ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cessió de vehicles a l'Ajuntament de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.OT.10
Descripció

Cedir un vehicle a l'Ajuntament de València per part del titular, perquè es procedisca, en nom seu i representació, a realitzar els tràmits administratius oportuns per a la destrucció del vehicle i la baixa en Trànsit.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del vehicle (si és persona física) o el representant legal (si és persona jurídica).

Requisits
 • La persona firmant de la cessió ha de ser el titular del vehicle o el representant legal de l'empresa titular del vehicle.
 • El vehicle no ha de tindre traves o embargaments judicials.
Quan sol·licitar-ho

Quan es pretenga donar de baixa el vehicle en els registres de la Direcció Provincial de Trànsit.

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI de la persona cedent o targeta d'identificació (si es tracta d'un estranger).
 • A més, si el titular és una persona jurídica, fotocòpia dels poders que acrediten la representació de la persona cedent.
 • Si el vehicle té matrícula estrangera, fotocòpia de la documentació que acredite la titularitat de la persona cedent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

Ajuntament de València. Unitat administrativa I extensió 5477-5476-5475

Concessionària del Servei de grua municipal: Trans Assistència de la Xica S.L .Avinguda Real de Madrid 79 Tel. 96.159 72 89

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’ octubre pel qual s’ aprova el Texto Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.(BOE núm 261, de 31 d’octubre de 2015)
 • Llei 22/2011 de 28 de juliol de Residus i sòls contaminats.
 • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre de 14 de febrer de 1974, del Ministeri de Governació, de retirada i depòsit dels abandonats.
 • Reial Decret 20/2017, de 20 de gener sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil.
 • Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seua vida útil. ( B.O.E NÚM. 60 de 10 de març del 2008).
On dirigir-se

Per a més informació:

 • Relativa a la retirada del vehicle: Unitats de districte de la Policia Local, Empresa concessionària de grues, Oficina administrativa Policia Local.
 • Relativa a la tramitació administrativa: Oficina administrativa de la Policia Local.

Per a la presentació de sol.licituds (entrega de la cessió):

 • En cas que el vehicle es trobe a la via pública: Unitats de districte de la Policia Local.
 • En cas que el vehicle es trobe depositat en els magatzems municipals: Oficina administrativa de la Policia Local.
Oficines d'informació
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 1 POLICIA LOCALC/ Alta 43, València.Tel.: 092 - 96 3917636 o 96 352 54 78, ext. 5453
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 2 POLICIA LOCALC/ Ceramista J. D'Scals 4, València.Tel.: 092 - 96 373 05 15 o 96 352 54 78, ext. 5400
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 3 POLICIA LOCALC/ Mariano de Cavia, 20Tel.: 092 - 96 357 72 08
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 4 POLICIA LOCALAv. del Cid 37 (Central Policia Local) ValènciaTel.: 092 - 96 384 40 03 o 96 352 54 78, ext. 5480
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 5 POLICIA LOCALC/ Azucena 18, València.Tel.: 092 - 96 347 48 49
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 6 POLICIA LOCALC/ Emilio Baró, 91 - 46020Tel.: 092 - 96 393 31 49 o 96 352 54 78, ext. 5565
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 7 POLICIA LOCALPlaça de l'Armada EspanyolaTel.: 092 - 96 367 91 12 o 96 352 54 78 ext. 5560Fax: 96.367.94.63
 • OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCALAv. del Cid 37, València Tel.: 96 352 54 78
 • EMPRESA DE GRUES.-DEPÒSITSAvenida Real de Madrid, n:79 Acc La Torre CP: 46017Pot obtindre informació, de dilluns a diumenge, sobre la ubicació del vehicle retirat, telefonant al telèfon 96.159.72.89
Oficines on presentar
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 1 POLICIA LOCALC/ Alta 43, València.Tel.: 092 - 96 3917636 o 96 352 54 78, ext. 5453
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 2 POLICIA LOCALC/ Ceramista J. D'Scals 4, València.Tel.: 092 - 96 373 05 15 o 96 352 54 78, ext. 5400
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 3 POLICIA LOCALC/ Mariano de Cavia, 20Tel.: 092 - 96 357 72 08
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 4 POLICIA LOCALAv. del Cid 37 (Central Policia Local) ValènciaTel.: 092 - 96 384 40 03 o 96 352 54 78, ext. 5480
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 5 POLICIA LOCALC/ Azucena 18, València.Tel.: 092 - 96 347 48 49
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 6 POLICIA LOCALC/ Emilio Baró, 91 - 46020Tel.: 092 - 96 393 31 49 o 96 352 54 78, ext. 5565
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 7 POLICIA LOCALPlaça de l'Armada EspanyolaTel.: 092 - 96 367 91 12 o 96 352 54 78 ext. 5560Fax: 96.367.94.63
 • OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCALAv. del Cid 37, València Tel.: 96 352 54 78
Anar a inici de pàgina