ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs oposició per a la convocatoria d’estabilització, Subgrup AP
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.295
Descripció

Procés selectiu per a la cobertura de 548 places, en compliment de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. De les quals, aquelles que corresponen amb la classificació professional subgrup AP.

Estes places estan incloses en les ofertes d'ocupació pública d'este Ajuntament corresponents als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de dates 6 i 13 de maig de 2022, 14 d'octubre i 25 de novembre de 2022, i s’han de proveir pel torn d'estabilització sistema concurs oposició.

Categories professionals: AUXILIAR D’OFICIS; AUXILIAR DE SERVICIS; SUBALTERN/A.

Dins de les places o categories classificades d’AP, es reserven 9 per a ser cobertes pels qui opten al cupó de reserva de discapacitat i complisquen amb els requisits assenyalats en les bases específiques, tal com s'indica en l'annex I. Les citades places o categories reservades que queden desertes s'acumularan a les del cupó general d'esta convocatòria.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions, Tràmits / Accés a la Funció Pública / Estabilització per concurs-oposició

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les bases específiques de la convocatòria de concurs-oposició per a la cobertura de 548 places i que desitgen participar en el procediment selectiu per a l'accés a la funció pública.

Requisits

Els que participen en esta convocatòria han de complir els requisits següents en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva o presa de possessió, tal com indiquen les bases específiques del procés selectiu:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d’un espanyol o espanyola o de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'esta edat dependents.

b) Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball convocats vinculats a les places objecte de la convocatòria.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e) Estar en possessió de la titulació requerida per a cadascuna de les places, relacionada en l’annex I (bases específiques), de conformitat amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de València o la seua equivalència, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe mitjançant un certificat expedit a este efecte per l'Administració educativa competent en cada cas, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar-ne l'homologació.

Així mateix, estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats en la Relació de llocs de treball o en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximix d'este requisit.

f) Les persones aspirants que concórreguen pel cupó de reserva de discapacitat, a més de reunir els requisits generals exigits, hauran de tindre legalment reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'l fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, i caldrà que acrediten esta circumstància una vegada superat el procés selectiu.

g) En el supòsit d'accés a les categories que impliquen contacte habitual amb menors i per a exercir-les (auxiliar de servicis, educador/a infantil, mestre/a educació infantil, mestre/a educació primària, oficial servicis, professor/a música trompa, psicòleg/a, subaltern/a, tècnic/a auxiliar servicis socials, tècnic/a educador/a social, tècnic/a gestió patrimoni històric i cultura, tècnic/a mitjà/na servicis socials, tècnic/a mitjà/na treball social), es requerirà l'aportació d’un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

h) Abonar els drets d'examen corresponents segons el grup de classificació professional, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de València.

Llevat que s'estiga ocupant de manera temporal en esta corporació la plaça a la qual s'aspira, no poden concórrer a este procés selectiu aquelles persones que siguen personal funcionari de carrera o personal laboral fix en la categoria objecte de la convocatòria a l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació BOE: dimecres 31 de maig de 2023, Núm. 129

ESMENA:


Termini de sol·licitud: del dia 20/05/2024 fins al 31/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud (en la qual caldrà indicar expressament la categoria a la qual s'aspira) es presenta en aquesta Seu Electrònica. Una vegada s'haja premut el botó “Iniciar tràmit”, s'ha d’emplenar el formulari, s'adjuntarà la documentació que seguidament s'indica i formalitzar el pagament de la taxa corresponent i, s’ha de signar el formulari i fer-ne el registre electrònic.

Documentació per a tots els casos:
 • Document ÍNDEX. MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ:

  L'índex dels mèrits que es desitgen fer valdre. En cap cas seran valorats mèrits no al·legats o omesos en l'índex.

  En l'apartat “Impresos” de la informació del tràmit electrònic, hi ha disponible un model normalitzat: “ÍNDEX. MÈRITS CONCURS OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ”, per a descarregar, emplenar i adjuntar. Es tracta d'un document orientatiu per a emplenar degudament els mèrits que es desitgen al·legar, indicats per ordre cronològic.

  Si es necessita més espai en el citat índex, la persona aspirant haurà d'aportar les dades en full a banda i especificar l'apartat que amplia.

 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que ha d'estar ordenada cronològicament.:

  Els documents que l’aspirant conserve en suport paper s'han d’escanejar i digitalitzar evitant la resolució en alta qualitat, de manera que no sobrepasse el límit per arxiu de 15 megues.

  Respecte a l'experiència professional en altres Administracions Públiques, els certificats inclouran la denominació de la categoria exercida, el grup de classificació professional i el percentatge de duració de la jornada. Així mateix, en municipis de gran població de la Comunitat Valenciana, s'hauran de diferenciar aquells serveis prestats amb anterioritat a la constitució com a municipi de gran població i els serveis prestats amb posterioritat a aquesta.

  En els supòsits de cursos realitzats pel Pla de Formació municipal de l'Ajuntament de València, mitjançant el següent enllaç de Portal-Forma, es podrà obtindre un certificat en suport electrònic de l'històric de formació personal a fi d'incorporar-lo a la sol·licitud, amb l'opció de filtrat segons convinga per la persona usuària. ENLLAÇ PORTALFORMA.

  L'aportació a la sol·licitud d’este referit certificat suposa la seua validació en els termes de les bases de la convocatòria. En el cas d'indicar en l'apartat 2.B Formació de l'imprés “Índex. Mèrits concurs oposició estabilització”, que s'aporta el certificat de l'històric de formació, no serà necessari que es torne a indicar els citats cursos en el quadre.

  En cas de no estar en actiu a l'Ajuntament i no disposar de número d'usuari per a accedir a les aplicacions corporatives, es podrà accedir a l’històric de cursos a través del tràmit "Certificat de la relació de cursos realitzats en els Plans de Formació municipal", en la Seu Electrònica, matèries: "Personal /Gestió Personal Vàries". Qualsevol formació realitzada en data 1999 o anys anteriors no consta en l'històric, per la qual cosa haurà d'aportar-se en els mateixos termes que si d'una formació externa es tractara. Enllaç.

  En cas d'haver indicat experiència en esta corporació i haver superat exàmens relacionats amb la plaça o categoria a la qual opta, els servicis municipals corresponents ho ha d’acreditar.

  En l'índex, apartat 2.C, s'haurà d'emplenar, almenys un dels camps (*), “Any realització prova”; “Convocatòria”; amb la finalitat de facilitar-ne la busca a la secció administrativa. Serà responsabilitat de l'aspirant la veracitat de les dades indicades, en els casos que aquesta no es puga acreditar.

  Si necessita presentar la documentació en més d'un arxiu (Màx. 15 megues/arxive), podrà adjuntar-los en l'opció "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa per situació personal de família nombrosa general, diversitat funcional o demandants d'ocupació:
  • Llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/ada
  • Certificat expedit pels servicis públics d’ocupació
 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa per família nombrosa especial, o en el seu cas, combinant dos supòsits (família nombrosa general, div.funcional i demandant d'ocupació):
  • Llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/ada
  • Certificat expedit pels servicis públics d’ocupació
Taxes
Drets d’examen

Tarifa per a l’accés al subgrup AP, és de 23,97.- Tarifa/Euros

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.Informació Complementària

El concurs es valorarà segons l'indicat en la “baremació de mèrits”, de l'apartat 7 de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

La sol·licitud (en la qual caldrà indicar expressament la categoria a què s'aspira) es realitza en línia amb firma digital en aquesta Seu Electrònica. Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó “Iniciar tràmit”, situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica/Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar.
 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte la documentació requerida. Pot fer ús, de l’enllaç “Documentació addicional”, en el cas d’aportar més d’un arxiu pe a la documentació justificativa.
 • Formalitze el pagament electrònic de la taxa corresponent segons l’enllaç que figura en el tràmit, empleant la passarel·la o plataforma bancària d’abonament.
 • Presente i signe la sol·licitud.

La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'esta, així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva. Igualment, es responsabilitza expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, podran perdre el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

No seran tinguts en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats ni presentats correctament dins del termini de presentació d'instàncies.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010; 96 352 54 78 Ext. 4814,4844, 4851, 4853, 5708, 4810, 4821 y 4854

Legislació

- Bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs-oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Modificació de les bases específiques.

- Bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València. Modificació de les bases generals.

El present procés selectiu es regirà, en el no previst per les Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal, per les Bases Generals que regeixen els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent; Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; el Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, en el que resulte vigent; Reial Decret 896/91, de 7 de juny; Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: i de més normes reglamentàries.

On dirigir-se

Tlf.: 010

Tlf.: 96 352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Oficines d'informació
 • SERVICI ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I CARRERA PROFESIONALC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina