ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en procediments de Lliure Designació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.40
Descripció

Provisió definitiva pel sistema de lliure designació d'1 lloc de treball de Lletrat/da Major, 8 llocs de treball de Cap de Servici (TD) i 1 lloc de treball d'Inspector/a Cap/a d'Unitat (TD).

Qui ho pot sol·licitar?

El personal funcionari de carrera de les Administracions Públiques que complisca els requisits assenyalats en el apartat 4 de les bases específiques i que desitge participar en el procediment selectiu.

Requisits

Seran requisits per a concórrer a la convocatòria i poder exercir els llocs de treball els que a continuació es detallen:

- LLETRAT/A MAJOR, referència número 884, ser lletrats/des, assessors/es i coordinadors/res, de carrera amb plaça en propietat en l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València, que es troben en aquesta Assessoria Jurídica amb una antiguitat mínima de deu anys, pertanyents a l'Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Superior, Categoria: Lletrat/da, corresponent al Subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de la titulació de Llicenciatura o Grau en Dret.

- CAP DE SERVICI (TD), referències número 14, 953, 7399, 7725, 8716, 9258 i 10004, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, pertanyent a l'Escala Administració General/Administració Especial, Subescala Tècnica, Categoria: Tècnic/a Administració General/Tècnic/a Administració Especial-1, corresponent al Subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de Titulació Superior Universitària / Grau.

- CAP DE SERVICI (TD), referència número 61, ser personal funcionari de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de l'Administració Local, pertanyent a l'Escala Administració General/Administració Especial, Subescala Tècnica, Categoria: Tècnic/a Administració General/Tècnic/a Administració Especial-1, corresponent al Subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de Titulació Superior Universitària / Grau.

- INSPECTOR/A CAP d'UNITAT (TD), amb referència número 2617, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, pertanyent a l'Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Categoria: Inspector/a Bomber/a, corresponent al Subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de la titulació d'Arquitecte/a o Grau en Arquitectura, Enginyeria (a més permís de conduir Classe B).

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils (artícle 115.3 d) de la LLei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Püblica Valenciana), a partir del següent al de la publicació de l'extracte de les bases en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació BOE: 01/02/2023


Termini de sol·licitud: del dia 02/02/2023 fins al 15/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació corresponent, inclosa la indicada en les Bases específiques de la convocatòria.

Per a aquells documents que l'aspirant conserve en suport paper, haurà de fer la conversió a document digital mitjançant l'escanejat, evitant la resolució en alta qualitat, de manera que no sobrepasse el límit per arxiu de 15 megues.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Participació en procediments de Lliure Designació:
  • Historial professional de competències i capacitats del personal aspirant (curriculum vitae):

   assenyalant els mèrits que es desitgen fer valdre.

  • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

   en cas de necessitar aportar diversos documents en arxius pdf independents, es podran adjuntar, una vegada iniciat el tràmit, en l'apartat "Documentació addicional".

  • Imprés. Annex:

   de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

   En este document s'establirà el lloc o llocs de treball al/s qual/s sol·licita participar, assenyalant un ordre de preferència.

  • Document acreditació minusvàlua, si escau
Informació Complementària

Les característiques dels llocs de treball es troben en l'apartat 3 de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació

- Bases específiques de la convocatoria.

- Bases generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'Excel·lentíssim Ajuntament de València. Anunci de modificació de les bases generals comunes.

La Convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública, i per les Bases Generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu dels llocs de treball en l'Excm. Ajuntament de València, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessions celebrades els dies 9 i 16 de juny de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 124, de 29 de juny de 2017, i modificades per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, modificació que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 237, de 10 de desembre de 2020.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONAL. SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICAC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina