ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en procediments de Lliure Designació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.40
Descripció

Provisió definitiva pel sistema de lliure designació de 2 llocs de treball de Cap d’Àrea (TD) i 10 llocs de treball de Cap de Servici (TD).

CAP D’ÀREA (TD) referències número: 9414 d’Ocupació Pública i 9459 d’Innovació i Agenda Digital.

CAP DE SERVICI (TD) referència número: 41 de Normalització Lingüística; 104 Llicències d’Activitats; 940 Sanitat i Consum; 1090 Atenció Primària; 3047 Inspecció Municipal; 5783 Llicències Urbanístiques; 5810 Responsabilitat Patrimonial; 8731 Accés a l’Ocupació Pública i Carrera Professional; 9516 Registre i Població; i 9517 Comunicació.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / tràmits / acceso a la función pública / estabilització per concurs oposició / concursos vigents / Convocatòria pel sistema de lliure designació de llocs de treball: 2 Cap d'Àrea (TD) i 10 Cap de Servici (TD)

Qui ho pot sol·licitar?

El personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de València que complisquen els requisits assenyalats en l’apartat 4 de les bases específiques i que desitgen participar en el procediment selectiu.

Requisits

Els requisits per a concórrer a la convocatòria i poder exercir els llocs de treball són els que es detallen tot seguit:

- CAP D’ÀREA (TD), referència número 9414, ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de València, pertanyent a l’escala administració general, subescala tècnica, categoria: tècnic/a administració general, corresponent al subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques, en Econòmiques, en Empresarials o grau en Gestió i Administració Pública.

- CAP D’ÀREA (TD), referència número 9459, ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de València, pertanyent a l’escala administració especial, subescala tècnica, classe: superior, categoria: informàtic/a, corresponent al subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de llicenciatura o grau en Informàtica.

- CAP DE SERVICI (TD), ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de València, pertanyent a l’escala administració general/administració especial, subescala tècnica, categoria: tècnic/a administració general/tècnic/a administració especial-1, corresponent al subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de titulació superior universitària / grau.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació d’instàncies és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de les bases en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Publicació BOE: divendres 1 de març de 2024, Núm. 54


Termini de sol·licitud: del dia 04/03/2024 fins al 15/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació corresponent, inclosa la indicada en les Bases específiques de la convocatòria.

Per a aquells documents que la persona aspirant conserve en suport paper, haurà de fer la conversió a document digital mitjançant l'escanejat, evitant la resolució en alta qualitat, de manera que no sobrepasse el límit per arxiu de 15 megues.


Documentació per a tots els casos:
 • Historial professional de competències i capacitats del personal aspirant (curriculum vitae):

  Relacionant-los amb la documentació acreditativa dels mateixos.

 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

  En cas de necessitar aportar diversos documents en arxius pdf independents, es podran adjuntar, una vegada iniciat el tràmit, en l'apartat "Documentació addicional".

 • Annex orde de preferència dels llocs:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

  En este document s'establirà el lloc o llocs de treball al/s qual/s sol·licita participar, assenyalant un ordre de preferència.

Informació Complementària

Les característiques dels llocs de treball es troben en l'apartat 3 de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar.
 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte la documentació requerida (el Curriculum vitae, la documentació acreditativa i l'annex). Pot fer ús, de l'enllaç “Documentació addicional”, en el cas d'aportar més d'un arxiu.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

96352 54 78

Web municipal: www.valencia.es i Tauler d'edictes.

Legislació

- Bases específiques de la convocatoria.

- Bases generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'Excel·lentíssim Ajuntament de València. Anunci de modificació de les bases generals comunes.

La Convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública, i per les Bases Generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu dels llocs de treball en l'Excm. Ajuntament de València, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessions celebrades els dies 9 i 16 de juny de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 124, de 29 de juny de 2017, i modificades per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, modificació que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 237, de 10 de desembre de 2020.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONALC/ Sang, 5Tel.: 4809 - 3686 - 76228:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina