ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria per a proveir en propietat 5 places de Técnic/a de turisme
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.106
Descripció

Participació en convocatoria de l'Ajuntament de València per a proveir en propietat pel torn lliurer i per promoció interna de 5 places de Tècnic/a de Turisme.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / Tramites / Accés a la Funció Pública / Seguiment d'Oposicions / Tècnic/a de Turisme.


* * * * *

(26/01/2022) Anunci canvi entitat bancària per al pagament taxes drets examen.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física.

Requisits

Els que s’establisque en la base de la oposició, i en tot cas:

Per al torn lliure:

 • a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • b) Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge de los/las españoles/as i de les i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separados/as de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.
 • c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball afectats.
 • d) No haver sigut separado/a per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol Administració Pública, ni trobar-se inhabilitado/a per a l'exercici de funcions públiques.
 • e) Estar en possessió de titulació de Diplomatura en Turisme o Grau en Turisme, o equivalent, o estar en condicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant.
 • Per al torn de promoció interna.
 • a) Ser funcionari de carrera de l'Ajuntament de València integrat en l'Escala d'Administració Especial, Subescala: Tècnica, Classe: Auxiliar, Grup C1 de titulació.
 • b) Haver romàs almenys dos anys com a funcionari de carrera en el lloc de treball des del que es concorre en propietat.
 • c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball afectats.
 • d) No trobar-se suspés, ni inhabilitat en ferm, per a l'exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació després de la resolució de procés selectiu per promoció interna, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de la convocatòria del dit procés, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte del dit aspirant.
 • e) Estar en possessió de titulació de Diplomatura en Turisme o Grau en Turisme o estar en condicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant.
Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOE.

Publicació BOE: 24/01/2022

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Promoció interna:
  • Resguard d’ingres dels drets d’examen
  • Còpia del document de bonificació de taxes, en el seu cas:

   segons l’Ordenança fiscal aprovada per acord del 27-10-06.

  • Altres documents de conformitat amb les bases de la convocatòria
 • Torn Lliure:
  • Resguard d’ingres dels drets d’examen
  • Còpia del document de bonificació de taxes, en el seu cas:

   segons l’Ordenança fiscal aprovada per acord del 27-10-06.

  • Altres documents de conformitat amb les bases de la convocatòria
  • Acreditació un grau igual o superior al 33 % de diversitat funcional:

   Reserva diversidad funcional.

Taxes
Drets d'examen

Taula de quanties per a l’exercici vigent:

Tarifa per a l’accés al Grup A2, es de 41,41.- Tarifa/Euros.
Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.
(Ultima modificació per acord de data: 25.09.2015. Publicació BOP: 23.12.2015. Aplicable a partir de: 01.01.2016.)


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de València, presentant-se per registre electrònic d'esta Corporació, respecte dels quals accedisquen pel sistema de promoció interna, donada la condició de personal empleat públic i obligat per tant a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i quant als que accedixen pel torn lliure, que no siguen empleats públics, podran presentar-la en la forma que determina l'article 16.4 de l'esmentada norma.

Els aspirants hauran d'aportar juntament amb la instància, justificant de pagament de la taxa, així com, relació i justficació dels requisits exigits en la convocatòria i dels mèrits al·legats.

Informació Complementària

Els mèrits a valorar del torn promoció interna seran els següents:

 • Antiguetat.
 • Coneixement de Valencià.
 • Altres titulaciones superiors i curs de formació.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

96 352 54 78

Legislació

La convocatòria es regirà, en el no previst per estes Bases:

 • Per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • La Llei 30/84, de 2 d'agost, en la qual cosa resulte vigent, així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública.
 • La Llei 10/2010, de 9 de juliol d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i la resta de normes reglamentàries.
 • Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions.
 • Bases específiques. Anunci rectificació temari de les bases convocatòria.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1ACTel.: 010/ 96.310.00.10Atenció presencial: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 horas. informacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina