ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.GV.30
Descripció

Sol·licituds de reingrés al servei actiu en l'Ajuntament des d'excedències, serveis en altres Administracions Públiques, serveis especials i suspensió ferma de funcions.

Qui ho pot sol·licitar?

Personal funcionari de l'Ajuntament de València en situació distinta al servei actiu.

Requisits

Des de la situació d'excedència voluntària per interès particular, es podrà presentar la sol·licitud de reingrés en qualsevol moment transcorregut el termini mínim de dos anys de permanència.

Quan sol·licitar-ho

El reingrés des de situacions administratives tals com, serveis en altres administracions públiques, haurà de sol·licitar-se en el termini d'un mes, explicat a partir del dia de finalització de la causa que va donar lloc a la passada a la situació administrativa en què es trobe.

El personal funcionari declarat en la situació de suspensió de funcions amb pèrdua del seu lloc de treball, haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu amb un mes d'antelació a la finalització del període de durada de la suspensió.

L'incompliment d'aquests terminis, donarà lloc a la declaració en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Des de la situació d'excedència voluntària per interès particular, es podrà presentar la sol·licitud de reingrés en qualsevol moment transcorregut el termini mínim de dos anys de permanència.

Documentació a presentar

  • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
  • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Presentació de la sol·licitud.

2.- Posar-se en contacte amb la Secció de Gestió d'Assumptes Generals.

Informació Complementària

El personal funcionari que sol·licitara el reingrés al servei actiu i no poguera obtenir-ho per falta de vacant dotada pressupostàriament, pròpia del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala per a la qual complisca els requisits exigits en la relació de llocs de treball, continuarà en la situació administrativa que va ser declarat fins a tant existisca vacant, excepte en el supòsit de suspensió de funcions amb pèrdua de lloc, que serà declarat en excedència forçosa si no se li reingresa després de complir la sanció imposada [Article 87.6 del DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana].

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 87.6 del DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962084842-962084863

On dirigir-se

Per a obtenir més informació:

SERVICI DE PERSONAL

C/ Sang 5

46002 València

962084842 / 962084863

Anar a inici de pàgina