ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Esmena sol·licitud proves selectives, Subgrup A2 per estabilització
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.325
Descripció

Esmena de la sol·licitud de participació en la convocatòria d’estabilització per CONCURS OPOSICIÓ, SUBGRUP A2 per defectes dels i de les aspirants exclosos. Segons els casos, abonar el 50 % o 100 % de la taxa no ingressada en la seua sol·licitud o, si és el cas, aportar la documentació justificativa de la bonificació indicada en esta. Així mateix, suggerir o reclamar qualsevol altra circumstància pertinent que estime oportuna i aportar la documentació acreditativa, en relació amb la sol·licitud d’admissió relacionada en les bases de la convocatòria.


Llistes provisionals de personal admés i exclòs: Anunci BOP / Tauler d'edictes 16/04/2024 (triar la categoria professional corresponent del subgrup A2).

Les bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes de persones admeses, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / tràmits / oposicions / estabilització per concurs oposició: triar la categoria professional corresponent del subgrup A2.


Categories professionals: ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES, MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL, MESTRE/A EDUCACIÓ PRIMÀRIA, OFICIAL/A BOMBER/A, TÈCNIC/A EDUCACIÓ SOCIAL, TÈCNIC/A GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURA, TÈCNIC/A MITJÀ INFERMERIA, TÈCNIC/A MITJÀ SERVICIS SOCIALS i TÈCNIC/A MITJÀ TREBALL SOCIAL.


S’OMETEN D’ESTE TRÀMIT LES INCIDÈNCIES SEGÜENTS:

OMISSIONS: Aquelles persones que van iniciar la tramitació sense finalitzar-la i no apareixen en la relació d’admeses i excloses, tot i haver emplenat el formulari i haver aportat l’annex i la documentació justificativa, així com haver pagat la taxa per drets d’examen, dins del termini de presentació d’instàncies per a la participació en els citats processos.

CAIGUDA DEL SERVICI DE PAGAMENT ELECTRÒNIC DE LA TAXA: Les persones que hagen manifestat que han s’han vist perjudicades per la caiguda del servici en la plataforma de pagament electrònic durant les últimes hores del termini de la convocatòria del dia 28 de juny de 2023, i que tenen pendent el pagament i la finalització de la seua sol·licitud de participació en els citats processos.


Les citades incidències no s'esmenaren per este tràmit electrònic, per tant es donaran les oportunes instruccions mitjançant anunci a fi de finalitzar la seua tramitació per la Seu Electrònica, situat en la pàgina web municipal / tràmits / oposicions / estabilització per concurs oposició / seguidament triar la categoria professional corresponent.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques excloses en la publicació de les llistes provisionals.

Requisits

Les persones que participen en esta convocatòria han de complir els requisits següents en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i mantindre’ls fins a la incorporació efectiva o presa de possessió, tal com indiquen les bases específiques del procés selectiu:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d’un espanyol o espanyola o de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separades de dret, o ser descendents seus o del cònjuge menors de 21 anys o majors d’esta edat dependents.

b) Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’acompliment de les funcions dels llocs de treball convocats vinculats a les places objecte de la convocatòria.

d) No haver sigut separades mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

e) Estar en possessió de la titulació requerida per a cadascuna de les places relacionades en l’annex I (bases específiques), de conformitat amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de València o la seua equivalència, o en condicions d’obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

En tot cas, l’equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe mitjançant un certificat expedit a este efecte per l’Administració educativa competent en cada cas, així com les titulacions actuals a les quals s’hagen homologat. En el cas de títols expedits a l’estranger, es requerirà acreditar-ne l’homologació.

Així mateix, estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats en la Relació de llocs de treball o en condicions d’obtindre’ls en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

En tot cas, exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximix d’este requisit.

f) Les persones aspirants que concórreguen per la quota de reserva de discapacitat, a més de reunir els requisits generals exigits, hauran de tindre legalment reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’l fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, i caldrà que acrediten esta circumstància una vegada superat el procés selectiu.

g) En el supòsit d’accés a les categories que impliquen contacte habitual amb menors i per a exercir-les (auxiliar de servicis, educador/a infantil, mestre/a educació infantil, mestre/a educació primària, oficial servicis, professor/a música trompa, psicòleg/òloga, subaltern/a, tècnic/a auxiliar servicis socials, tècnic/a educador/a social, tècnic/a gestió patrimoni històric i cultura, tècnic/a mitjà/na servicis socials, tècnic/a mitjà/na treball social), caldrà aportar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals de no haver sigut condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

h) Abonar els drets d’examen corresponents segons el grup de classificació professional, de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l’Ajuntament de València.

Llevat que s’estiga ocupant de manera temporal en esta corporació la plaça a la qual s’aspira, no poden concórrer a este procés selectiu aquelles persones que siguen personal funcionari de carrera o personal laboral fix en la categoria objecte de la convocatòria a l’Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el BOP.

Publicació BOP: Dimarts 16 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 73


Termini de sol·licitud: del dia 17/04/2024 fins al 30/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud s’ha de presentar en esta seu electrònica. S’ha d’emplenar i signar després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’hi ha d’adjuntar, si és el cas, la documentació que s’indica en les bases.

En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats s'haurà de continuar aportant mitjançant “Documentació addicional”, una vegada iniciat el tràmit.

Documentació per a tots els casos:
  • Si és el cas, documentació justificativa de bonificació de la taxa
  • Si és el cas, qualsevol altra documentació que esmene el motiu de l'exclusió o li siga requerida
Taxes
Drets d'examen

Tarifa per a l’accés al Grup A2:

  • El 100% es de 41,41.- Tarifa/Euros.
  • El 50% es de 20,71.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons preveu l’article 6 de l’ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Las instancias de subsanación de la solicitud para tomar parte en la convocatoria, se dirigirán a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de València y se presentaran por registro electrónico (www.valencia.es/sede electrónica), a tal efecto es necesario estar registrado/a para el uso del sistema de identificación y firma electrónica de Cl@ve Firma, o poseer un certificado digital de firma electrónica, o DNIe, durante un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de las bases en el BOP de València.

La presentación electrónica de la instancia requerirá el cumplimiento sucesivo de los siguientes pasos:

- La cumplimentación del impreso en línea

- En su caso, documentación que subsane la justificativa de la bonificación.

- En su caso, el pago electrónico de la tasa correspondiente.

- El registro electrónico de la solicitud

La firma de la instancia conlleva la declaración responsable del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la convocatòria, así como, de mantenerlos hasta la incorporación efectiva.

Informació Complementària

No es tindran en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats, ni presentats correctament durant el termini de presentació d’instàncies. Els mèrits es valoraran segons l’apartat seté de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud d'esmena en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina durant un termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les bases en el BOP de València. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.
La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

  • L'emplenament del formulari en línia.
  • Si és el cas, documentació que esmene la justificació de la bonificació, o si és el cas, qualsevol altra documentació que esmene el motiu de l'exclusió o li siga requerida.
  • Si és el cas, el pagament electrònic de la taxa corresponent.
  • Confirme les dades, ferma i present la sol·licitud. La firma de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les instàncies presentades, així com aportar qualsevol documentació addicional o la que, si és el cas, li siga requerida.

Atenció telefònica

010; 96 352 54 78 ext. 4814,4844, 4851, 4853, 5708, 5730, 4810, 4821 i 4854.

Legislació

- Bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Modificació de les bases específiques, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de sessió de 3 de març de 2023. Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 2 de feberero de 2024 (Publicació BOP núm. 37, de 21 de febrer de 2024).

- Bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València. Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 03/03/2023 de les bases generals (Publicació BOP núm. 52, de 15 de març de 2023). Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessions de 21 d'abril i de 12 de maig de 2023 (Publicació BOP núm. 113, de 13 de juny de 2023). Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 2 de febrer de 2024 (Publicació BOP núm. 37, de 21 de febrer de 2024).

Este procés selectiu es regix, en el que no preveuen les bases específiques de la convocatòria de concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d’estabilització de l’ocupació temporal, per les bases generals establides per als processos selectius per a l’accés a la funció pública a l’Ajuntament de València; per la normativa bàsica estatal sobre la funció pública continguda en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; la Llei 30/84, de 2 d’agost, en el que resulte vigent; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, en el que resulte vigent; el Reial decret 896/91, de 7 de juny; la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la funció pública valenciana, així com per la normativa autonòmica valenciana sobre funció pública i la resta de normes reglamentàries.

On dirigir-se

Tlf.: 010

Tlf.: 96 352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Anar a inici de pàgina