ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Trasllat de restes o cendres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.70
Descripció

1.- Se sol·licita el trasllat d'unes restes cadavèriques o cendres, des d'una unitat de soterrament a una altra. Pot tractar-se d'unitats dins del mateix cementeri, unitats pertanyents a distints cementeris, i en el mateix municipi o en una altra província.

2.- Pot sol·licitar-se el trasllat de restes cadavèriques des de la Unitat de Soterrament al Crematori Municipal, amb destí a una altra unitat de soterrament o a custòdia familiar.

3.- Pot sol·licitar-se trasllat de restes cadavèriques o cendres des de l'Ossari Provisional, tant a una unitat de soterrament ocupada o bé a incineració i custòdia familiar.

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars titulars, així com funeraris autoritzats pel titular.

Requisits
Ser titular de la unitat de soterrament o hereu legal, en el cas que aquell haguera mort.
Quan sol·licitar-ho

1.- Transcorreguts 5 anys des de la inhumació del cadàver a traslladar.
2.- Si hi ha Resolució Judicial autoritzant l'exhumació del cadàver, en qualsevol moment.
3.- Si el cadàver inhumat en la Unitat de Soterrament es troba en una caixa de zinc, serà necessari per part d'este Servici de Cementeris estudiar el seu trasllat abans de ser executat, donades les especials característiques

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina. Es requereix visita presencial en les Oficines del Servei de Cementeris, donada l'especialitat de cadascuna de les unitats d'enterrament, per necessitat d'examen documental.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Fotocòpia del D.N.I.
 • En qualsevol dels casos, la documentació aportada serà prèviament avaluada per si fora exigible algun altre tipus de documentació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • El sol.licitant és el titular de la unitat de soterrament:
  • Certificat de defunció expedit pel Registre Civil
  • Autorització habilitant de trasllat de restes, expedit per la Conselleria de Sanitat:

   quan siga procedent (arts. 23 i 24 Decret 195/2009, de 30 d'octubre de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana).

 • Si el titular de la unitat de soterrament està mort:
  • Certificat de defunció expedit pel Registre Civil
  • Llibre de família:

   del titular mort (aportar fotocòpia de les fulles del matrimoni i de tots els fills fins a la primera fulla de fill en blanc).

  • Disposició testamentària a favor del trasllat que se sol·licita per l'interessat o, en el seu cas, declaració jurada dels hereus a favor del trasllat
  • Autorització habilitant de trasllat de restes, expedit per la Conselleria de Sanitat:

   quan siga procedent (arts. 23 i 24 Decret 195/2009, de 30 d'octubre de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana).

Taxes
Taxa

Taxes per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.

EXHUMACIONS

Restes o cendres procedents d'unitat de soterrament 192,32 €

Restes procedents de l'Ossari 350,46 €


INHUMACIONS

Consultar les Taxes en els tràmits:

 • Sol·licitud d'inhumació en nínxol ocupat
 • Sol·licitud d'ocupació de nínxols

CAIXES DE RESTES

Gran ................................... 86,77 €
Mitjana .............................. 73,13 €
Xicoteta ............................. 49,87 €

INCINERACIÓ RESTES

Incineració de restes cadavèriques i cartilla funerària d'incineració 222,52 + 7,85 = 230,37 €

Només s'exigiran caixes de restes, quan el destí del trasllat siga fora del municipi de València, o bé, el forn crematori.


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1. Presentar la instància model per duplicat acompanyada dels documents pertinents en qualsevol Registre Municipal, Junta de districte de l'Ajuntament de València, o Registre Auxiliar d'entrada i eixida del Servici de Cementeris.
2. Autoritzat l'expedient de trasllat després de la comprovació de la documentació presentada, es procedirà a l'abonament de la taxa corresponent que serà remesa per aquest Servici a la persona sol·licitant a l'adreça de correu electrònic que figure en la instància.
3. Aprovat l'expedient de trasllat per Resolució del/de la Regidor/a Delegat/da de Cementeris, aquest Servici de Cementeris es posarà en contacte telefònic amb la persona sol·licitant per a concertar la data en la qual es realitzarà el trasllat sol·licitat.
4. El dia fixat per a la realització del trasllat, la persona sol·licitant es personarà en l'Oficina del Servici de Cementeris prèviament a l'execució del trasllat per a signar la notificació de la Resolució.

Informació Complementària

Si el trasllat de les restes cadavèriques és amb destí a un altre cementeri diferent dels cementeris municipals de València, serà necessari contractar un servici funerari per al trasllat de les restes cadavèriques (article 25 del Decret 39/2005, de data 25 de febrer pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana – DOCV. 8 de març del 2005).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • REGISTRE AUXILIAR DE CEMENTERISCamí Vell de Picassent s/n (junt al Tanatori)Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores. L’atenció pressencial es realitzará únicament amb cita prèvia, en el telèfon 963773524 o en el correu electrònic sercementerios@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina