ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'expedició de l‘Abonament Or
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.OT.15
Descripció

Expedició de l'Abonament Or del transport col·lectiu urbà de València per a persones majors de 65 anys, jubilades, discapacitades i pensionistes per a l'any en curs.

Per a la realització d'aquest tràmit de manera presencial es podrà sol·licitar CITA PRÈVIA .

Les persones titulars del carnet tenen els drets següents:

a) Usar totes les línies d'autobusos que gestiona l'EMT sense límit de viatges i fins al 31 de desembre de l'any d'expedició.

b) Obtindre un duplicat en cas de pèrdua, robatori o deteriorament del document amb l'abonament previ de 5,00 €.

c) A no abonar cap cost per l'Abonament efectuat i no disfrutat en cas de pèrdua o robatori.

d) A que, en el cas que en el període de vigència de l'abonament canvie la seua situació de persona desocupada (segons s'indica en el punt 5 de la normativa), puga tornar a activar l'abonament sense haver de desembossar novament l'import de 10 € per a l'activació ni l'import dels 3 euros d'alta i emissió del carnet, tal com s'indica en el punt 2 de les obligacions del titular, sempre que l'estat de conservació de la targeta ho permeta.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Persones Majors de 65 anys amb residència legal a Espanya i empadronades, com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol•licitud, en la ciutat de València.
 • Toda persona d'edat inferior a 65 anys, amb residència legal a Espanya i empadronada com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol·licitud en el terme municipal de València, que siga perceptora de pensió per jubilació, viudetat, orfandat o incapacitat permanent: total per a la professió habitual, absoluta per a tots els treballs o gran invalidesa del Règim General, del Règim Especial o entitats substitutòries encara no integrades que, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i que es troben compreses en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social.
 • Tota persona menor de 65 anys, que amb residència legal a Espanya i empadronada, com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol•licitud, en el terme municipal de València tinga reconeguda una minusvalidesa del 65% o superior.
Requisits

Ser persona beneficiària d'acord amb el que preveu l'apartat anterior

Quan sol·licitar-ho
 • Per a activar l'Abonament Or: a partir de la data que s'indique cada any, en les oficines d'Atenció al client d'EMT, i en els punts de venda autoritzats, amb el nou carnet i el DNI i abonant en eixe moment l'import corresponent a l'abonament anual.
 • Primera sol•licitud o renovacions: Petició de la persona interessada des que es complisca els requisits que permeten ser-ne beneficiària, en la Junta municipal corresponent.
Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • DNI, NIE o passaport en vigor.

CAS 1: Menors de 65 anys perceptors d'una pensió

 • Certificat Oficial original i actualitzat de la pensió que es percep. (Certificat oficial original i actualitzat expedit per l'administració competent de la pensió que es percep del Règim General, del Règim Especial o entitats substitutòries encara no integrades que, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, es troben compresos en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social).

CAS 2: Cas de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65 %

 • Certificat Oficial original i actualitzat del grau de discapacitat (Certificat Oficial original i actualitzat de reconeixement de discapacitat a partir del 65% o superior).

Taxes
Taxa

Imports:

El titular del carnet Targeta Or haurà de:

a) abonar 3,00 € una sola vegada, excepte en el supòsit que es requerisca expedició de duplicat.

b) satisfer l'import de l'Abonament Anual que serà per trimestre completament i necessàriament fins al 31 de desembre, de manera que resulten els abonaments següents:

- El que es pague dins del 1r trimestre…………………………………………20,00 €

- El que es pague dins del 2n trimestre…………………………………………15,00 €

- El que es pague dins del 3r trimestre…………………………………………10,00 €

- El que es pague dins del 4t trimestre…………………………………………..5,00 €

c) satisfer l'import d'expedició de duplicats: 5,00 €

Una vegada satisfets els imports no es produirà la devolució en cap concepte. L'Abonament Anual es paga en el mateix moment que el carnet.

d) lloc de pagament: oficines d'Atenció al Client d'EMT y en el punts de venda autoritzats.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Es podrà sol·licitar CITA PRÈVIA per a l’Abonament Or a través de la web municipal o telefonant al 010. En les Juntes de Districte de Pobles es podrà sol·licitar cridant als següents telèfons:
  Pobles del Sud: 963013023
  Pobles del Nord: 963013055
  Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436
 • Personar-se en la Junta Municipal corresponent, una vegada constatat que es reunixen els requisits, entrega en el mateix moment de l'Abonament Or.
 • Abonar l'import de 3,00 € i satisfer l'import d'Abonament Anual en les oficines d'Atenció al Client d'EMT y en els punts de venda autoritzats.
 • Si se'n fa ús indegut, no es produïx el pagament de la targeta i abonament anual o no es tenen les condicions que van donar lloc al seu atorgament: l'EMT cursarà la baixa.
 • En cas de pèrdua de l'Abonament Or:
  • Ha de personar-se en l'Oficina Central d'Atenció al Client d'EMT –C/ Mendoza 5- i sol•licitar un duplicat de l'abonament, amb la còpia del DNI o NIE.
  • Abonar l'import de 5,00 € en les oficines d'Atenció al Client d'EMT y en els punts de venda autoritzats.
  • S'activarà l'Abonament Anual que estiguera vigent fins al 31 de desembre sense cap cost per a la persona titular.
Informació Complementària

L'ús de l'Abonament Or és personal i intransferible. En el cas de reincidència (2 o més vegades per a un mateix carnet) en l'ús fraudulent del títol (per ús fraudulent s'entén la utilització del títol a bord de l'autobús per part d'una persona diferent del titular del carnet), la persona titular del carnet no podrà disfrutar durant l'exercici vigent dels drets que el dit carnet comporta.

Les pensions a què es fa menció en l'apartat Qui el pot sol•licitar són únicament aquelles atorgades per la Seguretat Social espanyola. No donen dret a sol•licitar-lo les pensions semblants atorgades per altres estats.

En cas de complir els requisits per a gaudir de més d'un títol de transport personalitzat d'EMT, només podrà ser titular d'un d'ells (a excepció dels títols EMTJove i y EMT Bonobus Personalitzat, que no són incompatibles). En cas de ser titular d'un títol personalitzat, i desitjar gaudir d'un altre, haurà de donar de baixa l'anterior.

L'Empresa Municipal de Transports i l'Ajuntament de València comprovaran, amb caràcter periòdic, la vigència de les dades declarades per a l'obtenció del carnet Bo Or, i procediran a la baixa, en qualsevol moment de l'any, d'aquells en què es comprove que no s'ostenta alguna de les condicions que van donar lloc al seu atorgament, se'n realitze un ús indegut, o no s'haguera produït el pagament del carnet i abonament anual.

Més informació.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Legislació
 • Acord Junta de Govern Local de 24/11/2023, pel qual s'aprova la normativa per a l'obtenció del Bono Oro per a l'any 2024
 • Tarifes i Títols.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -Centre-Estació Metro ColónTel.: 96 315 85 15Dilluns a divendres (laborables) de 9 a 19 horesatencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -El Carme-Plaza Correu Vell, 5Tel.: 96 315 85 15Dilluns a divendres de 9 a 19:30 horesatencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina d'Atenció al Client de EMT -Universitat Politècnica de València-Pl. de l'Àgora Universitat Politècnica-Tel.: 96 315 85 15Dilluns a Divendres de 8 a 15:30 hores (en període lectiu). (TANCAT DEL 1 DE JULIOL AL 31 D'AGOST)atencionalcliente@emtvalencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina