ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la prevenció de les addiccions. Programa "Intervenció en barris"
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.AD.10
Descripció

Concessió de subvencions per a desenvolupar programes d'activitats preventives en conductes addictives durant el temps d'oci en el municipi de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, institucions o associacions sense ànim de lucre dotades de personalitat jurídica.

Requisits

a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga l'atenció a la infància i joventut mitjançant activitats coincidents amb els objectius i finalitats d'esta convocatòria.

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions de l'Estat o de la Generalitat Valenciana en la data de publicació d'esta convocatòria i opcionalment en el Registre Municipal d'entitats ciutadanes amb anterioritat, almenys d'un any, a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

c) Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i programes orientats a la prevenció de les addiccions.

d) Acreditar documentalment la figura de representant legal i la disposició d'una seu o delegació permanent, en el municipi de València amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa per al qual se sol·licita la subvenció.

e) No estar culpables en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. L'acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

f) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, la Hisenda autonòmica, i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.

g) No tindre pendent de justificar altres subvencions concedides per l'Ajuntament de València el termini del qual de justificació haguera finalitzat. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

h) Declaració d'alta en el registre de proveïdors amb les dades de l'entitat degudament actualitzats.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies naturals a explicar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: 27/02/2024


Termini de sol·licitud: del dia 28/02/2024 fins al 18/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Si la sol·licitud la realitza una persona que NO disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i adjuntar com a tal: Certificat del Secretari de l'entitat que acredite la representació legal de la persona que subscriu la sol·licitud de l'ajuda.


La "Documentació addicional necessària segons el cas", s'haurà de presentar, excepte si l'entitat interessada a concórrer a la convocatòria haguera sigut beneficiària de subvenció en anteriors edicions i les seues dades obraren en poder de l'administració sense haver patit cap variació.Documentació per a tots els casos:
 • Projecte de l'activitat a desenvolupar per a la que se sol·licita subvenció:

  on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

  • Nom del projecte.
  • Justificació de la necessitat.
  • Objectius i impacte esperat del projecte en relació a la població (nombre de participants).
  • Descripció de les activitats.
  • Temporalització (dades d'execució del projecte).
  • Pressupost total i desglossat per conceptes de les activitats a subvencionar i forma de finançament.

 • Memòria d'activitats realitzades:

  acreditant l'experiència i trajectòria de l'entitat promotora així com l'estructura i mitjans disponibles.

 • Si escau, comunicació de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades:

  aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

 • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
 • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
 • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Aj. València:


Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions per a la prevenció de les addiccions denominada intervenció en barris:
  • Estatuts:

   en què figure la seua inscripció en el Registre corresponent.

  • Memòria que acredite l'estructura i mitjans disponibles, humans, tècnics i materials:

   per a dur a terme el projecte, així com la trajectòria i experiència de l'entitat promotora en este àmbit.

Informació Complementària

FASE de Comunicació d'inici:

 • S'haurà de comunicar a l'Ajuntament de València l'inici del projecte.

FASE de Reformulació

 • En cas de realitzar-se reformulació del projecte es presentarà un document de reformulació tècnica i econòmica acompanyat dels justificants oportuns.

FASE de Justificació

Una vegada finalitzat el projecte es presentarà justificació tècnica i econòmica mitjançant:

 • Memòria tècnica. Comprensiva d'una descripció detallada del projecte realitzat-
 • Memòria econòmica o compte justificatiu

_________________________________________


En tots els casos, aquests documents es presentaran en aquesta Seu Electrònica a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint al corresponent expedient a través de Carpeta Ciutadana.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25 de la Llei General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Legislació
 • Convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris (INBAS)' 2024


Oficines d'informació
 • SERVICI D'ADDICCIONS - PMD-UPCCA C/ Amadeu de Savoia, 11 - 46010 ValènciaTel.: 962082029 (Información General) -962082033( Unidad de Alternativas de Ocio y Tiempo Libre) -962082038 (Unidad Administrativa)9:00 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina