ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.GV.20
Descripció

Sol·licituds de reingrés al servei actiu en l'Ajuntament des d'excedències, serveis especials i altres situacions que comporten reserva de lloc de treball.

Qui ho pot sol·licitar?

Personal funcionari de l'Ajuntament de València en situació distinta al servei actiu.

Quan sol·licitar-ho

El reingrés des de situacions administratives tals com, serveis especials haurà de sol·licitar-se en el termini d'un mes, explicat a partir del dia de finalització de la causa que va donar lloc a la passada a la situació administrativa en què es trobe.

En els supòsits de reingrés des de la situació d'excedència voluntària per cura de familiars, el personal funcionari haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu amb un mes d'antelació a la data de finalització del període màxim d'aquesta excedència.

L'incompliment d'aquests terminis, donarà lloc a la declaració en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Presentació de la sol·licitud.

2.- Posar-se en contacte amb la Secció de Gestió d'Assumptes Generals.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
DA Vintè segona Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. TERMINI MÁXIM DE RESOLUCIÓ: 1 MES.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
1 mes.
DA Vintè segona Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. TERMINI MÁXIM DE RESOLUCIÓ: 1 MES.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962084842-962084863

On dirigir-se

Per a obtenir més informació:

SERVICI DE PERSONAL

C/ Sang 5

46002 València

962084842 / 962084863

Anar a inici de pàgina