ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Programa d’actuació integrada de gestió pels propietaris sense documents de planejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.100
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses Unitats d'Execució de conformitat amb el planejament vigent planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn per els propietaris del terrenys.

Qui ho pot sol·licitar?

Subjectes definits en l'art. 114 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana:

a) El propietari únic o els propietaris de la totalitat de l'àmbit del programa d'actuació integrada.

b) L'agrupació d'interés urbanístic que formule o assumisca l'execució del programa d'actuació integrada, sempre que, després de la reparcel·lació, tinguen la disponibilitat de la totalitat dels terrenys de l'àmbit de l'actuació necessària per a realitzar les obres d'urbanització.

c) Les entitats mercantils, o altres persones jurídiques, que compten amb més de la mitat de la propietat del sòl, sempre que, després de la reparcel·lació, tinguen la disponibilitat de la totalitat dels terrenys de l'àmbit de l'actuació necessària per a realitzar les obres d'urbanització.

d) En el cas d'actuacions sobre el medi urbà, els subjectes obligats als que es referixen les lletres a i b de l'article 17.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Requisits

Els requisits assenyalats en l'art. 114 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre que l'àmbit a programar dispose d'ordenació detallada

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Programa d’actuació integrada de gestió pels propietaris sense documents de planejament:
  • Solicitut d´inici:

   En l'escrit de sol·licitud s'haurà d'aportar:

   1.1.- Acreditació legitimació:

   • En els supostos de l'article 114.1a), c) i d) de la LOTUP:

   Pla identificatiu de l'àmbit d'actuació sobre el qual es reflectisquen les parcel·les cadastrals afectades per l'actuació que acrediten la legitimació.

   Notes Simples de les finques registrals afectades per l'actuació, relacionades amb les parcel·les cadastrals corresponents, justificatives d'este règim.

   • En el supòst de l'article 114.1b), és a dir Agrupació d'Interés Urbanístic, es requerirà l'acreditació de la prèvia inscripció de la mateixa en el Registre d'Agrupacions d'Interés Urbanístic resultant, en conseqüència, innecessària la presentació de la documentació anterior.

   1.2.- Esborrany de Programa:

   • Justificació de la idoneïtat de la delimitació que es proposa i definició de l'àmbit de les obres complementàries que garantisca la integració amb l'entorn.
   • Característiques del terreny afectat i del paisatge, identificant els seus elements preexistents més significatius i els seus principals característiques, com ara edificacions i les seues condicions tipològiques, camins, séquies, cultius, arbratge i instal·lacions de servicis.
   • Reportatge fotogràfic recent.
   • Garantia de subministrament dels servicis públics definint els punts de connexió amb les xarxes de servicis públics existents i justificació de la seua capacitat per a atendre la demanda generada en l'àmbit de programació, acreditat per mitjà d'informe favorable de les companyies subministradores de servicis (Iberdrola, Gas Natural, Telecomunicacions, Aigües…).
   • Estimació dels costos d'urbanització de l'actuació proposada.
   • Terminis que es proposen per a l'execució de l'actuació
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Cita prèvia opcional

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuació del procediment una vegada s'ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l'Aprovació dels Programes d'Actuació Integrada en l'Ajuntament de València

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 121 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
L´Alcalde resoldrà sobre l'admissió a tràmit en el termini de 1 mes El Ple resoldrà sobre l'adjudicació del PAI en un procediment que dura més de 6 mesos
D'acord amb el que establix l'article 118 de la LOTUP
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

963525478

Legislació
Oficines d'informació
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓAmadeo de Savoia, 11. Primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3442/3446Fax: 96.353.99.36De 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina