esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Participació en Concurs de mèrits. (1 lloc de treball de Cap de Secció (TD), categoria Enginyer/a Industrial)
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
PE.AF.120
Descripció

Participació en procediment de provisió definitiva de llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits convocats per l'Ajuntament de València.

Cada procés es regirà per les bases generals comunes i les específiques respectives.

Convocatòria oberta:

 • Convocatòria per a la provisió definitiva, pel sistema de concurs de mèrits, d'un lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb la categoria d'Enginyer/a Industrial, amb referència número 1040, en el Servei del Cicle Integral de l'Aigua, Secció Explotació de Sanejament i Clavegueram, que exigeix per al seu acompliment la categoria o plaça d'Enginyer/a Industrial., amb les característiques de lloc de treball definides en les bases específiques de la convocatòria publicades en el BOP Núm. 146 de 31 de Juliol de 2020.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Concursos vigents

Qui ho pot sol·licitar?

Els que reunisquen els requisits assenyalats en les bases generals i específiques de cada convocatòria.

Requisits

Els que s'establisquen en les bases generals i específiques de cada convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Convocatòria oberta:

 • Convocatòria per a la provisió definitiva, pel sistema de concurs de mèrits, d'un lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb la categoria d'Enginyer/a Industrial, amb referència número 1040, en el Servei del Cicle Integral de l'Aigua, Secció Explotació de Sanejament i Clavegueram, que exigeix per al seu acompliment la categoria o plaça d'Enginyer/a Industrial., amb les característiques de lloc de treball definides en les bases específiques de la convocatòria publicades en el BOP Núm. 146 de 31 de Juliol de 2020.

Publicació en el BOE: 14/09/2020

Termini de presentació de sol·licituds: Quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Boletín Oficial del Estado».


Termini de sol·licitud: del dia 15/09/2020 fins al 05/10/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Participació en Concurs de mèrits. (1 lloc de treball de Cap de Secció (TD), categoria Enginyer/a Industrial):
  • Currículum vitae
  • Documentació al·legada en el currículum:

   En cas de tractar-se de diversos documents i no poder aportar tots en aquest apartat, la resta es podrà aportar mitjançant "Documentació addicional" una vegada iniciat el tràmit.

  • Memòria:

   En la qual s'expose un pla per a exercir les funcions del lloc convocat i les seues possibles iniciatives sobre aquest tema, així com qualsevol altre aspecte que estime haja de ser tingut en consideració.

  • Annex assenyalat en les bases de la convocatòria, en el seu cas
Informació Complementària

Informació sobre recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de les mateixes. Si transcorreguera un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que este haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu, a la seua elecció, davant del Jutjat contenciós administratiu de València o davant del Jutjat contenciós administratiu del domicili de la/s persona/s recurrent/s, en el termini de sis mesos.

b) Recurs contenciós administratiu, a la seua elecció, davant del Jutjat contenciós administratiu de València o davant del Jutjat contenciós administratiu del domicili de la/s persona/s recurrent/s, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de les presents Bases.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions/Concursos vigents

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública, en la qual cosa resulte vigent.
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servici de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, amb caràcter supletori.
 • Llei 10/2010, de 9 de juliol d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Bases Generals Comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'Excm. Ajuntament de València, publicades en el BOP NÚM. 124 de data 29 de juny del 2017.
 • Bases Específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb la categoria d'Enginyer/a Industrial, amb referència número 1040, en el Servei del Cicle Integral de l'Aigua, Secció Explotació de Sanejament i Clavegueram, que exigeix per al seu acompliment la categoria o plaça d'Enginyer/a Industrial., amb les característiques de lloc de treball definides en les bases específiques de la convocatòria publicades en el BOP Núm. 146 de 31 de Juliol de 2020.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONAL. SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
 • C/ Sang, 5
  Tel.: 4810
  8:30 a 14:00
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha