esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Altes per naixement en el Padró Municipal
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
PA.GP.15
Descripció

Donar d'alta en el Padró Municipal d'Habitants a els/les menors d'edat per lrs persones progenitores o representants legals.

No és obligatori realitzar este tràmit, ja que la inscripció a l'Ajuntament es produïx d'ofici a través de l'Institut Nacional d'Estadística.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, si s'opta per realitzar-lo de manera presencial, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA .

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010. (1 cita per domicili)

A CAUSA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID´19, LES GESTIONS DE PADRÓ S'ATENDRAN AMB PREFERÈNCIA:

 • PER TELÈFON (TELÈFONS 962081703, 962081756, 962081028, 962081023)
 • PER MITJANS ELECTRÒNICS EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA (ANAR A l'APARTAT 'FER EN WEB').

NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT LES PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones progenitores o representant legal del menor.

Requisits
 • Estar inscrits les persones progenitores en el Padró Municipal d'Habitants de València.
 • En cas de representació legal, cal acreditar documentalment l'esmentada condició.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat oficines on presentar).

Documentació a presentar

 • Llibre de Família on conste inscrit el nascut i on figuren les persones progenitores o certificat de naixement de la persona menor d'edat. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).
 • DNI persones progenitores. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Quan se sol·licite l'empadronament d'una persona menor d'edat en domicili diferent del de les persones progenitores, s'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat. Pot descarregar-se en l'apartat Impresos. I DNI (original i fotocòpia en cas de ser presencial).

En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador, respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor de edad.

En cas de representant legal, documentació personal que acredite aquesta condició. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Si realitza el tràmit en nom d'una altra persona:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit. Pot descarregar-se en l'apartat Impresos.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representada (o còpia compulsada). (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representant. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • DNI de les persones amb representació legal de la persona menor d'edat
  • Autorització de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Escriptura o còpia simple de l'habitatge
  • Contracte d'arrendament en vigor i últim rebut
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de les persones autoritzades
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 962081023,962081027,962081028,962081029, 962081831,962081756 y en www.valencia.es y sede.valencia.es
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.es
  informacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 962081023,962081027,962081028,962081029, 962081831,962081756 y en www.valencia.es y sede.valencia.es
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.es
  informacion@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha