ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de títol funerari
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.65
Descripció

Emissió del títol funerari, en el qual figuren les dades del titular, així com aquells relatius a la unitat de soterrament i els cadàvers, restes o cendres soterrats en el mateix, a més dels moviments que s'han realitzat en ell.

Qui ho pot sol·licitar?

Titular de la unitat de soterrament o, en el cas que estiga mort, els seus hereus o beneficiari.

Requisits

Ser titular de la unitat de la qual se sol·licita el títol o ser hereu legal o beneficiari.

Quan sol·licitar-ho

1 - Quan es produïsca una inhumació de cadàver.
2.- Quan es vaja a utilitzar la unitat de soterrament per a la seua nova utilització.
3.- En el cas de la pèrdua del mateix, per pèrdua, oblit o per tindre interés acreditat en el mateix.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

Documentació:

 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Sol.licitud de títol funerari.
 • Testament o declaració de les últimes voluntats del titular mort.
 • Declaració d'Hereus.

Feta davant de notari, en la qual conste la renúncia dels mateixos a favor d'un d'ells. Si són diversos hereus

Taxes
Taxa

Quantia:
S'haurà de pagar la taxa per emissió del títol que ascendix a 7,85 euros.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa.
 • El Servici prepararà a l'interessat la liquidació de la Taxa que s'haurà d'abonar en banc o caixa d'estalvis.
 • Abonada la taxa i presentant resguard bancari del pagament, s'arreplegarà el Títol funerari.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina