ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Esmena sol·licitud de proves selectives
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.135
Descripció

Esmena de la sol·licitud de participació en proves selectives per defectes de els/les aspirants exclosos/es. Segons els casos, procedir a l'abonament del 50% o 100% de la taxa no ingressada en la seua sol·licitud, o en el seu cas, aportar documentació justificativa de la bonificació indicada en aquesta.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / Tramites / Accés a la Funció Pública / Seguiment d'Oposicions.

Convocatòria 66 places de Bomber/a. Anunci llistes provisionals personal admés i exclòs.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física exclosa en la publicació de les llistes provisionals.

Requisits

Els que s'establisquen en la base de la convocatòria, i en tot cas:

Aspirants que accedisquen pel Torn Lliure

a) Tindre la nacionalitat espanyola o, fins i tot no tenint-la, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres Estats a llocs de la Funció Pública en les Administracions Públiques. En tot cas serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'aquest requisit.

b) Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la convocatòria en la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament.

S'entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l'exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics i metges que es preveuen en aquesta convocatòria i concretament no trobar-se inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques que es recullen en l'Annex IV.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) Estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic o equivalent, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe en la present convocatòria mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació d'aquest.

f) Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l'E associat i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP) o permís de conduir que ho substituïsca o habilite per a la conducció d'aquesta mena de vehicles, d'acord amb la normativa vigent en la matèria, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

g) Abonar els drets d'examen

h) Coneixement de la llengua castellana. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admesos/as a la convocatòria, hauran d'acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l'Estat espanyol.

Aspirants que accedisquen pel Torn de Mobilitat

Les persones candidates per mobilitat, entesa conforme a l'article 30 de la Llei 7/2011 dels SPEIS com el dret a ocupar mitjançant Concurs plaça vacant d'una mateixa categoria en un altre SPEIS de la Comunitat Valenciana, hauran d'acreditar:

a) Ser personal funcionari de carrera de la categoria que es convoca (Bomber/a) de qualsevol dels SPEIS de la Comunitat Valenciana, integrat en l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Servei d'Extinció d'Incendis i Categoria de Bomber/a, corresponent a l'Escala Bàsica i al Grup de Titulació C1 segons el que es disposa en la Llei 7/2011 dels SPEIS

b) Haver ocupat com a personal funcionari de carrera durant 5 anys en un SPEIS de la Comunitat Valenciana la mateixa plaça a la qual s'aspira i amb la mateixa classificació jurídica assenyalada en l'anterior lletra a).

c) Faltar-li més de 5 anys per a la jubilació, comptats des de la convocatòria. I no trobar-se en la situació de «segona activitat» a excepció del cas de gestació o lactància.

d) No trobar-se en situació de suspensió per a l'exercici de funcions públiques.

e) Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la convocatòria en la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament.

S'entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l'exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems mèdics que es preveuen en aquesta convocatòria.

f) Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l'E associat i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP), o permís de conduir que li substituïsca o habilite per a la conducció d'aquesta mena de vehicles, d'acord amb la normativa vigent en la matèria.

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació, en el Butlletí Oficial de la Província, de la resolució que aprova provisionalment la llista de persones admeses i excloses.

Publicació BOP (bomber/a): Dilluns, 07 de Març de 2022 - Núm. 45


Termini de sol·licitud: del dia 08/03/2022 fins al 21/03/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Si escau, documentació justificativa de bonificació de la taxa:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats s'haurà de continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Drets d’examen

Tarifa per a l'accés al Grup C1, és de 35,97.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons es contempla en l'Art. 6 de l'Ordenança.

(Ultima modificació per acord de data: 25.09.2015. Publicació BOP: 23.12.2015. Aplicable a partir de: 01.01.2016.)
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les instàncies d'esmena de la sol·licitud per a prendre part en la convocatòria, es dirigiran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de València i es presentaran per registre electrònic (www.valencia.es/sede electrònica), a aquest efecte és necessari estar registrat/a per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, durant un termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de la Resolució per la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i excloses.

La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

 • L'emplenament de l'imprés en línia.
 • En el seu cas, documentació que esmene la justificativa de la bonificació.
 • En el seu cas, el pagament electrònic de la taxa corresponent.
 • El registre electrònic de la sol·licitud.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

96 352 54 78

Web municipal: www.valencia.es y tablón de edictos.

Legislació
 • Normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública:
  • Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  • Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent, el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, en el que resulte vigent.
  • Reial decret 896/91, de 7 de juny.
 • Normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública:
  • Llei 10/2010 de 9 de juliol d'Ordenació i Gestió de la funció Pública Valenciana.
  • Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat Valenciana dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 163/2019, de 19 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les escales i les categories dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i altres normes reglamentàries.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions.

Oficines d'informació
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.208.18.85 - 96.208.18.66Atenció telefònica: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.esinformacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina