ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de certificacions relatives a la carrera horitzontal de les persones empleades públiques de l’Ajuntament de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.FC.20
Descripció

Sol·licitud de certificacions relatives a la carrera horitzontal de les persones empleades públiques de l’Ajuntament de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Personal empleat públic de l’Ajuntament de València.

Requisits

a) Personal funcionari, tant de carrera com a interí.

b) Personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal, amb les excepcions següents:

- El personal eventual.

- El personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal

- Els òrgans directius al fet que fa referència l'article 130.1.A) lletres a) i b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

- Al personal eventual amb contracte de naturalesa temporal que presta serveis per a la realització de programes públics de formació i promoció d'ocupació i per a realitzar les accions formatives dels diferents Plans de Formació i Ocupació Local

- Al personal alumne-treballador que reba la formació de polítiques actives de formació i ocupació.

- Al personal contractat d'acord amb l'Article 2.1 a) Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i altres normes legals d'aplicació.

Quan sol·licitar-ho

A partir del moment en que la persona accedisca al sistema de carrera professional horitzontal en l’Ajuntament de València i se li haja assignat grau i escaló de progressió.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica.. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Només sol·licitud. Els requisits es comproven d’ofici.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Òmpliga el formulari
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Informació en: carrera@valencia.es

Legislació
  • Instrucció per l’aplicació del factor 1 d’avaluació de l’exercici del servicis i unitats administratives, aprovada per la Junta de Govern el 21 de juliol de 2017
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
  • Llei 4/21, de 16 de abril, de la Funció Pública Valenciana.
Oficines d'informació
  • Servici de Carrera i Optimització en la Gestió de Recusos HumansC. Convent Sant Francesc, 2, planta 3-esquerraDe dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00carrera@valencia.es
Anar a inici de pàgina