ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Jornades de Prevenció al Parc Central de Bombers
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PC.15
Descripció

Sol·licitar la participació en jornades de prevenció al Parc Central de Bombers.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol centre docent, centres de tercera edat i associacions que complisquen els requisits.

Requisits

La edat mínima per a participar-hi serà de 6 anys.

Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia lectiu al llarg del curs acadèmic.

Documentació a presentar

 • La solicitud general se presenta en esta Sede Electrónica. Se cumplimentará y firmará el formulario después de pulsar el botón “Iniciar trámite” y se adjuntará la documentación que se indica.

Instància de sol·licitud general en què s'indique: nom, direcció, telèfon, nombre d'assistents i nom del/de la responsable del grup, acompanyada de document que acredite la representació del peticionari com a Director, Coordinador, etc. del Centre sol·licitant.

En cas de centres docents, indicar el curs que realitzen.

Documentació per a tots els casos:
 • Documentació que acredite la representació de la persona peticionària com a Direcció, Coordinació, etc. del centre per al qual se sol·licita la Jornada
Informació Complementària

L'activitat s'inicia a les 10:00 h amb la recepció de grup. Després, al Saló d'Actes, es projecta una pel·lícula de prevenció adaptada a l'edat dels alumnes que ens visiten. Finalitzada la projecció es fa una xerrada amb consells de prevenció i s'ensenya el vestuari i l'equipament d'intervenció dels bombers.

Més tard, se'ls mostren els vehicles antics que hi ha al parc i els xiquets i xiquetes fan una pràctica de bombers, amb la realització d'una instal·lació de mànegues i llançament d'aigua.

La col·laboració es realitzarà si existeixen en la data sol·licitada recursos disponibles.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminstraciones públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 7/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (Inclosos Part I; Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas d'incendi; DB-SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat).
 • Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • ORDRE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT. Unitat de Prevenció i Protecció Civil del Dept. Bombers, Prevenció, Intervenció en emergències i Protecció CivilAv. Plata s/n 46013 ValènciaTel.: 96.208.4933/7317De dilluns a divendres, de 7.00 a 14.00 horesproteccioncivil@valencia.es
Anar a inici de pàgina