ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Altes per naixement en el Padró Municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.15
Descripció

Donar d'alta en el Padró Municipal d'Habitants a els/les menors d'edat per lrs persones progenitores o representants legals.

No és obligatori realitzar este tràmit, ja que la inscripció a l'Ajuntament es produïx d'ofici a través de l'Institut Nacional d'Estadística.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, si s'opta per realitzar-lo de manera presencial, es pot sol·licitar CITA PRÈVIA:

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010 / 963100010 / 962081104. (1 cita per domicili)

LES GESTIONS DE PADRÓ S'ATENDRAN PER MITJANS ELECTRÒNICS EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA (ANAR A l'APARTAT 'FER EN WEB').

Tots els tràmits de padró són gratuïts.


Les preguntes més freqüents relacionades amb els tràmits del Padró Municipal, es poden consultar en els següents enllaços:


Qui ho pot sol·licitar?

Les persones progenitores o representant legal del menor.

Requisits
 • Estar inscrites les persones progenitores en el Padró Municipal d'Habitants de València.
 • En cas de representació legal, cal acreditar documentalment l'esmentada condició.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat oficines on presentar).

Documentació a presentar

Pujar els arxius preferentment en format PDF, si es realitza per seu electrònica.

 • Llibre de Família on conste inscrit el nascut i on figuren les persones progenitores o certificat de naixement de la persona menor d'edat (original i fotocòpia en cas de ser presencial).
 • DNI anvers i revers de persones progenitores (original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Quan se sol·licite l'empadronament d'una persona menor d'edat en domicili diferent del de les persones progenitores, s'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat. Pot descarregar-se en l'apartat Impresos. I DNI (anvers i revers, original i fotocòpia en cas de ser presencial).

En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador, respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor de edad.

En cas de representant legal, documentació personal que acredite aquesta condició. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Si realitza el tràmit en nom d'una altra persona:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit. Pot descarregar-se en l'apartat Impresos.
 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) de la persona representada (o còpia compulsada). (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).
 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) de la persona representant. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • DNI (anvers i revers) de les persones amb representació legal de la persona menor d'edat
  • Autorització de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI (anvers i revers) de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers) /passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Escriptura o còpia simple (completa) de l'habitatge
  • Contracte d'arrendament en vigor (complet)
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers)/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers)/passaport vigent de les persones autoritzades
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina