ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Constitució de borsa de treball de professorat de música
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.140
Descripció

Convocatòria constitució d'una borsa de treball de professorat de música, ESPECIALITAT CANT, per a futurs nomenaments per MILLORA D'OCUPACIÓ I INTERINITAT. CONSERVATORI MUNICIPAL JOSÉ ITURBI

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Borses de treball.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física.

Requisits

Per a ser admés/a a la present convocatòria pel sistema de nomenament interí, les i els aspirants hauran de reunir, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, els següents requisits:

- Tindre complits setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d'els/les espanyols/as i de les i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/as de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball afectats.

- No haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat/a per a l'exercici de funcions públiques.

- Estar en possessió del títol de professor/a superior música en l'especialitat de cant, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o de conformitat amb el que es disposa en la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 21 d'1 de febrer de 2022 “es consideren compreses en totes les titulacions les que es declaren equivalents per l'administració educativa, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades”. En tot cas l'equivalència haurà de ser acreditada per la persona aspirant.

Per a ser admés/a a la present convocatòria pel sistema de millora d'ocupació, les i els aspirants hauran de reunir, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, a més dels requisits exigits en l'apartat anterior, ser funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de València.

CONSULTAR PÀGINA WEB.

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les bases en el tauler d'edictes i la pàgina web municipal.

Publicació en Tauler d'edictes i web municipal: 18/10/2022


Termini de sol·licitud: del dia 19/10/2022 fins al 16/11/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en la seu Electrònica, amb el pagament electrònic.

 • En cas de no sol·licitar bonificació de la taxa s'emplenarà i signarà el formulari de sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa (família nombrosa general, diversitat funcional o demandants d'ocupació):
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da:

   còpia de la declaració anual d'IRPF d'aquella part corresponent a ingressos de la persona interesada de l'any anterior de què es tracte.

   Aportar en cas de situació de desocupació.

  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació:

   que acredite els requisits assenyalats en l'Ordenança.

   Aportar en cas de situació de desocupació.

 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa (família nombrosa especial, família nombrosa general i div.funcional, família nombrosa general i demandant d'ocupació, div.funcional i demandant ocupació):
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da:

   còpia de la declaració anual d'IRPF d'aquella part corresponent a ingressos de la persona interesada de l'any anterior de què es tracte.

   Aportar en cas de situació de desocupació.

  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació:

   que acredite els requisits assenyalats en l'Ordenança.

   Aportar en cas de situació de desocupació.

Taxes
Taxa

Tarifa per a l’accés al Grup A1, es de 46,87.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

S’adreçaran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de València i es presentaren per registre electrònic (www.valencia.es/sede electrònica), a aquest efecte és necessari estar registrat/a per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica de Cl@ve Signatura, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, durant un termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les bases en el tauler d'edictes i en la pàgina web municipal.

En la instància s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta, millora d'ocupació o d'interinitat.

La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

- L'emplenament i inscripció en línia.

- El pagament electrònic de la taxa corresponent, que ascendeix a 46,87 €.

- El registre electrònic de la sol·licitud.

La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta. Així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva.

Informació Complementària

Els mèrits es valoraran segons les bases.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions

Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació
 • Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública, en la qual cosa resulte vigenet.
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’arova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en materia de Règim Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del persoan al servici de l’Administració General de l’Estat i de provisió de llcos detreball i promoció profesional dels Funcionaris Civils de l’administració General de l’Estat, amb carácter supletori.
 • Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana
 • Decret 3/2017, de 13 de geener del Consell, pel qual aprova el Regalmente de secció, provisió de llcos de treball i mobilitat del personal de la Funció Púlbica Valenciana.
 • Bases cant.
Anar a inici de pàgina