ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Obtenció targeta d'armes aire comprimit, de 4a categoria
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PO.10
Descripció

Obtenció de la targeta d'armes de la 4a categoria del Reglament d'Armes.

Qui ho pot sol·licitar?

Els titulars que adquirisquen o posseïsquen les esmentades armes.

Quan sol·licitar-ho

Després de la compra de l'arma o presa de possessió de l'arma.

Documentació a presentar

Documentació majors d´edat

Instància de sol·licitud general, interessant l'expedició de la targeta per a armes de la 4a categoria, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria on constarà de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l'arma, fent constar si és de la categoria 4a-1 o 4a-2.
  Sol·licitud firmada d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Declaració complementària del certificat d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • En el cas d'armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”, l'interessat en tot cas haurà de presentar l'arma en armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà document justificatiu on constarà la marca, model, número encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2.
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Documentació menors d´edat (14 a 18 anys)

Instància de sol·licitud general, interessant l'expedició de la targeta per a armes de la 4a categoria, firmada pel pare, mare, tutor o representant legal del menor, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI del menor.
 • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria on constarà de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l'arma, fent constar si és de la categoria 4a-1 o 4a-2.
  Sol·licitud firmada d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Sol·licitud firmada d'antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Declaració complementària del certificat d'antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • En el cas d'armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”, l'interessat en tot cas haurà de presentar l'arma en armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà document justificatiu on constarà la marca, model, número encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2.
 • Justificant del pagamente de la taxa corresponent.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Majors d'edat:
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud signada d'antecedents penals
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
 • Menors d'edat:
  • DNI del o de la menor
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud d'antecedents penals firmada pel/la progenitor/a o representant legal
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals del/a progenitor/a, tutor/a del/a menor
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
Taxes
Taxa


 • Cuantía: 15,32 €
 • Termini d'ingrés: Amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.


Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina


Ordenança Reguladora de les Taxes per Expedició de Documents Administratius


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Pagament de la taxa.
 • Presentació de la sol·licitud en qualsevol dels Registres Municipals.
 • En el cas que no es puga presentar la factura, l'interessat serà citat per la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, núm. 37, a fi de personar-se en les dites dependències amb l'arma per a la seua identificació, i dels documents que posseïsca referents a la mateixa (p.e. contracte de compra).
 • Una vegada rebut en la Secció de Registre i Informes de Policia Local el certificat d'antecedents penals, amb un informe previ, es dictarà la resolució que corresponga. En el cas que s'autoritze s'expedirà la targeta que serà entregada a l'interessat prèvia cita per mitjà de telefonada, realitzada per la Secció d'Informes de la Policia Local.

Informació Complementària

Queda prohibit l'ús d'estes armes en zones urbanes, parcs, galatxos, llocs pròxims a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús en espais i locals especialment autoritzats per a estes activitats

El menor que obtinga la targeta d'armes, no podrà utilitzar l'arma si no es troba acompanyat per una persona de major edat.

Quant a normativa municipal, este tràmit es regula, així mateix, per Decret d'alcaldia sobre targeta d'armes, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.. 196, de data 27 d'agost de 1993.

Per a obtindre un altre tipus de llicència d'armes haurà d'acudir a la comandància de la Guàrdia Civil: c/ de Calamocha, 4, 46007 València. Tel.: 96.317.46.60 fax: 96.317.23.74.

Per a més informació sobre tot tipus de llicències d'armes consultar la pàgina web: www.mir.es

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realizar la solicitud en línea con firma digital

Si dispone de certificado digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrónico puede realizar el trámite en línea pulsando el botón Iniciar trámite situado al inicio de esta página, adjuntando aquellos documentos que se indiquen en este Catálogo de Trámites.

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Legislació
 • Articles 3 i 105 del Reglament d'Armes aprovat per Reial Decret 137/93, de data 29 de gener.
 • Orde INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats ludicoesportives d'airsoft i paintball (B.O.E. núm. 5 de 5-1-2013).

Oficines d'informació
 • SERVICI DE POLICIA LOCAL. DIVISIÓ TÈCNICA. UNITAT DE GESTIÓ I RECURSOS. SECCIÓ D’ INFORMES.Central de la Policia Local de València Av. del Cid, 37de 8:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.informesplv@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina