ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació anual de dades al Registre Municipal d'Entitats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.50
Descripció

Comunicació anual del pressupost, programa d'activitats i nombre de persones associades de totes les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, a fi de donar compliment a l'obligació prevista en l'art. 54 del Reglament de transparència i participació ciutadana.

S’ha de realitzar en línea amb firma digital (art. 14.2a Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Qui ho pot sol·licitar?

Estan obligades a presentar la comunicació anual totes les entitats que figuren inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Requisits

Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Quan sol·licitar-ho

Entre el mes d'octubre i gener de cada exercici econòmic.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Comunicació anual de dades al Registr Municipal d'Entitats:
  • Còpia del pressupost anual
  • Programa anual d'activitats
  • Certificat de la Secretaria de l´entitat en què consta el nombre de persones associades
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la comunicació acompanyada de la documentació indicada.

Informació Complementària

L'incompliment de l'obligació de comunicació podrà donar lloc a la baixa en el Registre.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 14/2008, 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat València
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ

C/ Amadeu de Savoia, 11 Pati B, Primera planta.

Tlf. Servicio: 962082555 / 962082602

secdescentralización@valencia.es

Anar a inici de pàgina