ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Participació en proves selectives - Oposicions i Concursos (Caporal de bomber/a)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.15
Descripció

Participació en els processos selectius de personal convocats per l'Ajuntament de València. Cada un dels processos selectius que siguen convocats es regiran per les seues bases respectives.

Convocatòria oberta:

 • Procés selectiu per a la cobertura de 65 PLACES DE CAPORAL DE BOMBER/A, vacants en la plantilla de personaldel Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament de València.
  • 43 d'elles per promoció interna i 22 per mobilitat. Més informació, en les bases específiques.

El sistema selectiu que s'utilitzarà per a la cobertura de les places de bombers/as vacants serà, conforme al article 28 de la Llei 7/2011 dels SPEIS:

 • Concurs oposició per a les 43 places de promoció interna, seguit de curs selectiu de caràcter eliminatori.
 • Concurs per a les 22 places de mobilitat, precedit de reconeixement mèdic eliminatori.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les Bases de cada convocatòria i que desitgen participar en el procediment selectiu de personal convocat per l'Ajuntament de València.

Requisits

Requisits generals de l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article següent (article 48 d'este Reial decret legislatiu).

b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

c) Tindre compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) Posseir la titulació exigida.

CONSULTAR ALTRES REQUISITS (PER A ASPIRANTS PER TORN LLIURE I TORN MOBILITAT) EN LES BASES.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el BOE.

Publicació BOE Resolució de 28 de Septembre de 2021: 04/10/2021

Convocatòries oberta:

 • Procés selectiu per a la cobertura de 65 PLACES DE CAPORAL DE BOMBERO/A, vacants en la plantilla de personaldel Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament de València.

Termini de sol·licitud: del dia 05/10/2021 fins al 03/11/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Convocatòria oberta:

 • Procés selectiu per a la cobertura de 65 PLACES DE CAPORAL DE BOMBERO/A, vacants en la plantilla de personal del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament de València.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • No sol·licita bonificació de la taxa:
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa dels mèrits al·legats i índex de la documentació aportada:

   Tant la documentació com l'índex, ha d'aportar-se degudament ordenat cronològicament.

 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa (família nombrosa general, diversitat funcional o demandants d'ocupació):
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa dels mèrits al·legats i índex de la documentació aportada:

   Tant la documentació com l'índex, ha d'aportar-se degudament ordenat cronològicament.

 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa (família nombrosa especial, família nombrosa general i div.funcional, família nombrosa general i demandant d'ocupació, div.funcional i demandant ocupació):
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa dels mèrits al·legats i índex de la documentació aportada:

   Tant la documentació com l'índex, ha d'aportar-se degudament ordenat cronològicament.

Taxes
Taxa

Taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal:

Tarifes

Grup A1:

46,87 euros

Grup A2:

41,41 euros

Grup B:

41,41 euros

Grup C1:

35,97 euros

Grup C :

29,44 euros

Agrupacions professionals: 23,97 euros

SUPOSTOS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

- Bonificació del 50%:
- Família nombrosa general
- Minusvalidesa igual o superior al 33%
- Demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Bonificació del 100%:
- Família nombrosa especial.
- Família nombrosa general i minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Família nombrosa general i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Minusvalidesa igual o superior al 33% i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


Taxa per Prestació dels Servicis Administratius en Proves i Expedients de Selecció de Personal


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Pagament (electrònic) de la taxa.
 • Presentació de la sol.licitud.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital
Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web d'Oposicions

Legislació
 • Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. - Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública (modificada per la Llei 22/1993, de 29 de desembre).
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial Decret 896/91, de 7 de juny, pel qual s'establixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals ha d'ajustar-se el Procediment de Selecció dels Funcionaris d'Administració Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'Ingrés del Personal al servici de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat.
 • Normativa autonòmica sobre Funció Pública: Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, i Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions.
 • Bases específiques.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.208.18.85 - 96.208.18.66Atenció telefònica: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.esinformacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010informacion@valencia.es
Anar a inici de pàgina