ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Desmuntatge elements senyalització i control de trànsit per Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.OT.70
Descripció

Sol•licitud del desmuntatge i posterior muntatge dels elements de senyalització i control de trànsit estrictament necessaris per a la instal•lació del monument faller o de les carpes.

Qui ho pot sol·licitar?

Comissions o Associacions Falleres.

Requisits
 • Els desmuntatges i muntatges dels elements, seran realitzats per la contracta municipal encarregada del manteniment de la senyalització de la ciutat de València, al tractar-se de béns municipals instal•lats en la via pública.
 • Només es desmuntaran els elements que siguen estrictament necessaris per a la instal•lació del monument faller o de les carpes, així com els que puguen afectar la mobilitat de vianants en els accessos als mateixos.
 • Els senyals de ciruculació només es desmuntaran si és imprescindible perquè puguen veure's afectades per la cremà del monument faller.
 • Quan la Comissió Fallera dispose d'autorització per a realitzar talls de carrers i establir desviacions alternatius, la senyalització dels mateixos serà responsabilitat de la falla i haurà de col•locar els senyals necessaris, així com els cartells informatius de la desviació alternatiu.
 • La contracta de senyalització es posarà en contacte amb el representant de cada falla que haja sol•licitat prèviament alguna actuació, per a planificar els treballs necessaris d'elements a retirar.
Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 02/02/2024 fins al 13/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Omplir Formulari de sol•licitud en esta Seu Electrònica, indicant:
  • identificació clara de la Falla, nom i emplaçament
  • Nom i dades de contacte del/de la President/a o representant
  • Data de tall per muntatge del monument faller o les carpes, pel fet que fins que no es talle el carrer, no es procedirà al desmuntatge o apagat
 • Pla d'emplaçament del monument faller i de la carpa si és el cas.
  • S'indicarà clarament els elements de Control de Trànsit i Senyalització que es van a veure afectats i el motiu (per il•luminació dels carrers, perillositat, emplaçament...).
 • Relació concreta i quantificació d'aquells elements la retirada del qual siga totalment indispensable.

En cas que els elements a desmuntar no varien respecte als de l'any anterior, no és necessari que adjunten la documentació abans relacionada. Solament es farà constar que se sol·licita la mateixa actuació que l'any anterior.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Desmuntatge elements senyalització i control de trànsit per Falles:
  • Plànol d’emplaçament
  • Relació d’elements a retirar
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Omplir el formulari i adjuntar la documentació indicada prèvia identificació electrònica en esta Seu.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Tel. 96.352.54.78 Ext. 3154

Oficines d'informació
Anar a inici de pàgina