ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Devolució drets d'examen
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.130
Descripció

Devolució de drets d'examen per a participar en proves selectives, per exclusió en la mateixa.

Qui ho pot sol·licitar?

Aspirants que s'hagen presentat a proves selectives i hagen sigut excloses de les mateixes per causes NO imputables a ells.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar una vegada aprovades les llistes definitives de personal admès i exclòs d'un procés selectiu.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Devolució drets d'examen:
  • Document justificatiu del dret a la devolució
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 220.2 i 221 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Articles 220.2 i 221 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962084821 / 962084853

On dirigir-se

Per a obtenir més informació:

SERVICI DE PERSONAL / SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

C/ Sang 5

46002 València

962084821 / 962084853

Anar a inici de pàgina