ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs de mèrits per a la provisió definitiva de llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (9 llocs) i Cap d'Oficina Tècnica de Planificació i Control (1 lloc)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.145
Descripció
 • Concurs de mèrits per a la provisió definitiva de 9 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD) amb categories: 5 Enginyer/a Tècnic/a Industrial; 1 Enginyer/a Tècnic/a - Arquitecte/a Tècnic/a; 1 Arquitecte/a Tècnic/a - Enginyer/a Tècnic/a Industrial; 1 Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques; 1 Enginyer/a Tècnic/a Topografia i 1 lloc de Cap d’Oficina Tècnica de Planificació i Control (TD) amb categoria d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes de personal admés, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Concursos vigents

Qui ho pot sol·licitar?

Personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València i d'altres Administracions Públiques que complisca els requisits assenyalats en les bases del concurs de mèrits i desitge participar en el procediment selectiu.

Requisits

Seran requisits per a concórrer a la convocatòria els que a continuació es detallen:

a) Per als llocs amb referència núm. 1451, 1454, 1487, 1622 i 8532: ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial, amb titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

b) Per al lloc amb referència núm. 1252: ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria d'Enginyer/a Tècnic/a – Arquitecte/a Tècnic/a, amb titulació d'Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

c) Per al lloc amb referència núm. 8184: ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria d'Arquitecte/a Tècnic/a - Enginyer/a Tècnic/a Industrial, amb titulació d'Arquitectura Tècnica o Enginyeria Tècnica Industrial, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

d) Per al lloc amb referència núm. 9219: ser personal funcionari de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de l'Administració Local, pertanyent a l'Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe: Mitjana, Categoria: Enginyer/a Tècnic/a d’Obres Públiques, pertanyent al Subgrup de classificació professional A2 de classificació professional i estar en possessió de la titulació d'Enginyeria Tècnica Obres Públiques. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

e) Per al lloc amb referència núm. 1450: ser personal funcionari de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de l'Administració Local, pertanyent a l'Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe: Mitjana, Categoria: Enginyer/a Tècnic/a Topògraf/a, pertanyent al Subgrup de classificació professional A2 de classificació professional i estar en possessió de la titulació d'Enginyeria Tècnica Topografia. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades

f) Per al lloc amb referència núm. 9348: ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria Enginyer/a Tècnic/a Industrial, amb titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

g) Trobar-se en qualsevol situació administrativa, excepte en situació de suspensió ferma, mestre dure la suspensió, o d'excedència voluntària per interés particular, sense haver transcorregut el termini legal obligatori de dos anys.

Está obligat a participar en la provisió definitiva d'almenys el lloc de treball que ocupa, el personal funcionari que es trobe exercint un lloc en adscripció provisional. Si no concorreguera quedará en excedència voluntària per interés particular.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació d'instàncies serà de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte de les bases en el Boletín Oficial del Estado.

PUBLICACIÓ BOE: dimecres 22 de febrer de 2023, Núm. 45


Termini de sol·licitud: del dia 23/02/2023 fins al 15/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en la seu Electrònica, s’emplementarà i signarà després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’adjuntarà, en el seu cas, la documentació que s’indica en les bases.

Documentació per a tots els casos:
 • Curriculum Vitae
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant:

  no sent necessària la seua compulsa en aquests moments, havent-se de presentar per ordre cronològic per seu electrònica. Aquesta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aqueixos moments. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Memòria:

  en la qual s'expose un pla per a exercir les funcions del lloc convocat i les seues possibles iniciatives sobre aquest tema, així com qualsevol altre aspecte que estime haja de ser tingut en consideració.

 • Annex, indicant el lloc o llocs de treball als quals sol·licita concursar o participar, assenyalant un ordre de preferència:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

Informació Complementària
 • Els mèrits es valoraran segons les bases generals comunes per a la provisió de llocs per mitjà de concurs de mèrits.
 • S'estableix una puntuació mínima de 20 punts per als llocs amb prefectura o similars.
 • Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions/Concursos vigents
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació

- Bases específiques de la convocatòria.

- Bases generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'excel·lentíssim ajuntament de València. Anunci de modificació de les bases generals comunes.

- La Convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública, i per les Bases Generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu dels llocs de treball en l'Excm. Ajuntament de València, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessions celebrades els dies 9 i 16 de juny de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 124, de 29 de juny de 2017, i modificades per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, modificació que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 237, de 10 de desembre de 2020.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONAL. SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICAC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina