ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Inscripció d’una agrupació d’interés urbanístic i/o d’una entitat urbanística col.laboradora en el registre municipal de programes, en l’àmbit de Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.125
Descripció

Procediment per a inscriure Programes d’Actuació Integrada, Agrupaciones d’Interés Urbanístic i Entitats col.laboradores, per a les actuacions en l’àmbit de Ciutat Vella, en el Registre municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Les agrupacions d’interés urbanístic i entitats urbanístiques col.laboradores que tinguen com a objecte concórrer al concurs per a l’adjudicació d’un programa d’actuació integrada o aïllada o col.laborar amb l’urbanitzador de forma convinguda amb ell, o qualsevol altra finalitat relacionada amb la programació i execució de l’actuació.

Requisits

En el cas d’Agrupacions d’Interés Urbanístic:
- Haver-se constituït en escriptura pública que protocol.litze els seus estatuts.
- Tindre poder dispositiu sobre els terrenys integrats, per otorgament dels seus propietaris, per al compliment dels fins i obligacions de l’agrupació; i cumplir amb la resta de requisits establits en l’article 177 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Quan sol·licitar-ho

En el cas d’Agrupacions d’Interés Urbanístic, de forma prèvia a la sol·licitud de gestió d’un programa d’actuació integrada.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Escriptura de constitució de l'Agrupació o Entitat, dels seus estatuts
 • Planol de l'àmbit territorial de l'actuació integrada:

  amb la identificació catastral i registral de les parcel.les que formen part de l’agrupació.

 • Nota simple expedida pel Registre de la Propietat de les parcel.les integrades en l’agrupació:

  que representen més de la meitat de la superfície afectada de l'àmbit d'un programa d'actuació, exclosos els de domini públic.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Cita prèvia opcional.
- Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol.licitud en línea amb firma digital

Pot iniciar la sol.licitud polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta página. Haurà d’identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu electrónica/Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representación Sóc representant mitjançant la presentación d’un apoderament. En aquest cas, recordé que, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat Documentació a presentar, haurà d’adjuntar l’autorització corresponent.

En el momento d’emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIE, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol.licitant haurà de desplegar Tipus d’identificació per a triar “CIF” i introduir-ho, i emplenar el nom de l’Entitat.

Si, per contra, ha accedit amb certificat d’entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrónica com a Entitat.

· Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar.

· Òmpliga el formulari.

· Adjunte, si és el cas, la documentació indicada.

· Presente i firme la sol.licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentación. Posteriorment, en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu, podrá consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrá aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

963525478 - Est. 3629 , 3362

Legislació
 • Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Acord Plenari, del 17 de novembre de 2016, pel qual s’aprova la creació del Registre Municipal de Programes d’Actuació, Agrupacións d’Interés Urbanístic (AIU) i Entitats Urbanístiques Col.laboradores.
On dirigir-se

On presentar: Registre electrònic de l’ Ajuntament de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRICAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3336.
Anar a inici de pàgina