ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Constitució d'una borsa de treball de mestres/as d'educació primària per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.115
Descripció

Participació en borses de treball convocades per l'Ajuntament de València per a nomenaments interins i de millora d'ocupació.
Cada procés es regirà per les seues bases respectives.

Termini obert: borsa de treball mestres/as d'educació primària per a nomenaments interins i de millora d'ocupació.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Borses de treball.

Qui ho pot sol·licitar?

Els que reunisquen els requisits assenyalats en les bases de cada convocatòria.

Requisits

Els que s'establisquen en cada base, i en tot cas:

 • Tindre la titulació exigida en cada Base de la convocatòria.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels/les espanyols/s'i de les i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/des de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball afectats.
 • No haver sigut separat/da per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Requisits específics:

- Estar en possessió del títol de Maestro/a Especialitat d'Educació Primària o títol de grau corresponent (o en condicions d'obtindre-ho en la data en què va finalitzar el termini de presentació d'instàncies), o de conformitat amb el que es disposa en la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 64 de 7 d'abril de 2021 “es consideren compreses en totes les titulacions les que es declaren equivalents per l'administració educativa, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades”..

- Estar en possessió del Certificat de Capacitació de Llengua Estrangera Inglés B2.

- Estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'ensenyament en valencià.

En tot cas les equivalències hauran de ser acreditada per la persona aspirant.

Per a ser admés/a a la present convocatòria pel sistema de nomenament per millora d'ocupació es requereix, a més dels requisits anteriors, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València

CONSULTAR REQUISITS EN LES BASES (PÀGINA WEB):

Mestre/a d'educació primària

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les bases en el tauler d'anuncis i la pàgina web municipal.

Publicació: 09/07/2021


Termini de sol·licitud: del dia 12/07/2021 fins al 06/08/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Mestre/a d'educació primària - Sense bonificació:
  • Justificant del pagament de la taxa
 • Mestre/a d'educació primària - Amb bonificació:
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
  • Còpia de l'última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da
Taxes
Taxa

Tarifa per a l’accés al Grup A2, es de 41,41.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La instància sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigirà a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de València, presentant-se per registre electrònic (MILLORA D'OCUPACIÓ I SI ÉS EL CAS, TORN LLIURE) o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (TORN LLIURE).

Les persones aspirants hauran d'aportar juntament amb la instància, justificant de pagament de la taxa.

Informació Complementària

Els mèrits es valoraran segons les bases.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 i 24.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 29/98, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions

Atenció telefònica

010

96 352 54 78

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública, en la qual cosa resulte vigent.
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servici de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, amb caràcter supletori.
 • Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener del Consell, pel qual aprova el Reglament de Selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la Funció Pública Valenciana.
 • Bases específiques. Nota aclaridora.
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina