ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Baixa inscripció en el Registre Municipal d'Entitats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.15
Descripció

Sol·licitar la BAIXA de la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

En l'article 54 del Reglament de transparència i participació ciutadana, es preveu que la dissolució o extinció de l'entitat donarà lloc a la baixa de la mateixa en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

S'ha de fer en línea amb signatura digital (art. 14.2 a) Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Qui ho pot sol·licitar?

Poden obtindre la baixa de la inscripció totes aquelles entitats inscrites que hagen estat objecte de dissolució o extinció o que expressen la voluntat de no constar inscrites al RMEC.

Requisits

Estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, manifestar la voluntat de no figurar inscrites o haver estat objecte de dissolució o extinció.

Quan sol·licitar-ho

En quasevol moment després de la inscripció o dins el mes següent a què es produïx la dissolució o extinció.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Baixa voluntaria:
  • Declaració responsable signada
 • Dissolució o extinció:
  • Acta signada de dissolució o extinció
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud de baixa, acompanyada de la documentació indicada.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori

Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Podeu iniciar la sol•licitud en línia pitjant el botó Iniciar tràmit situat al començament d'esta pàgina. Heu d'identificar-vos i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en la seu electrònica / sistemes de signatura.

 • Tingueu preparada la documentació que calga adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació per a presentar-la
 • Ompliu el formulari
 • Adjunteu, si escau, la documentació indicada
 • Presenteu i signeu la sol•licitud

Podreu imprimir i desar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta seu, podreu consultar i obtindre còpia de les vostres instàncies presentades i igualment podreu aportar-hi documentació addicional o la que vos siga requerida.

Legislació
 • Llei 14/2008, 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana.
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
 • Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ

C/ Amadeu de Savoia, 11 Pati B, Primera Planta.

Tlf. Servici: 962082555 / 962082602

secdescentralizacion@valencia.es

Anar a inici de pàgina