentarà en plica tancada la proposta de conveni, la proposició jurídicoeconòmica, i memòries de viabilitat económica i, si escau, de sostenibilitat económica, referits a l’alternativa técnica seleccionada (art.175 TRLOTUP).

Informació Complementària

Aquest procediment és el regulat a l’article 196 TRLOTUP, el qual es tramita en dues fases diferenciades, després de la publicació de la convocatoria de concurs de programa d’actuació aïllada en el DOGV.

1ª) La resolució d’elecció de l’alternativa técnica és competencia de l’Alcaldía.

2ª) L’aprovació definitiva del PAA és competencia de la Junta de Govern Local de la Corporació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions publiques. Es tracta d’operacions de transformacions de sòl.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
-
Plaços establits en l’article 196 TRLOTUP.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 963525478 Ext. 3629 – 3362

Legislació

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aproba el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, de Normes complementàries al Reglament per a l’Execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.

Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s’aproba el Text Refós de la Llei d’Ordenació del territorio, urbanisme i paisatge.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del sector públic.

Guía de procediments per a l’aprovació dels PAI a l’Ajuntament de València.

Acord Plenari de data 25 de febrero de 2021, pel qual s’aprova l’actualització dels criteris de política de foment de l’edificació i actualització del procediment d’inclusió d’immobles en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRICAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3336.
Anar a inici de pàgina