ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subsanació sol·licitud proves selectives, Subgrup A2 per estabilització
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.325
Descripció

Esmena de les deficiències o falta de documentació de la sol·licitud de participació en la convocatòria d'estabilització per CONCURS, SUBGRUP A2 ESTABILITZACIÓ. Segons els casos, procedir a l'abonament del 50% o 100% de la taxa no ingressada en la seua sol·licitud, aportar documentació justificativa de la bonificació o aportar la documentació corresponent a qualsevol altra circumstància d'exclusió.

Llistes provisionals de personal admés i exclòs: Anunci BOP/Tauler d'edictes 28/07/2023

Categories professionals: ANIMADOR/A CULTURAL; ARQUITECTE/A TÈCNIC/A; GRADUAT/A SOCIAL; ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL; ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES; MAESTRO/A AUDI. I LLENGUATGE; MAESTRO/A EDUCACIÓ INFANTIL; MAESTRO/A EDUCACIÓ MUSICAL; MAESTRO/A EDUACIÓ PRIMÀRIA; MAESTRO/A LLENGUA ESTRANGERA (ENGONALS); TÈC. MITJÀ SERVEIS SOCIALS; TÈC. MITJÀ TREBALL SOCIAL; TÈCNIC/A GESTIÓ PATR. HCO. I CULTURA; i TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTICA.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / Tramites / Oposicions / Estabilització per Concurs.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques excloses en la publicació de les llistes provisionals.

Requisits

Les persones participants en esta convocatòria hauràn de tindre el següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva o presa de possessió, tal com indiquen les bases específiques del procés selectiu:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge de espanyols/as i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/des de dret; o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball convocats vinculats a les places objecte de la convocatòria.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no pot haver sigut inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, l'accés a l'ocupació pública en els mateixos termes.

e) Estar en possessió de la titulació requerida per a cadascuna de les places, relacionada en l'Annex I (Bases específques), de conformitat amb la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València o la seua equivalència, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe mitjançant certificació expedida a este efecte per l'Administració educativa competent en cada cas, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació d'aquest. Així mateix estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats en al Relació de Llocs de treball o en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximeix d'aquest requisit.

f) En el supòsit d'accés a les categories que impliquen contacte habitual amb menors i per a l'exercici d’estes (animador/a cultural, auxiliar de servicis, mestre/a audició i llenguatge, mestre/a educació infantil, subaltern/a, tècnic/a mitjà/a serveis socials, tècnic/a mitjà/ana Treball Social, tècnic/a auxiliar Servicis Socials i tècnic/a de Gestió Patrimoni Històric i Cultural), es requerirà l'aportació de certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) Abonar els drets d'examen corresponents segons el grup de classificació professional, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de València.

Llevat que s'estiga ocupant de manera temporal en esta Corporació la plaça a la qual s'aspira, no podran concórrer a este procés selectiu aquelles persones que ostenten la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix en la categoria objecte de la convocatòria a l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les llistes provisionals de personal admés i exclòs en el BOP.

Publicació BOP: Divendres 28 de juliol de 2023 - Butlletí Núm. 146


Termini de sol·licitud: del dia 31/07/2023 fins al 11/08/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud s’ha de presentar en esta seu electrònica. S’ha d’emplenar el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’hi ha d’adjuntar, si és el cas, la documentació corresponent.

En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats s'haurà de continuar aportant mitjançant “Documentació addicional”, una vegada iniciat el tràmit.

Documentació per a tots els casos:
  • Si és el cas, documentació justificativa de bonificació de la taxa
Taxes
Drets d'examen

Tarifa per a l’accés al Grup A2:

  • El 100% es de 41,41.- Tarifa/Euros.
  • El 50% es de 20,71.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Informació Complementària

No seran tinguts en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats ni presentats correctament durant el termini de presentació d'instàncies. Els mèrits es valoraran segons l'apartat sisé de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Si escau, realitze el pagament electrònic de la taxa corresponent.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
  • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010; 96 352 54 78 Ext. 4814,4844, 4851, 4853, 5708, 5708, 4810, 4821 y 4854

Legislació

- Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Modificació de les bases específiques. Resolució de 18 d'abril de 2023, de l'Ajuntament de València, de correcció d'errors de la de 24 de març de 2023.

- Bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València. Modificació de les bases generals.

La convocatòria es regeix, en el que no estiga previst per estes bases, per la normativa bàsica estatal sobre la funció pública continguda en el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent, en el text refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre funció pública: Llei 4/2021 de 16 d'abril de la funció pública valenciana.

On dirigir-se

Tlf.: 010

Tlf.: 96 352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Anar a inici de pàgina