ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en proves selectives - Oposicions i Concursos (Sergent/a de Bomber/a)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.160
Descripció

Procés selectiu cobertura de 28 places de Sergent/a de Bomber/a, vacants en la plantilla del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament de València, sent proveïdes 19 d'elles per promoció interna i 9 per mobilitat.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria i que desitgen participar en el procediment selectiu.

Requisits

Els que participen en la present convocatòria hauran de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva:

Per al torn de promoció interna

a) Ser personal funcionari de carrera, integrat en la Subescala de Serveis Especials, Classe Servei d'Extinció d'Incendis i Categoria Cap de Bomber/a.

b) Trobar-se en servei actiu o serveis especials en la categoria de Cap de Bomber/a com a funcionari/a de l'Ajuntament de València, havent completat dos anys de servei efectiu.

c) No trobar-se en situació de segona activitat, excepte per gestació o lactància.

d) No patir malaltia ni defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria al fet que aspira, Sergent de Bomber/a, d'acord amb els criteris establits pels serveis mèdics del SPEIS de l'Ajuntament de València per a la citada categoria. S'entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l'exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics i metges que es preveuen en aquesta convocatòria.

e) No trobar-se suspesa ni inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques. No haver sigut sancionada per la comissió de falta greu o molt greu llevat que s'haguera obtingut la cancel·lació de la sanció imposada.

f) Disposar de la titulació de Tècnic Superior o equivalent o titulació superior. De conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Setena de la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 11 de la 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'admetran per a participar en aquesta convocatòria les titulacions aportades pels aspirants que corresponguen a nivells de titulació superiors a l'exigit, com ara: diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques, llicenciatures, arquitectures, enginyeries superiors o graus. En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per la persona aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació del mateix

g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe C.

h) Abonar els drets d'examen.

Per al torn de mobilitat

a) Ser funcionari de carrera de la categoria que es convoca (Sergent de Bomber/a) de qualsevol dels SPEIS de la Comunitat Valenciana, integrat en l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Servei d'Extinció d'Incendis i Categoria de Sergent de Bomber/a, corresponent a l'Escala de comandament i al Grup de Titulació B segons el que es disposa en la Llei 7/2011 dels SPEIS.

b) Haver ocupat durant 5 anys com a personal funcionari de carrera en un SPEIS de la Comunitat Valenciana la mateixa plaça a la qual s'aspira i amb la mateixa classificació jurídica assenyalada en l'anterior lletra a).

c) Faltar-li més de 5 anys per a la jubilació, comptats des de la convocatòria. I no trobar-se en la situació de «segona activitat» a excepció del cas de gestació o lactància.

d) No trobar-se en situació de suspensió per a l'exercici de funcions públiques.

e) No patir malaltia ni defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria al fet que aspira, Sergent de Bomber/a, d'acord amb els criteris establits pels serveis mèdics del SPEIS de l'Ajuntament de València per a la citada categoria. S'entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l'exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics i metges que es preveuen en aquesta convocatòria i concretament no trobar-se inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques que es recullen en l'Annex VIII del Decret 163/2019, de 19 de juliol, del Consell.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació BOE: 22/11/2022


Termini de sol·licitud: del dia 23/11/2022 fins al 22/12/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en la Seu Electrònica. S’emplementarà i signarà després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’adjuntarà, en el seu cas, la documentació que s’indica en les bases.

Quants als mèrits, no seran tinguts en compte aquells no justificats ni presentats correctament dins del termini de presentació d'instàncies. Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. No sent necessària la seua compulsa en aquests moments, els mèrits hauran de presentar-se ordenats cronològicament per apartats. Esta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • No sol·licita bonificació de la taxa:
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa dels mèrits al·legats i índex de la documentació aportada
 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa (família nombrosa general o diversitat funcional):
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa dels mèrits al·legats i índex de la documentació aportada
 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa (família nombrosa especial, família nombrosa general i div.funcional):
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa dels mèrits al·legats i índex de la documentació aportada
Taxes
Drets d’exàmen

Tarifa per a l’accés al Grup B, es de 41,41.- Tarifa/Euros.
Dret a bonificacions segons es contempla a l’art. 6 de l’Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Es dirigiran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de València i es presentaran per registre electrònic (www.valencia.es/sede electrònica), a aquest efecte és necessari estar registrat/a per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica de Cl@ve Signatura, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, durant un termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

En la instància s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta, promoció interna o per mobilitat.

La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

- L'emplenament i inscripció en línia

- El pagament electrònic de la taxa corresponent, que ascendeix a 41,41 €.

- El registre electrònic de la sol·licitud

La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta. Així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva.

Informació Complementària

Els mèrits es valoraran segons les bases.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació

La convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent, el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, en el que resulte vigent; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: Llei 4/2021, de 16 d'abril de la Funció Pública Valenciana; Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat Valenciana dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana; Decret 163/2019, de 19 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les escales i les categories dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i altres normes reglamentàries.

- Bases generales y específiques de la convocatoria.

On dirigir-se

Web municipal: www.valencia.es i tauler d'edictes.

 • Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions.
Anar a inici de pàgina