ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Confirmacions de persones estrangeres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.52
Descripció

Les persones estrangeres comunitàries o amb permís de residència permanent hauran de confirmar la seua inscripció padronal cada 5 anys des de la seua alta en el Padró Municipal o des de l'última confirmació.

Les persones ciutadanes comunitàries o amb règim de residència permanent que no figuren inscrites en el Registre Central d'Estrangeria, hauran de confirmar la seua inscripció cada 2 anys.


Les formes de confirmació són:

 • MODALITAT A).- Per Seu electrònica, mitjançant presentació en línia de la instància, adjuntant el document de confirmació emplenat juntament amb la documentació acreditativa.
 • MODALITAT B).- De manera presencial: en qualsevol de les oficines de gestió padronal, amb cita prèvia.

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010 / 963100010 / 962081104 (una cita per domicili i/o unitat familiar).

 • MODALITAT C).- De manera presencial: en qualsevol de les oficines de Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València, adjuntant la declaració responsable del apartado "Impresos" de este trámite en la qual manifesta que confirma que continua residint en el municipi de València, juntament amb la documentació acreditativa en vigor.

En el cas que aquesta residència no haja pogut ser comprovada, s'iniciarà un expedient de baixa d'ofici segons el que es preveu en l'article 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

(Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones ciutadanes de la Unió Europea i dels Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, així com de les quals, sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència de règim comunitari (per ser familiars de comunitaris) i aquelles que tenen autorització de residència de llarga duració.

La confirmació de les persones menors d'edat, es realitzarà per les persones progenitoresque tinguen el seu guàrdia i custòdia o, en defecte d'això, pels seus representants legals.

Requisits

Estar inscrit/a en el Padró Municipal d'Habitants de València i haver transcorregut els terminis assenyalats anteriorment, en la descripció del procediment.

Quan sol·licitar-ho

Les confirmacions hauran de realitzar-se amb anterioritat a la data de caducitat segons el règim jurídic aplicable.

Documentació a presentar

En cas de tramitar-ho presencialment hauran d'aportar original i fotocòpia dels documents que acredite la identitat.

Documentació per a tots els casos:
 • Permís de residència (anvers i revers), Passaport o Targeta Identificativa en vigor:

  document original i fotocòpia en cas de realitzar el tràmit de manera presencial.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Confirmacions de persones estrangeres:
  • En el seu cas, autorització per tramitar el empadronament de menors:

   pot descarregar-la en l'apartat "Impresos" per a emplenar i adjuntar.

  • En el seu cas, autorització de tercers per a representació juntament amb documentació personal:

   documentació personal (original i fotocòpia en cas de realitzar el tràmit de manera presencial).

   En cas d'aportar mitjançant seu electrònica diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5)/con

On dirigir-se

ES POT REALITZAR EL TRÀMIT DE MANERA PRESENCIAL:

- En qualsevol de les oficines de gestió padronal, amb cita prèvia. (MODALITAT B).

- En qualsevol de les oficines de Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València, amb cita prèvia. Adjuntant la declaració responsable del apartado "Impresos" de este trámite en la qual manifesta que confirma que continua residint en el municipi de València, juntament amb la documentació acreditativa en vigor. (MODALITAT C).

Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
Anar a inici de pàgina