ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Esmena sol·licitud de proves selectives
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.135
Descripció

Esmena de la sol·licitud de participació en proves selectives per defectes dels/de les aspirants exclosos/es. Segons els casos, procedir a l'abonament del 50% o 100% de la taxa no ingressada en la seua sol·licitud, o en el seu cas, aportar documentació justificativa de la bonificació indicada en esta.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / Tràmits / Seguiment d'Oposicions / Oposicions / Agent Policía Local (Ofertes 2020 i 2021)


Qui ho pot sol·licitar?

Persona física exclosa en la publicació de les llistes provisionals.

Requisits

Les persones que participen en la present convocatòria hauran de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva:

Per al torn lliure:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

c) Mancar d'antecedents penals.

d) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o, en el seu cas, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les condicions per a obtindre'l, en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

e) Tindre almenys divuit anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

f) Comprometre's, mitjançant declaració responsable, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament General de Conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).

h) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits en l'annex II a aquest decret.

i) Tindre una altura mínima de 1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones.

Per al torn de mobilitat:

a) Ser personal funcionari de carrera d'administració especial de la categoria que es convoca, integrat en la subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoria des de la qual es concursa.

c) Que no haja sigut suspesa en les seues funcions ni inhabilitada per resolució ferma per a l'exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació amb posterioritat a la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte de la persona aspirant.

d) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors establit en el Reial decret 818/2009.

e) Haver estat en situació de servei actiu, almenys, durant el període d'un any immediatament anterior a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les llistes provisionals personal admés i exclòs en el BOP.


Termini de sol·licitud: del dia 17/03/2023 fins al 30/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Si escau, documentació justificativa de bonificació de la taxa:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats s'haurà de continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Drets d’examen

Tarifa per a l’accés al Grup C1, es de 35,97.- Tarifa/Euros
Dret a bonificacions segons es contempla en l'Art. 6 de l'Ordenança.
(Ultima modificació per acord de data: 25.09.2015. Publicació BOP: 23.12.2015. Aplicable a partir de: 01.01.2016.)


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les instàncies d'esmena de la sol·licitud per a prendre part en la convocatòria, es dirigiran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de València i es presentaran per registre electrònic, a aquest efecte és necessari estar registrat/a per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, durant un termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de la Resolució per la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i excloses.

La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

 • L'emplenament de l'imprés en línia.
 • En el seu cas, documentació que esmene la justificativa de la bonificació.
 • En el seu cas, el pagament electrònic de la taxa corresponent.
 • El registre electrònic de la sol·licitud.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

96 352 54 78

Web municipal: www.valencia.es y tablón de edictos.

Legislació
 • Les bases de la convocatòria i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) podrà consultar-se en la pàgina web municipal / Tràmits / Seguiment d'Oposicions / Oposicions
 • La convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulte vigent, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: Llei 4/2021 de 16 d'abril de la Funció Pública Valenciana; Llei 17/2017, de 23 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana; Decret 179/2021, de 05 de novembre, del Consell;, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana i altres normes reglamentàries.
On dirigir-se

On obtindre informació i realitzar consultes:

010

96352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Oficines d'informació
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1ACTel.: 010/ 96.310.00.10Atenció presencial: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 horas. informacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina