ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs per a la convocatòria d'estabilització d'Agents de Policia Local
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.245
Descripció

La provisió en propietat de tres places d'Agent de la Policia Local derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, segons modificació de les bases mitjançant consolidació d'ocupació temporal, derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2017, amb la finalitat d'adaptar-les al marc normatiu actual d'estabilització regulat en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, quant al sistema de selecció per concurs i al Decret 172/2022, de 14 d'octubre, del Consell, que regula el sistema de selecció en els processos d'estabilització d'ocupació temporal en els Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.

Les places corresponen a l'Escala d'Administració Especial, Subescala: Serveis Especials, Classe: Policia Local i els seus auxiliars, Escala Bàsica, grup C1 de titulació.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Seguiment d'oposicions / AGENT POLICIA LOCAL (Procés Estabilització).

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les bases específiques de la convocatòria de concurs per a proveir en propietat 3 places d'Agents de Policia Local de València (estabilització d'ocupació temporal Disposicions Sexta i Octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre).

Requisits

El personal aspirant que participe en la present convocatòria haurà de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

c) Mancar d'antecedents penals.

d) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o, en el seu cas, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les condicions per a obtindre'l, en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

f) Comprometre's, mitjançant declaració responsable, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.

g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de Conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).

h) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en l'annex II del Decret 179/2021.

i) Tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació BOE: dimecres 22 de febrer de 2023, Núm. 45


Termini de sol·licitud: del dia 23/02/2023 fins al 22/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud (en la qual caldrà indicar expressament la categoria a la qual s'aspira) es presenta en aquesta Seu Electrònica. Una vegada s'haja premut el botó “Iniciar tràmit”, s'emplenarà el formulari, es adjuntarà la documentació que s'indica, es formalitzarà el pagament de la taxa corresponent i, es procedirà a la signatura del formulari i el seu registre electrònic.

Documentació per a tots els casos:
 • Currículum vitae
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant al costat d'un índex d'estos (tots dos ordenats cronològicament):

  en cas de falsedat o manipulació en algun document, podran perdre el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

  Per a aquells documents que la persona aspirant conserve en suport paper, haurà de fer la conversió a document digital mitjançant l'escanejat, evitant la resolució en alta qualitat, de manera que no sobrepasse el límit per arxiu de 15 megues.

  En els supòsits de cursos realitzats pel Pla de Formació municipal de l'Ajuntament de València, mitjançant el següent enllaç de Portal-Forma, es podrà obtindre un certificat en suport electrònic de l'històric de formació personal a fi d'incorporar-ho a la sol·licitud, amb l'opció de filtrat segons convinga per la persona usuaria. ENLLAÇ PORTALFORMA.

  L'aportació a la sol·licitud del referit certificat suposa la seua validació en els termes de la bases de la convocatòria.

  En cas de no estar en situació actiu/va a l'Ajuntament i no disposar de número d'usuari/ària per a accedir a les aplicacions corporatives, es podrà accedir al "històric de cursos" a través del tràmit "Formació", en Seu Electrònica, matèries: "Personal". Qualsevol formació realitzada en data 1999 o anys anteriors no consta en l'històric, per la qual cosa haurà d'aportar-se en els mateixos termes que si d'una formació externa es tractara.

  En cas d'haver indicat experiència en aquesta Corporació, s'acreditarà pels serveis municipals corresponents. Serà responsabilitat de l'aspirant la veracitat de les dades indicades, en els casos que aquesta no es puga acreditar.

  No seran tinguts en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats ni presentats correctament dins del termini de presentació d'instàncies.

  Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, podran perdre el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

  En els supòsits de presentar la documentació en més d'un arxiu (Màx. 15 megues/arxive), podrà adjuntar la resta en l'opció "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Drets d’exàmen

Tarifa per a l’accés al Sugrup A1, és de 35,97.- Tarifa/Euros

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

En resum, s'emplenarà el formulari, s'adjuntarà la documentació que s'indica, es formalitzarà el pagament de la taxa corresponent i, es procedirà a la signatura del formulari i el seu registre electrònic.

Consegüentment, es dirigiran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de València i es presentaran per registre electrònic, durant un termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. A aquest efecte és necessari estar registrat/da per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica de Cl@ve Signatura, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe.

A la instància caldrà acompanyar un document índex dels mèrits que es desitgen fer valdre per a l'accés a la plaça, havent d'aportar-se degudament ordenats cronològicament.

Seguidament, s'adjuntarà la documentació digitalitzada i ordenada segons l'Índex, acreditativa del mèrits. I en el seu cas, de la documentació addicional per bonificació.

Formalitzar el pagament electrònic de la taxa corresponent, que ascendeix a 35,97€.

Finalment, la signatura i registre electrònic de la sol·licitud.

La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta. Així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva. Així com, es responsabilitzen expressament de la documentació aportada.

Informació Complementària

El concurs es valorarà segons l'indicat en la “Fase de Valoració de Mèrits”, dins de les NORMES ESPECIFIQUES de les bases de la convocatòria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

La sol·licitud es realitza en línia amb signatura digital en aquesta Seu Electrònica. Pot iniciar la sol·licitud en línia *polsant el botó “Iniciar tràmit”, situat a l'inici d'aquesta pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica/Sistemes de signatura.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació general.
 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte la documentació requerida. Pot fer ús, de l'enllaç “Documentació addicional”, en el cas d'aportar més d'un arxiu.
 • Formalize el pagament electrònic de la taxa corresponent segons l'enllaç que figura al tràmit, emplenant la passarel·la o plataforma d'abonament bancària.
 • Presente i signe la sol·licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindré còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010; 96 352 54 78

Legislació

- Bases que regiran la convocatòria per a proveir en propietat 3 places d'Agent de la Policia Local de València (estabilització d'ocupació temporal disposicions sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre).

- Bases generals que regiran els processos selectives per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València.

La convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: Llei 4/2021 de 16 d'abril de la Funció Pública Valenciana; Llei 17/2017, de 23 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana; Decret 179/2021, de 05 de novembre, del Consell;, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana i altres normes reglamentàries; i l'a el Decret 172/2022, de 14 d'octubre, del Consell, que regula el sistema de selecció en els processos d'estabilització d'ocupació temporal en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

010

96352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Oficines d'informació
 • SERVICI ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I CARRERA PROFESIONALC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina