ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa d’actuació integrada de gestió per les persones propietaries sense documents de planejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.100
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses Unitats d'Execució de conformitat amb el planejament vigent planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn per les persones propietaries del terrenys.

Qui ho pot sol·licitar?

Subjectes definits en l'art. 120 del Text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

a) A la persona propietària única o a les persones propietàries de la totalitat dels terrenys de titularitat privada de l'àmbit del programa d'actuació integrada.

b) A les persones propietàries de terrenys, a l'agrupació d'interés urbanístic o a les entitats mercantils o altres persones jurídiques sempre que formulen i assumisquen l'execució del programa d'actuació integrada que disposen de més del 60 per cent de la superfície dels terrenys de l'àmbit de l'actuació descomptats els sòls que ja siguen d'ús i domini públic.

c) A les persones propietàries de terrenys, a l'agrupació d'interés urbanístic o a les entitats mercantils o altres persones jurídiques sempre que disposen del 50 per cent de la superfície dels terrenys de l'actuació descomptats els sòls que ja siguen d'ús i domini públic i, a més, obtinguen l'acceptació dels titulars de més del 40 per cent de les parcel·les registrals privades d'aquest àmbit.

d) En el cas d'actuacions en el mig urbà, podran actuar en règim de gestió urbanística per persones propietàries els subjectes obligats als quals es refereix l'article 17.5 del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.

Requisits

Els requisits assenyalats en l'art. 120 del Text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre que l'àmbit a programar dispose d'ordenació detallada

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Programa d’actuació integrada de gestió pels propietaris sense documents de planejament:
  • Solicitut d´inici:

   S'haurà de presentar la documentació requerida en els procediments de gestíó pública indirecta sin planejament assenyalats en la Guia de Procediment per a l'aprovació dels PAIS de l'Ajuntament de València.

    

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Cita prèvia opcional

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuació del procediment una vegada s'ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l'Aprovació dels Programes d'Actuació Integrada en l'Ajuntament de València

***

Termini Màxim Resolució: D'acord amb el que estableix l'article 124 de la TRLOTUP, en relació al qual preveu el capítol III, del Títol III del Llibre I de l'esmentada llei seguint les determinacions de l'article 61, però sense necessitat de realitzar les actuacions previstes en els articles 52 i 53 relatives a la fase prèvia d'avaluació ambiental territorial i estratègica

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 127 del del Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
L´Alcalde resoldrà sobre l'admissió a tràmit en el termini de 1 mes El Ple resoldrà sobre l'adjudicació del PAI en un procediment que dura més de 6 mesos
* Veure informació complementària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Text refós de la llei d’ordenació del territori, urbanismo y paisatge aprovat por Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
 • Guia de Procediments per a l'aprovació dels PAÍS en l'Ajuntament de València.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina