ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en proves selectives - Oposicions i Concursos (Agent Policia local)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.150
Descripció

És objecte de les presents bases, la provisió en propietat de setanta-set places d'Agent de la Policia Local derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020 i 2021, sent proveïdes cinquanta-nou (59) d'elles per torn lliure, es reserven 18 places per a dones i divuit (18) per mobilitat.
El procediment selectiu serà el d'OPOSICIÓ per al torn lliure i CONCURS per al de mobilitat.
Les bases de la convocatòria i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) podrà consultar-se en la pàgina web municipal / Tramites / Accés a la Funció Pública / Seguiment d'Oposicions.

*****

Publicada la llista de personal aspirant admés i exclòs en el procés selectiu de 77 places d'Agent de Policia Local, i advertit que existeix personal que havent pagat la taxa per drets d'examen en el termini de presentació d'instàncies per a la participació en el citat procés, s'insta únicament el personal que es trobe en esta situació, perquè durant el termini d'esmena de defectes de tramitació (des del 17 fins al 30 de març de 2023, tots dos inclusivament), finalitze el tràmit de la presentació de la instància de participació en la Seu Electrònica i Signar, a fi d'esmenar la signatura electrònica que en el seu moment va quedar arracada de formalitzar. Com a conseqüència s'activa el tràmit de presentació d'instàncies durant el termini assenyalat, amb la finalitat d'esmenar la signatura electrònica pendent de formalitzar.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria i que desitgen participar en el procediment selectiu.

Requisits

Els que participen en la present convocatòria hauran de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva:


Per al torn lliure:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

c) Mancar d'antecedents penals.

d) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o, en el seu cas, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les condicions per a obtindre'l, en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

f) Comprometre's, mitjançant declaració responsable, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament General de Conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).

h) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits en l'annex II a aquest decret.

i) Tindre una altura mínima de 1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones.


Per al torn de mobilitat:

a) Ser personal funcionari de carrera d'administració especial de la categoria que es convoca, integrat en la subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoria des de la qual es concursa.

c) Que no haja sigut suspesa en les seues funcions ni inhabilitada per resolució ferma per a l'exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació amb posterioritat a la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte de la persona aspirant.

d) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors establit en el Reial decret 818/2009.

e) Haver estat en situació de servei actiu, almenys, durant el període d'un any immediatament anterior a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació BOE: 24/10/2022

Termini de sol·licitud: del dia 25/10/2022 fins al 22/11/2022 ambdós inclusivament.


Termini de sol·licitud: del dia 17/03/2023 fins al 30/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Instància de sol·licitud convocatòria: La sol·licitud es presenta en la Seu Electrònica, s’emplementarà i signarà el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’adjuntarà, en el seu cas, la documentació que s’indica en les bases.


Documentació addicional necessària segons el cas:
 • No sol·licita bonificació de la taxa:
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa escanejada dels mèrits al·legats per la persona aspirant:

   no es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aqueix moment. No sent necessària la seua compulsa en aquests moments, hauran de presentar-se per ordre cronològic per seu electrònica. Esta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa (família nombrosa general o demandants d'ocupació):
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa escanejada dels mèrits al·legats per la persona aspirant:

   no es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aqueix moment. No sent necessària la seua compulsa en aquests moments, hauran de presentar-se per ordre cronològic per seu electrònica. Esta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa (família nombrosa especial, família nombrosa general i demandant d'ocupació):
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
  • En cas de torn de mobilitat, curriculum vitae
  • En cas de torn de mobilitat, documentació acreditativa escanejada dels mèrits al·legats per la persona aspirant:

   no es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aqueix moment. No sent necessària la seua compulsa en aquests moments, hauran de presentar-se per ordre cronològic per seu electrònica. Esta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Taxa

Drets d’exàmen:

Tarifa per a l’accés al Grup C1, es de 35,97.- Tarifa/Euros

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


SUPOSTOS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

Bonificació del 50%:
- Família nombrosa general
- Demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
Bonificació del 100%:
- Família nombrosa especial.
- Família nombrosa general i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • S’adreçaran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de València i es presentaran per registre electrònic (https://sede.valencia.es/sede/), a aquest efecte és necessari estar registrat/a per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica de Cl@ve Signatura, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, durant un termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
 • En la instància s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta, lliure o per mobilitat.
 • La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

- L'emplenament i inscripció en línia

- El pagament electrònic de la taxa corresponent, que ascendeix a 35,97 €.

- El registre electrònic de la sol·licitud

 • La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta. Així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva.
Informació Complementària

Els mèrits es valoraran segons les bases.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital
Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web d'Oposicions.

Atenció telefònica

010

96352 54 78

Web municipal: www.valencia.es i tauler d'edictes.

Legislació
 • Les bases de la convocatòria i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) podrà consultar-se en la pàgina web municipal / Tramites / Accés a la Funció Pública / Seguiment d'Oposicions.
 • La convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: Llei 4/2021 de 16 d'abril de la Funció Pública Valenciana; Llei 17/2017, de 23 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana; Decret 179/2021, de 05 de novembre, del Consell; pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana i altres normes reglamentàries.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i realitzar consultes:

010

96352 54 78

Web municipal: www.valencia.es i tauler d'edictes.


Oficines d'informació
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1ACTel.: 010/ 96.310.00.10Atenció presencial: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 horas. informacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina