ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de col·laboració en la realització de simulacres d'evacuació en empreses i/o entitats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PC.35
Descripció

Sol·licitar la participació en la realització de simulacres d'evacuació.

Qui ho pot sol·licitar?

Col·legis, empreses, i/o entitats.

Requisits

Tindre confeccionat i implantat el Pla d'Autoprotecció.

Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia hàbil en horari d'atenció al públic.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud general que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud general es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Documentació que acredite la representació de la persona peticionària com a Titular de l'Activitat o Director/a del Pla d'Autoprotecció, per a la qual se sol·licita la col·laboració
 • Documentació que acredite que el Centre disposa i està implantat el corresponent Pla d'Autoprotecció
Informació Complementària
 • Es tracta de la realització d'un simulacre d'evacuació (en què es genera fum innocu amb una màquina).
 • Prèviament hi haurà una reunió amb el responsable de seguretat de l'empresa. Finalitzat el simulacre, es remetrà un informe amb les recomanacions de millores.
 • L'activitat es realitzarà si existixen en la data sol·licitada recursos disponibles.
 • Necessàriament ha d'estar implantat el Pla d'Autoprotecció.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminstraciones públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 7/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (Inclosos Part I; Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas d'incendi; DB-SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat).
 • Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • ORDRE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT. Unitat de Prevenció i Protecció Civil del Dept. Bombers, Prevenció, Intervenció en emergències i Protecció CivilAv. Plata s/n 46013 ValènciaTel.: 96.208.4933/7317De dilluns a divendres, de 7.00 a 14.00 horesproteccioncivil@valencia.es
Anar a inici de pàgina