ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obtenció targeta d'armes aire comprimit, de 4a categoria
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PO.10
Descripció

Obtenció de la targeta d'armes de la 4a categoria del Reglament d'Armes.

Qui ho pot sol·licitar?

Els titulars que adquirisquen o posseïsquen les esmentades armes.

Quan sol·licitar-ho

Després de la compra de l'arma o presa de possessió de l'arma.

Documentació a presentar

Documentació majors d´edat

Instància de sol·licitud general, interessant l'expedició de la targeta per a armes de la 4a categoria, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria on constarà de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l'arma, fent constar si és de la categoria 4a-1 o 4a-2.
  Sol·licitud firmada d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Declaració complementària del certificat d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • En el cas d'armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”, l'interessat en tot cas haurà de presentar l'arma en armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà document justificatiu on constarà la marca, model, número encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2.
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Documentació menors d´edat (14 a 18 anys)

Instància de sol·licitud general, interessant l'expedició de la targeta per a armes de la 4a categoria, firmada pel pare, mare, tutor o representant legal del menor, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI del menor.
 • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria on constarà de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l'arma, fent constar si és de la categoria 4a-1 o 4a-2.
  Sol·licitud firmada d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Sol·licitud firmada d'antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Declaració complementària del certificat d'antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • En el cas d'armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”, l'interessat en tot cas haurà de presentar l'arma en armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà document justificatiu on constarà la marca, model, número encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2.
 • Justificant del pagamente de la taxa corresponent.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Majors d'edat:
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud signada d'antecedents penals
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
 • Menors d'edat:
  • DNI del o de la menor
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud d'antecedents penals firmada pel/la progenitor/a o representant legal
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals del/a progenitor/a, tutor/a del/a menor
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
Taxes
Taxa


 • Cuantía: 15,32 €
 • Termini d'ingrés: Amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.


Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina


Taxes per expedició de documents administratius


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Pagament de la taxa.
 • Presentació de la sol·licitud en qualsevol dels Registres Municipals.
 • En el cas que no es puga presentar la factura, l'interessat serà citat per la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, núm. 37, a fi de personar-se en les dites dependències amb l'arma per a la seua identificació, i dels documents que posseïsca referents a la mateixa (p.e. contracte de compra).
 • Una vegada rebut en la Secció de Registre i Informes de Policia Local el certificat d'antecedents penals, amb un informe previ, es dictarà la resolució que corresponga. En el cas que s'autoritze s'expedirà la targeta que serà entregada a l'interessat prèvia cita per mitjà de telefonada, realitzada per la Secció d'Informes de la Policia Local.

Informació Complementària

Queda prohibit l'ús d'estes armes en zones urbanes, parcs, galatxos, llocs pròxims a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús en espais i locals especialment autoritzats per a estes activitats

El menor que obtinga la targeta d'armes, no podrà utilitzar l'arma si no es troba acompanyat per una persona de major edat.

Quant a normativa municipal, este tràmit es regula, així mateix, per Decret d'alcaldia sobre targeta d'armes, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.. 196, de data 27 d'agost de 1993.

Per a obtindre un altre tipus de llicència d'armes haurà d'acudir a la comandància de la Guàrdia Civil: c/ de Calamocha, 4, 46007 València. Tel.: 96.317.46.60 fax: 96.317.23.74.

Per a més informació sobre tot tipus de llicències d'armes consultar la pàgina web: www.mir.es

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realizar la solicitud en línea con firma digital

Si dispone de certificado digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrónico puede realizar el trámite en línea pulsando el botón Iniciar trámite situado al inicio de esta página, adjuntando aquellos documentos que se indiquen en este Catálogo de Trámites.

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Legislació
 • Articles 3 i 105 del Reglament d'Armes aprovat per Reial Decret 137/93, de data 29 de gener.
 • Orde INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats ludicoesportives d'airsoft i paintball (B.O.E. núm. 5 de 5-1-2013).

Oficines d'informació
 • SERVICI DE POLICIA LOCAL. DIVISIÓ TÈCNICA. UNITAT DE GESTIÓ I RECURSOS. SECCIÓ D’ INFORMES.Central de la Policia Local de València Av. del Cid, 37de 8:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.informesplv@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina