ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Trasllat de restes o cendres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.70
Descripció

1.- Se sol·licita el trasllat d'unes restes cadavèriques o cendres, des d'una unitat de soterrament a una altra. Pot tractar-se d'unitats dins del mateix cementeri, unitats pertanyents a distints cementeris, i en el mateix municipi o en una altra província.

2.- Pot sol·licitar-se el trasllat de restes cadavèriques des de la Unitat de Soterrament al Crematori Municipal, amb destí a una altra unitat de soterrament o a custòdia familiar.

3.- Pot sol·licitar-se trasllat de restes cadavèriques o cendres des de l'Ossari Provisional, tant a una unitat de soterrament ocupada o bé a incineració i custòdia familiar.

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars titulars, així com funeraris autoritzats pel titular.

Requisits
Ser titular de la unitat de soterrament o hereu legal, en el cas que aquell haguera mort.
Quan sol·licitar-ho

1.- Transcorreguts 5 anys des de la inhumació del cadàver a traslladar.
2.- Si hi ha Resolució Judicial autoritzant l'exhumació del cadàver, en qualsevol moment.
3.- Si el cadàver inhumat en la Unitat de Soterrament es troba en una caixa de zinc, serà necessari per part d'este Servici de Cementeris estudiar el seu trasllat abans de ser executat, donades les especials característiques

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina. Es requereix visita presencial en les Oficines del Servei de Cementeris, donada l'especialitat de cadascuna de les unitats d'enterrament, per necessitat d'examen documental.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Fotocòpia del D.N.I.
 • En qualsevol dels casos, la documentació aportada serà prèviament avaluada per si fora exigible algun altre tipus de documentació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • El sol.licitant és el titular de la unitat de soterrament:
  • Certificat de defunció expedit pel Registre Civil
  • Autorització habilitant de trasllat de restes, expedit per la Conselleria de Sanitat:

   quan siga procedent (arts. 23 i 24 Decret 195/2009, de 30 d'octubre de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana).

 • Si el titular de la unitat de soterrament està mort:
  • Certificat de defunció expedit pel Registre Civil
  • Llibre de família:

   del titular mort (aportar fotocòpia de les fulles del matrimoni i de tots els fills fins a la primera fulla de fill en blanc).

  • Disposició testamentària a favor del trasllat que se sol·licita per l'interessat o, en el seu cas, declaració jurada dels hereus a favor del trasllat
  • Autorització habilitant de trasllat de restes, expedit per la Conselleria de Sanitat:

   quan siga procedent (arts. 23 i 24 Decret 195/2009, de 30 d'octubre de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana).

Taxes
Taxa

Taxes per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.

EXHUMACIONS

Restes o cendres procedents d'unitat de soterrament 192,32 €

Restes procedents de l'Ossari 350,46 €


INHUMACIONS

Consultar les Taxes en els tràmits:

 • Sol·licitud d'inhumació en nínxol ocupat
 • Sol·licitud d'ocupació de nínxols

CAIXES DE RESTES

Gran ................................... 86,77 €
Mitjana .............................. 73,13 €
Xicoteta ............................. 49,87 €

INCINERACIÓ RESTES

Incineració de restes cadavèriques i cartilla funerària d'incineració 222,52 + 7,85 = 230,37 €

Només s'exigiran caixes de restes, quan el destí del trasllat siga fora del municipi de València, o bé, el forn crematori.


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1. Presentar la instància model per duplicat acompanyada dels documents pertinents en qualsevol Registre Municipal, Junta de districte de l'Ajuntament de València, o Registre Auxiliar d'entrada i eixida del Servici de Cementeris.
2. Autoritzat l'expedient de trasllat després de la comprovació de la documentació presentada, es procedirà a l'abonament de la taxa corresponent que serà remesa per aquest Servici a la persona sol·licitant a l'adreça de correu electrònic que figure en la instància.
3. Aprovat l'expedient de trasllat per Resolució del/de la Regidor/a Delegat/da de Cementeris, aquest Servici de Cementeris es posarà en contacte telefònic amb la persona sol·licitant per a concertar la data en la qual es realitzarà el trasllat sol·licitat.
4. El dia fixat per a la realització del trasllat, la persona sol·licitant es personarà en l'Oficina del Servici de Cementeris prèviament a l'execució del trasllat per a signar la notificació de la Resolució.

Informació Complementària

Si el trasllat de les restes cadavèriques és amb destí a un altre cementeri diferent dels cementeris municipals de València, serà necessari contractar un servici funerari per al trasllat de les restes cadavèriques (article 25 del Decret 39/2005, de data 25 de febrer pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana – DOCV. 8 de març del 2005).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • REGISTRE AUXILIAR DE CEMENTERISCamí Vell de Picassent s/n (junt al Tanatori)Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores. . Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho en el telèfon 963773524 o en el correu electrònic sercementerios@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina