ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en procediments de Lliure Designació. Provisió de 13 llocs de treball de Cap de Servici (TD)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.40
Descripció

Participació en procediments de provisió definitiva de llocs de treball pel sistema de lliure designació convocats per l'Ajuntament de València.
Cada procés es regirà per les seues bases comunes i específiques respectives.

Convocatòria oberta:

Participació en procediments de Lliure Designació. Provisió de 13 llocs de Cap de Servici (TD).

Per als llocs 40, 1065, 7446, 7541, 8191, 8715, 8731 i 9318, entre funcionaris/as de carrera de l'Ajuntament de València. Per als llocs 32, 51, 104, 3601 i 7721, obert a funcionaris/as de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web de Concursos Vigents.

Qui ho pot sol·licitar?

Els que reunisquen els requisits assenyalats en les bases específiques de cada convocatòria.

Requisits

Els que s'establisquen en les bases específiques.

CONSULTAR REQUISITS EN LES BASES (PÀGINA WEB)

Quan sol·licitar-ho

10 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació de la resolució en el BOE.

Publicació en el BOE: 01/06/2021

Convocatòria oberta:

Nou termini de presentació d'instàncies en el procés de lliure designació per a la provisió de:

 • 13 llocs de Cap de Servei, en el Servici d'Educació, pertanyent a l'escala d'Administració General/Especial, subescala Tècnica, Tècnic/a Administració General/Tècnic/a Administració Especial-1, pertanyent al Subgrup de classificació professional A1.

Termini de sol·licitud: del dia 02/06/2021 fins al 15/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació corresponent, inclosa la indicada en les Bases específiques de la convocatòria.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Participació en procediments de Lliure Designació. Provisió de 13 llocs de treball de Cap de Servici (TD):
  • Acreditació de la condició legal de la diversitat funcional, si és el cas
  • Annex de lloc o llocs de treball als quals sol·licita concursar o participar, assenyalant un ordre de preferència
  • Curriculum vitae i documentació acreditada, historial professional de competències i capacitats del personal aspirant:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Concursos Vigents.

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública, en la qual cosa resulte vigent.
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servici de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, amb caràcter supletori.
 • Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Convocatòria lliure designació 13 llocs de treball de Cap de Servici (TD)
Oficines d'informació
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.208.18.85 - 96.208.18.66Atenció telefònica: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.esinformacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina